Quyết định 1700/QĐ-BTP

Quyết định 1700/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1700/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội ban hành năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- TCTHADS (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ tại Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014, đảm bảo mục tiêu đặt ra của Đề án;

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung, yêu cầu, phân công trách nhiệm của từng nhiệm vụ cũng như phạm vi, mục tiêu, quan điểm được nêu tại Đề án;

b) Các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

c) Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án;

d) Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ 1: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin

1.1. Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử.

1.2. Rà soát, trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự.

1.3. Triển khai chữ ký số trong các cơ quan thi hành án dân sự.

2. Nhiệm vụ 2: Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự

2.1. Nâng cấp, phát triển Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự.

2.2. Xây dựng, triển khai trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự.

3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng

3.1. Triển khai Phần mềm Quản lý công văn đi/đến tại các Cục Thi hành án dân sự.

3.2. Triển khai chính thức Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp tại các Cục Thi hành án dân sự.

3.3. Triển khai việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ Cục Thi hành án dân sự cho Sở Tư pháp.

3.4. Xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

3.5. Thí điểm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3.

3.6. Xây dựng Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

3.7. Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự.

3.8. Nâng cấp phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

4. Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

4.1. Tuyển dụng đủ cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cần có cơ chế, chính sách thu hút trong tuyển dụng…).

4.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự.

5. Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự

Đẩy mạnh việc khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành trong và ngoài nước.

(Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung tại Phần II, các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Kế hoạch và hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp, dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị mình chủ trì.

2. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm bao quát, theo dõi, đôn đốc chung việc thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này và căn cứ Kế hoạch tổng thể để xây dựng Kế hoạch cụ thể hàng năm, trình Lãnh đạo Bộ ban hành.

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi các cơ quan thi hành án dân sự.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và có nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách nhà nước trong Kế hoạch này theo quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với điều kiện thực tế.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

 

Nguồn kinh phí đảm bảo

I

Nhiệm vụ 1: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin

1

Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử

Cục Công nghệ thông tin

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và một số đơn vị có liên quan

Hàng năm

Trung tâm dữ liệu điện tử được đầu tư trang thiết bị phù hợp.

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

2

Rà soát, trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin

Hàng năm

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự được trang bị máy vi tính có kết nối mạng nội bộ, kết nối internet được bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

3

Triển khai chữ ký số trong các cơ quan thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Trong giai đoạn 2015-2020

Các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương được cấp và hướng dẫn sử dụng chữ ký số.

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

II

Nhiệm vụ 2: Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự

1

Nâng cấp, phát triển Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ƯDCNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Quý I, II/ Năm 2016

Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự của lĩnh vực thi hành án dân sự tích hợp Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

2

Xây dựng, triển khai trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ƯDCNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Năm 2015

Trang thông tin điện tử của tất cả các Cục Thi hành án dân sự có điều kiện triển khai thực hiện.

III

Nhiệm vụ 3: Xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng

1

Triển khai Phần mềm Quản lý công văn đi/đến tại các Cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự

Năm 2015

Phần mềm Quản lý công văn đi/đến được triển khai cho các Cục Thi hành án dân sự.

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

 

2

Triển khai chính thức Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp tại các Cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Năm 2015

Phần mềm quản lý cán bộ và chức danh tư pháp được chính thức đưa vào sử dụng và khai thác tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự.

3

Triển khai việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ Cục Thi hành án dân sự cho Sở Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong giai đoạn 2015-2020

Phân hệ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp của Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp: Sở Tư pháp tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ Cục Thi hành án dân sự.

4

Xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật

Tổng cục Thi hành án dân sự

(Cục Thi hành án dân sự tp. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

+ Năm 2015 - 2016: Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan khác có liên quan.

 

+ Năm 2015 - 2016: triển khai thí điểm phần mềm tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được pháp luật quy định.

Phí thi hành án dân sự được để lại theo quy định tại Cục Thi hành án dân sự tp. Hồ Chí Minh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Tổng cục Thi hành án dân sự

(Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ƯDCNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

+ Năm 2017-2019: Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan khác có liên quan.

+ Năm 2017-2019: hoàn thiện và triển khai tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

5

Thí điểm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3

Cục Công nghệ thông tin

 

Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan

Sau khi có các quy định của pháp luật, dự kiến trong giai đoạn 2015-2020

Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 về thi hành án dân sự được triển khai thí điểm tại một số cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

6

Xây dựng Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

(Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ƯDCNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2015-2020

Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

 

7

Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

(Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ

- Năm 2015: Khảo sát, đánh giá, lập Dự án.

- Năm 2016: Triển khai thí điểm tại một số cơ quan thi hành án dân sự.

- Năm 2017 - 2020: Triển khai tại các cơ quan thi hành án dân sự.

Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự.

8

Nâng cấp phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin

Năm 2015 - 2016

Phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự được nâng cấp.

IV

Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

1

Tuyển dụng đủ cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cần có cơ chế, chính sách thu hút trong tuyển dụng…)

Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ

Năm 2015 - 2017

Đảm bảo tuyển đủ số biên chế về cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách về làm tại Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

 

2

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ

Hàng năm

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự được bồi dưỡng kiến thức mới về công nghệ thông tin.

V

Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự

 

Đẩy mạnh việc khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành trong và ngoài nước

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ

Hàng năm

Một số cán bộ phù hợp được cử tham gia khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm, tham dự hội thảo, tọa đàm về những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1700/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1700/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1700/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1700/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1700/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1700/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1700/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1700/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự

            • 24/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực