Quyết định 1700/QĐ-UBND

Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2687/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 17/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/-UBND

Bình Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 623/TTr-STP ngày 09 tháng 05 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, gồm:

1. TTHC mới: 13 TTHC (lĩnh vực Hòa giải thương mại)

2. TTHC sửa đổi, bổ sung: 04 thủ tục hành chính (lĩnh vực Quốc tịch - Hành chính tư pháp).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Những quy định về 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quốc tịch (Hành chính tư pháp) đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công btại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KSTT, VX, Website;
- Trung tâm hành chính công;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

A. Danh mục thủ tục hành chính mới

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực Hòa giải thương mại

1.

1.

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

01

2.

2.

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

05

3.

3.

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

07

4.

4.

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

11

5.

5.

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

13

6.

6.

Đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

15

7.

7.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

19

8.

8.

Tự động chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

23

9.

9.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

27

10.

10.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

30

11.

11.

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

35

12.

12.

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

37

13.

13.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

39

B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

II. Lĩnh vực Quốc tịch (Hành chính tư pháp)

14.

1.

Xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

43

15.

2.

Xác nhận là người gốc Việt Nam

49

16.

3.

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

53

17.

4.

Nhập quốc tịch Việt Nam

63

Ghi chú: Sửa đổi, bổ sung TTHC từ trang số 72 đến trang 80, từ trang số 91 đến trang số 110 (Lĩnh vực Hành chính tư pháp) Phn II, Mục A ban hành kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1700/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2018
Ngày hiệu lực25/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1700/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành25/06/2018
       Ngày hiệu lực25/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1700/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bình Dương