Quyết định 1700/QĐ-UBND

Quyết định 1700/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 1700/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hòa Vang Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN HÒA VANG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 838/TTr-STNMT ngày 01 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Vang với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu

Mã

Tổng diện tích

Phân theo đơn v hành chính

Hòa Bắc

Hòa Liên

Hòa Ninh

Hòa Sơn

Hòa Nhơn

Hòa Phú

Hòa Phong

Hòa Châu

Hòa Tiến

Hòa Phước

Hòa Khương

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) +...+ (15)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

73.317,20

34.414,65

3.920,81

10.372,19

2.396,17

3.268,52

8.925,14

1.836,12

906,06

1.471,50

686,22

5.119,82

I

Đất nông nghiệp

DNP

62.674,91

33.684,32

2.059,39

9.116,78

1.611,85

2.199,78

8.009,43

1.020,60

337,08

737,05

214,91

3.683,72

1.1

Đất trng lúa

DLN

3.078,80

93,67

329,32

137,66

200,95

351,31

79,31

487,91

248,81

565,47

152,99

431,40

 

Trong đó: Đt chuyên trng lúa nước

LUC

3.078,80

93,67

329,32

137,66

200,95

351,31

79,31

487,91

248,81

565,47

152,99

431,40

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.605,78

245,28

72,37

103,69

93,14

231,14

198,93

193,10

87,24

141,15

61,00

178,74

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

997,65

41,15

34,31

451,24

135,02

66,88

196,52

4,15

0,52

27,22

0,35

40,29

1.4

Đt rng phòng hộ

RPH

8.693,80

4.527,50

296,90

1.412,40

 

103,30

1.009,40

 

 

 

 

1.344,30

1.5

Đt rng đặc dụng

RDD

26.751,06

20.623,60

 

3.863,36

 

 

2.264,10

 

 

 

 

 

1.6

Đt rng sản xuất

RSX

21.356,00

8.150,45

1.294,18

3.146,34

1.112,08

1.439,52

4.252,56

331,67

 

 

 

1.629,20

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

110,25

2,67

32,30

2,09

 

7,63

8,61

3,77

0,51

3,21

0,57

48,89

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

81,56

 

 

 

70,66

 

 

 

 

 

 

10,90

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

10.100,76

643,58

1.728,01

1.240,43

769,55

981,51

913,88

762,11

522,19

704,20

452,30

1.383,00

2.1

Đất quốc phòng

CQP

432,27

0,31

 

3,17

6,73

70,73

7,62

6,71

 

 

 

337,00

2.2

Đất an ninh

CAN

60,34

2,31

 

0,04

6,84

1,75

48,02

1,25

 

 

0,13

 

2.3

Đt khu công nghiệp

SKN

658,53

 

653,59

 

 

4,00

 

 

 

0,12

 

0,82

2.4

Đất cụm công nghiệp

 

24,70

 

 

 

 

24,70

 

 

 

 

 

 

2.5

Đt thương mại, dịch v

TMD

303,44

1,15

0,24

11,58

9,85

271,87

3,25

0,84

 

1,35

3,31

 

2.6

Đt cơ s sản xuất phi nông nghiệp

SKK

1.290,47

101,01

765,10

10,39

173,81

153,49

12,72

26,99

15,14

26,32

5,50

 

2.7

Đt sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

58,24

24,49

 

10,76

19,55

 

 

 

 

 

0,44

3,00

2.8

Đất phát triển hạ tầng cp quốc gia, cp tnh, cp huyện, cấp xã

DHT

1.942,20

207,71

267,32

126,23

155,64

245,32

75,47

175,71

151,87

207,90

115,08

213,95

2.9

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

16,90

 

11,10

 

0,05

 

4,30

 

0,04

 

0,13

1,28

2.10

Đất bãi thải, xử lý cht thải

DRA

1,61

 

 

 

 

1,61

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất ti nông thôn

ONT

2.998,20

123,54

359,94

233,00

288,14

311,25

162,27

353,75

230,36

334,48

197,42

404,06

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

20,30

2,90

0,39

1,67

1,25

5,03

0,62

5,39

0,98

0,52

0,77

0,78

2.13

Đất xây dựng trụ s của tổ chức sự nghiệp

DTS

13,60

 

0,18

0,06

0,35

 

0,65

9,85

0,28

 

 

2,23

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

17,97

1,03

0,60

3,08

6,89

1,26

 

0,44

2,10

1,83

0,68

0,06

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

667,19

8,22

33,69

46,41

169,46

16,84

14,25

68,38

17,87

73,60

32,07

186,40

2.16

Đất sản xuất vt liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

30,31

 

 

 

11,90

 

9,26

 

0,83

 

2,03

6,29

2.17

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

79,60

0,94

29,62

4,89

1,04

1,23

 

3,90

18,20

 

18,99

0,79

2.18

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

19,50

1,56

1,59

0,60

1,95

1,78

5,73

1,10

1,49

1,87

0,65

1,18

2.19

Đt cơ s tín ngưỡng

TIN

22,81

0,08

2,00

0,62

2,01

5,12

1,51

3,34

1,49

2,37

2,28

1,99

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rch, suối

SON

995,65

269,19

154,33

44,30

32,79

76,53

141,19

55,76

61,52

66,37

51,89

41,78

2.21

Đất có mt nước chuyên dùng

MNC

446,92

1,29

111,49

0,25

42,99

30,70

17,64

60,56

7,33

 

2,09

172,58

3

Đất chưa sử dụng

CSD

541,53

86,75

133,42

14,98

14,78

87,23

1,83

53,41

46,79

30,25

18,99

53,10

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Mã

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Hòa Bắc

Hòa Liên

Hòa Ninh

Hòa Sơn

Hòa Nhơn

Hòa Phú

Hòa Phong

Hòa Châu

Hòa Tiến

Hòa Phước

Hòa Khương

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp

NNP

124,77

9,49

19,20

4,35

2,40

45,97

17,53

11,81

4,24

0,32

7,00

2,46

1.1

Đất trng lúa

LUA

29,34

 

2,70

 

0,10

7,10

6,93

6,56

1,80

0,12

3,50

0,53

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

32,50

2,46

5,70

 

 

14,25

0,30

3,22

2,44

0,20

3,50

0,43

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

31,53

4,43

8,40

1,00

0,05

13,62

0,70

2,03

 

 

 

1,30

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

31,40

2,60

2,40

3,35

2,25

11,00

9,60

 

 

 

 

0,20

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,59

0,32

0,90

2,00

1,70

3,20

 

0,11

 

 

0,20

0,16

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

0,75

 

0,65

 

 

0,10

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,50

 

 

2,00

1,50

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất ở ti nông thôn

ONT

4,34

0,32

0,25

 

0,20

3,10

 

0,11

 

 

0,20

0,16

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Mã

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Hòa Bắc

Hòa Liên

Hòa Ninh

Hòa Sơn

Hòa Nhơn

Hòa Phú

Hòa Phong

Hòa Châu

Hòa Tiến

Hòa Phước

Hòa Khương

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghip chuyển sang đt phi nông nghiệp

NNP/PNN

151,35

9,99

20,55

4,99

6,72

57,57

18,13

17,68

4,64

0,72

7,40

2,96

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

32,63

 

2,70

 

0,10

8,00

6,93

8,85

1,80

0,12

3,50

0,63

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK/PNN

36,89

2,66

5,90

0,20

0,20

16,45

0,50

3,61

2,64

0,40

3,70

0,63

1.3

Đất trng cây lâu năm

LNK/PNN

37,93

4,73

9,10

1,20

1,75

15,92

0,90

2,23

0,20

0,20

0,20

1,50

1.4

Đất rng đặc dụng

RDD/PNN

0,24

 

 

0,24

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RXS/PNN

43,66

2,60

2,85

3,35

4,67

17,20

9,80

2,99

 

 

 

0,20

2

Chuyển đổi cơ cu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

10,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,90

3

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyn sang đất ở

 

0,50

 

0,40

 

 

0,10

 

 

 

 

 

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu s dng đất

Mã

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Hòa Bắc

Hòa Liên

Hòa Ninh

Hòa Sơn

Hòa Nhơn

Hòa Phú

Hòa Phong

Hòa Châu

Hòa Tiến

Hòa Phước

Hòa Khương

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

Tổng cộng

 

7,32

2,00

0,20

 

1,92

3,10

 

 

 

 

 

0,10

1

Đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

7,32

2,00

0,20

 

1,92

3,10

 

 

 

 

 

0,10

2.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,20

 

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đt cụm công nghiệp

SKN

0,80

 

 

 

 

0,80

 

 

 

 

 

 

2.3

Đt thương mại dịch vụ

TMD

0,47

 

 

 

0,37

 

 

 

 

 

 

0,10

2.4

Đất phát trin hạ tầng cp quốc gia, cp tnh, cp huyện, cấp xã

DHT

5,20

2,00

 

 

1,20

2,00

 

 

 

 

 

 

2.5

Đt xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,30

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

DTS

0,35

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Trường hợp chuyn mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp không cùng thửa đất ở sang đất ở phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về quy hoạch sử dụng đất, Sở Xây dựng về quy hoạch xây dựng trước khi quyết định chuyn mục đích sử dụng đất theo quy định.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND thành phố (B/c);
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Lưu VT, QLĐTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Việt Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1700/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực18/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1700/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hòa Vang Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1700/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hòa Vang Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1700/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýĐặng Việt Dũng
        Ngày ban hành18/04/2019
        Ngày hiệu lực18/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1700/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hòa Vang Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1700/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hòa Vang Đà Nẵng

            • 18/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực