Quyết định 170/QĐ-UBND

Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2018 về sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 2581/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 2581/QĐ-UBND Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2581/QĐ-UBND NGÀY 24/7/2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 120/TTr-STP ngày 03/11/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 793/TTr-SNV ngày 29/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” tại Khoản 1 Điều 1.

2. Bỏ Khoản 8 Điều 2.

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phòng Hành chính tư pháp;

- Phòng Bổ trợ tư pháp”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu170/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 2581/QĐ-UBND Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 2581/QĐ-UBND Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu170/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành19/01/2018
       Ngày hiệu lực19/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 2581/QĐ-UBND Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 2581/QĐ-UBND Bình Định

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực