Quyết định 170/QĐ-UBND

Quyết định 170/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lạng Giang do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lạng Giang Bắc Giang đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN LẠNG GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của: UBND huyện Lạng Giang tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 08/02/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 136/TTr-TNMT ngày 09/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lạng Giang, cụ thể như sau:

1. Diện tích khoảng 19.600 m2 đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Địa điểm: tại thôn Tân Mới, xã Tân Dĩnh.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Công văn số 4593/UBND-ĐT ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH Kiện Kiều.

2. Diện tích khoảng 1.800 m2 đất trồng cây hàng năm sang đất công trình năng lượng.

Địa điểm: tại khu đồng Dấm, thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hòa.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Công văn số 4091/UBND-ĐT ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư của Doanh nghiệp tư nhân Hoan Châm.

Điều 2. Giao UBND huyện Lạng Giang công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh:
+ PVPTN, ĐT;
+ Trung tâm Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu170/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2018
Ngày hiệu lực20/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lạng Giang Bắc Giang đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lạng Giang Bắc Giang đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu170/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành20/03/2018
        Ngày hiệu lực20/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lạng Giang Bắc Giang đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lạng Giang Bắc Giang đến 2020

            • 20/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực