Quyết định 170/QĐ-UBND

Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính xây dựng Ủy ban cấp huyện Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục số 13; 14; 15; 16 tại mục III Lĩnh vực xây dựng của Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015; mục III Lĩnh vực xây dựng của Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 và Quyết định số 2248/QĐ- UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph
Cần Thơ)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

13

T-CTH-282823-TT

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 833/QĐ- BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

14

T-CTH-282837-TT

Tạm dừng thi công và cho phép tiếp tục thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Quyết định số 833/QĐ- BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

15

T-CTH-282839-TT

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Quyết định số 833/QĐ- BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

16

T-CTH-282840-TT

Phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở

Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

B. TH TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

T-CTH-285237-TT

Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

2

T-CTH-285240-TT

Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

3

T-CTH-285242-TT

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

4

T-CTH-285248-TT

Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

5

T-CTH-285251-TT

Cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

6

T-CTH-285253-TT

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

7

T-CTH-273496-TT

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố

Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

8

T-CTH-285258-TT

Xác nhận thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn

Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

9

T-CTH-285263-TT

Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

10

T-CTH-285271-TT

Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng

Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu170/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính xây dựng Ủy ban cấp huyện Cần Thơ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính xây dựng Ủy ban cấp huyện Cần Thơ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu170/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
     Người kýVõ Thành Thống
     Ngày ban hành19/01/2018
     Ngày hiệu lực19/01/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính xây dựng Ủy ban cấp huyện Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính xây dựng Ủy ban cấp huyện Cần Thơ

         • 19/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực