Quyết định 1701/QĐ-UBND

Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2014 về phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1701/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố Cam Lộ Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1701/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của UBND huyện Cam Lộ tại Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2014 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại 105 thôn, khu phố trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị như sau:

- Loại 1: 22 thôn, khu phố;

- Loại 2: 58 thôn, khu phố;

- Loại 3: 25 thôn, khu phố.

(Có danh sách phân loại thôn, khu phố kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Cam Lộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT

Tên đơn vị

Tổng số thôn, khu phố

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Ghi chú

I

THỊ TRẤN CAM LỘ

14

3

3

8

 

1

Khu phố 1

 

x

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

x

 

 

3

Khu phố 3

 

x

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

x

 

 

5

Khu phố An Hưng

 

x

 

 

 

6

Khu phố Tây Hoà

 

 

 

x

 

7

Khu phố Thượng Viên

 

 

 

x

 

8

Khu phố Trung Viên

 

 

 

x

 

9

Khu phố Hậu Viên

 

 

 

x

 

10

Khu phố Đông Định

 

 

x

 

 

11

Khu phố Thượng Nguyên

 

 

 

x

 

12

Khu phố Thiết Tràng

 

 

 

x

 

13

Khu phố Nghĩa Hy

 

 

 

x

 

14

Khu phố Nam Hùng

 

 

 

x

 

II

XÃ CAM AN

11

3

4

4

 

1

Thôn Trúc Khê

 

 

x

 

 

2

Thôn Kim Đâu

 

x

 

 

 

3

Thôn Phổ Lại

 

x

 

 

 

4

Thôn Trúc Kinh

 

x

 

 

 

5

Thôn Phú Hậu

 

 

x

 

 

6

Thôn Mỹ Hoà

 

 

x

 

 

7

Thôn Xuân Khê

 

 

 

x

 

8

Thôn Cẩm Thạch

 

 

x

 

 

9

Thôn An Xuân

 

 

 

x

 

10

Thôn Phi Thừa

 

 

 

x

 

11

Thôn Phổ Lại Phường

 

 

 

x

 

III

XÃ CAM THANH

3

2

1

 

 

1

Thôn Phú Ngạn

 

 

x

 

 

2

Thôn Cam Lộ

 

x

 

 

 

3

Thôn An Bình

 

x

 

 

 

IV

XÃ CAM THỦY

11

2

7

2

 

1

Thôn Tam Hiệp

 

x

 

 

 

2

Thôn Lâm Lang 1

 

 

x

 

 

3

Thôn Lâm Lang 2

 

 

x

 

 

4

Thôn Lâm Lang 3

 

x

 

 

 

5

Thôn Cam Vũ 1

 

 

x

 

 

6

Thôn Cam Vũ 2

 

 

x

 

 

7

Thôn Cam Vũ 3

 

 

x

 

 

8

Thôn Tân Xuân

 

 

x

 

 

9

Thôn Thiện Chánh

 

 

 

x

 

10

Thôn Như Lệ

 

 

x

 

 

11

Thôn Thọ Xuân

 

 

 

x

 

V

XÃ CAM HiẾU

10

3

6

1

 

1

Thôn Trương Xá

 

 

x

 

 

2

Thôn Định Xá

 

x

 

 

 

3

Thôn Mộc Đức

 

 

x

 

 

4

Thôn Vĩnh An

 

x

 

 

 

5

Thôn Vĩnh Đại

 

 

x

 

 

6

Thôn Tân Trúc

 

 

x

 

 

7

Thôn Thạch Đâu

 

 

 

x

 

8

Thôn Bích Giang

 

x

 

 

 

9

Thôn Tân Hiếu

 

 

x

 

 

10

Thôn Đường 9

 

 

x

 

 

VI

XÃ CAM TUYỀN

12

3

7

2

 

1

Bản Chùa

 

 

x

 

 

2

Thôn Tân Quang

 

 

 

x

 

3

Thôn Tân Hoà

 

 

x

 

 

4

Thôn Đâu Bình 1

 

 

x

 

 

5

Thôn Đâu Bình 2

 

 

 

x

 

6

Thôn Tân Hiệp

 

x

 

 

 

7

Thôn Ba Thung

 

x

 

 

 

8

Thôn Bắc Bình

 

 

x

 

 

9

Thôn Xuân Mỹ

 

 

x

 

 

10

Thôn An Thái

 

 

x

 

 

11

Thôn Tân Lập

 

 

x

 

 

12

Thôn An Mỹ

 

x

 

 

 

VII

XÃ CAM THÀNH

16

3

11

2

 

1

Thôn Phước Tuyền

 

 

 

x

 

2

Thôn Ngô Đồng

 

 

x

 

 

3

Thôn Tân Định

 

 

x

 

 

4

Thôn Tân Trang

 

 

x

 

 

5

Thôn Tân Tường

 

 

x

 

 

6

Thôn Tân Mỹ

 

 

 

x

 

7

Thôn Quật Xá

 

x

 

 

 

8

Thôn Phường Cội

 

 

x

 

 

9

Thôn Phan Xá

 

 

x

 

 

10

Thôn Tân Xuân 1

 

 

x

 

 

11

Thôn Tân Xuân 2

 

x

 

 

 

12

Thôn Cam Phú 1

 

 

x

 

 

13

Thôn Cam Phú 2

 

 

x

 

 

14

Thôn Cam Phú 3

 

 

x

 

 

15

Thôn Tân Xuân

 

 

x

 

 

16

Thôn Thượng Lâm

 

x

 

 

 

VIII

XÃ CAM NGHĨA

14

1

11

2

 

1

Thôn Nghĩa Phong

 

 

x

 

 

2

Thôn Đinh Sơn

 

 

x

 

 

3

Thôn Cu Hoan

 

 

x

 

 

4

Thôn Phương An 1

 

 

x

 

 

5

Thôn Phương An 2

 

x

 

 

 

6

Thôn Cam Lộ Phường

 

 

x

 

 

7

Thôn Bảng Sơn 1

 

 

x

 

 

8

Thôn Bảng Sơn 2

 

 

x

 

 

9

Thôn Bảng Sơn 3

 

 

x

 

 

10

Thôn Thượng Nghĩa

 

 

x

 

 

11

Thôn Quật Xá

 

 

x

 

 

12

Thôn Hoàn Cát

 

 

x

 

 

13

Thôn Đông Lai

 

 

 

x

 

14

Thôn Tân Sơn

 

 

 

x

 

IX

XÃ CAM CHÍNH

14

2

8

4

 

1

Thôn Mai Lộc 1

 

x

 

 

 

2

Thôn Mai Lộc 2

 

 

x

 

 

3

Thôn Mai Lộc 3

 

 

x

 

 

4

Thôn Đốc Kỉnh

 

x

 

 

 

5

Thôn Mai Đàn

 

 

x

 

 

6

Thôn Thiết Xá

 

 

x

 

 

7

Thôn Thượng Nghĩa

 

 

 

x

 

8

Thôn Trung Chỉ

 

 

x

 

 

9

Thôn Lộc An

 

 

x

 

 

10

Thôn Sơn Nam

 

 

 

x

 

11

Thôn Thanh Nam

 

 

 

x

 

12

Thôn Minh Hương

 

 

 

x

 

13

Thôn Tân Chính

 

 

x

 

 

14

Thôn Cồn Trung

 

 

x

 

 

Cộng

105

22

58

25

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1701/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1701/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1701/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố Cam Lộ Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1701/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố Cam Lộ Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1701/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1701/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố Cam Lộ Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1701/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố Cam Lộ Quảng Trị

            • 14/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực