Quyết định 1700/QĐ-UBND

Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 cùa Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 06/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2027/Tr-STP ngày 08/10/2018 và ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tnh tại Báo cáo số 167/BC-VPUB ngày 16/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính tại Mục B - Lĩnh vực Hòa giải cơ sở, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở thuộc thm quyn giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc STư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kim soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP
UB: LĐ, TTTH-CB;
- Lưu: VT, TCDNC.TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- UBND cấp xã xem xét, đnghị UBND cấp huyện giải quyết hồ sơ: 03 ngày;

- Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ: 05 ngày;

- UBND cấp xã chi tiền hỗ trợ: 03 ngày.

- UBND cấp xã;

- UBND cấp huyện.

Không

Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 06/9/2018 của Btrưởng Bộ Tư pháp về việc công bthủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý Bộ Tư pháp.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Thủ tục công nhận hòa giải viên

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhn đủ hsơ hợp lệ

UBND cấp xã

Không

Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 06/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý Bộ Tư pháp.

02

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

03

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báoo về việc thôi làm hòa giải viên

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

04

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Như trên -

- Như trên

- Như trên -

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1700/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2018
Ngày hiệu lực16/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1700/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành16/10/2018
       Ngày hiệu lực16/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải Ninh Thuận

           • 16/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực