Quyết định 1700/QĐ-UBND

Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1700/QĐ-UBND thành lập ban quản lý cảng cá thuộc sở nông nghiệp Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNN ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 376/TTr-SNV ngày 20/7/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 153/TTr-SNN ngày 08/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Ban Quản lý Cảng cá là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ, duy tu bảo dưỡng các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và cảng cá ngừ chuyên dụng theo quy định của Nhà nước.

2. Ban Quản lý cảng cá chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban Quản lý cảng cá có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Ban Quản lý: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý:

+ Phòng Hành chính, Tổng hợp;

+ Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật.

Mỗi phòng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và viên chức, nhân viên nghiệp vụ.

- Tổ chức thuộc Ban Quản lý cảng cá: Cảng cá Đông Tác và các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Cảng có con dấu riêng để hoạt động, có Cảng trưởng, 01 Phó Cảng trưởng và nhân viên giúp việc.

4. Ban Quản lý cảng cá có trách nhiệm xác định số lượng người làm việc để thực hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cảng cá theo quy định của pháp luật.

Xây dựng phương án tự chủ phù hợp với kế hoạch và điều kiện của đơn vị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt, sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Sở: NV, NNPTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT, ĐTXD, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Hiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1700/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2016
Ngày hiệu lực27/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1700/QĐ-UBND thành lập ban quản lý cảng cá thuộc sở nông nghiệp Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1700/QĐ-UBND thành lập ban quản lý cảng cá thuộc sở nông nghiệp Phú Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1700/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành27/07/2016
        Ngày hiệu lực27/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1700/QĐ-UBND thành lập ban quản lý cảng cá thuộc sở nông nghiệp Phú Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1700/QĐ-UBND thành lập ban quản lý cảng cá thuộc sở nông nghiệp Phú Yên 2016

            • 27/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực