Quyết định 1702/QĐ-BYT

Quyết định 1702/QĐ-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1702/QĐ-BYT năm 2013 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động về thuốc


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1702/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B Y tế;

Căn cứ Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nưc ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách 62 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuc tại Việt Nam.

Điều 2. Lĩnh vực được phép hoạt động của doanh nghiệp được ghi trực tiếp trong giấy phép.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc, Giám đốc công ty nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Viện KNT TW, Viện KNT TP HChí Minh, Viện KĐQG vắc xin, SPYT;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Văn phòng, các Phòng Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02 b)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1703/QĐ-BYT ngày 16 tháng05 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Abbott Laboratories GmbH

Freundallee 9A, 30173 Hannover, Germany

49 511 6750-0                            Fax:

2

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

APC Pharmaceuticals and Chemical Ltd

19/F, Chung Hing Commercial BLDG. 62 - 63 Connaught Road Central, Central, Hongkong

852 2511 116504                       Fax: 852 2511 116504

3

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Astrazeneca Singapore Pte. Ltd.

8, Wilkie Road, # 06-01 Wilkie Edge Singapore 228095, Singapore

65 63338011                              Fax: 65 63338255

4

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Beijing Double-Crane Pharmaceutical Business Co., Ltd.

Room 802, 803, 18 Beitaipingzhuang Road, Haidian District., Beijing, China

0086-10-64398505                      Fax: 0086-10- 64398506

5

Tên:

Địa ch:

Điện thoại:

Cadila Pharmaceuticals Ltd.

Sarkhej Dholka Road, Bhat-Ahmedabad, 382 210, Gujarat, India

91 2718 82250 01                      Fax:

6

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

CCL Pharmaceuticals (Pvt) Limited

65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore-54770, Pakistan

92 42 514 0971-78                     Fax: 92 42 511 6421

7

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 23, Hsiang Yang Road, Taipei, Taiwan R.O.C

886 93 234 9999                        Fax: 886 2 2642 3092

8

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Cooper Pharma Limited

C-3, Selaqui Industrial Estate, Dehradun, India

+91-135-2698730                       Fax: +91-11-23653540

9

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Curemed Healthcare Pvt. Ltd.

I-17, Shivlok House-1, Karampura Commercial Complex, Karam Pura New Delhi, Delhi 110015, India

91 2592 0680                             Fax: 91 2592 0683

10

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Daewoo Pharm Co., Ltd

153, Dadae-ro, Saha-gu, Busan, Korea

82 51 204 3831-4                       Fax: 82 51 202 3397

11

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Elder Pharmaceuticals Limited.

Elder House, C-9 Dalia Industrial Estate, Off Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, India

91 22 226730058                       Fax: 91 22 226730051

12

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Eumedica SA

Avenue Winston Churchill 67, 1180 Brussels, Belgium

32-64-271700                             Fax: 32-64-311558

13

Tên:Địa chỉ:

Điện thoại:

Federal State Unitary Company "Microgen Scientiflc Industrial Company for Immunobiological Medicines" of The Ministry of Health and Social Development of Russian Federation (FSUC “SIC “Microgen”, MOHSDRF)

15, 1-st Dubrovskaya Str., Moscow Russia, 115088, Russia

+7 (495) 790-77-73                     Fax: 7 495 783 8804

14

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Gador S.A

Darwin 429, C1414CUI, Buenos Aires, Argentina

(54-11) 4858-9000                      Fax: (54-11) 4856-0628)

15

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Galderma International

20, Avenue Andre Prothin, 92927 La Defense Cedex, France

33 1 58 86 45 45                        Fax: 33 1 58 86 45 00

16

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Harrischem Inc.

18330 Westlock Street, Tomball, Texas-77377, USA

00 1 832 628 9754                     Fax: 00 1 832 618 8083

17

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Highnoon Laboratories Ltd.

17.5 K.M Multan Road, Lahore - 53700, Pakistan

92 42 751 0023                          Fax: 92 42 751 0037

18

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Himont Pharmaceuticals (Pvt) Ltd

17 Km, Ferozepur Road, Lahore, Pakistan

92-42-5814391                           Fax: 92-42-5814396

19

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hong Kong Wan He International (China) Corp., Ltd.

3A, Gold Union Comm. Bldg., 70-72 Connaught Road West, Hongkong

852 28 57 68 82             Fax: 852 25 47 58 83

20

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Human BioPlazma Manufacturing and Trading Limited Liability Company

H-2100 Godollo, Tancsics Mihaly ut 80, Hungary

36 28 532 200                            Fax: 36 28 532 201

21

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Ildong Pharmaceutical Co., Ltd.

2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea

82-2-526-3296                            Fax: 82-2-526-3031

22

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

JW Pharmaceutical Corporation

596 Siheung-daero, Dongjak-ku, Seoul, Korea

82 2 840 6754                            Fax: 82 2 831 4300

23

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Krka, d.d., Novo mesto

Smaijeska cesta 6, 8000 Novo Mesto, Slovenia

386 7 3312111                           Fax: 386 7 3322742

24

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Kunming Dihon Pharmaceutical Sales Co., Ltd

No.53, Keyi Road, Kunming New & High - Tech Industrial Development Zone (M1-2-6), Yunnan, China

86 871 835 5357                        Fax: 86 871 8324087

25

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Kunming Pharmaceutical Corp.

No. 166 Keyi Road, State New and High Technology Development Zone, Kunming City, Yunnan Province, China

+86 871 8311225                       Fax: +86 871 8310983

26

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Kwang dong Pharmaceutical Co., Ltd.

Seocho-dong, 85, Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

82 2 6006 7258                          Fax: 82 2 6924 3065

27

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Laboratorio Libra S.A.

Arroyo Grande 2838 - Montevideo, Uruguay

+598 2200 5521             Fax: +598 2203 6790

28

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Lark Laboratories (India) Ltd.

A-105/2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 110 020, India

91 11 2638 4189                        Fax: 91 11 2638 4063

29

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

LG Life Sciences Ltd

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea

82(2) 3773-1114             Fax: 82(2) 6924-3065

30

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Macleods Pharmaceuticals Ltd.

304, Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri (E), Mumbai 400 059, India

91 22 56762800             Fax: 91 22 28216599

31

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Medicaids Pakistan (Pvt.) Ltd.

Plot No. 19, Sector - 27, Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan

+92-21-35051960-61                   Fax: +92-21-35068434

32

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Mega Lifesciences Limited

384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 road, Phraeksa, Mueang, Samut Prakan 10280, Thailand

+66 (0) 2 709 3600-4                  Fax: 66 0 234 0451

33

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Mega Lifesciences Pty. Ltd.

9th Floor, 120 Ample Tower Building, Moo 11, Bangna Trad Road, Bangna, Bangkok 10260, Thailand

6627694222                               Fax: 6623937629

34

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Mol Chem Limited

36w, 2nd Floor, Apeejay House, 3, Dinshaw Vaccha Road, Churchgate, Mumbai, Maharashtra 400 020, India

+ 91 22 6636 4676                     Fax: +91 22 6636 4381

35

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

One India Bulls Center, Tower 2-B, 7 th Floor, 841, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai-400013, India

91 22 3302 1000                        Fax: 91 22 3302 1090

36

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nomura Trading Co., Ltd.

Kamiyacho Central Place, 7 th Floor 4-3-13 Toranomon Minato - ku, Tokyo, 105-0001, Japan

81 3 3438 7780                          Fax: 81 3 3438 7755

37

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Novartis Pharma Services AG

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

41 61 3248708                           Fax: 41616967983

38

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

OBS Pakistan (Pvt) Ltd.

91 Clifton Sharah-e-Iran Karachi, Pakistan

+92-21-35839623                       Fax: +92-21-35293422

39

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Opsonin Pharma Limited

Opsonin Building, 30 New Eskaton Road, Dhaka-1000
Nhà máy: Bogura Road, Barisal, Bangladesh

880 2 9332262                           Fax: 880 2 8311905

40

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszalka J. Pilsudskiego 5, Poland

(0-42) 22 50 555-559                  Fax: (0-42) 22 50 571

41

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Pharmaceutical Works Jelfa S.A.

21 W.Pola Str., 58-500 Jelenia Gora, Poland

+48 75 64 33 240                       Fax: +48 75 752 44 55

42

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Pharmix Corporation

1304, Garak ID Tower, 99-7, Garak-dong, Songpa-gu, Seoul, Korea

82 02 425 2821                          Fax: 82 02 425 2822

43

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

PSA Chemicals & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

503, Ambience Court, Plot No., 2 Sector-19D, Vashi, Navi Mumbai - 400 703, India

91 22 2417 13600                      Fax: 91 22 2417 13601

44

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Remington Pharmaceuticals Industries (Pvt) Ltd.

18 Km Multan Road, Lahore 53800, Pakistan

92-42 751 2061                          Fax: 92-42 751 28 44

45

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

S.I.A (Tenamyd Canada) Inc.

242, Varry Street, St. Laurent, Quebec, H4N1A3, Canada

514 748 1654                             Fax: 514 748 1654

46

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sanofi-Aventis Singapore Pte Ltd

6 Raffles Quay, # 18-00, Singapore 048580, Singapore

65 6226 3836                             Fax: 62 3434 2539

47

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Shaigan Pharmaceuticals (Pvt) Ltd.

14km Adyala Road, Post Office Dahgal, Rawalpindi, Pakistan

92 51 5571 441                          Fax: 92 51 5573 437

48

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Shijiazhuang No 4 Pharmaceutical Co., Ltd

No 35 Huitong road, Shijiazhuang, China

86-311-86131167                       Fax: 86-311-86131077

49

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd

No. 238 Tianshan Street, High-Tech Development Zone, Shijiazhuang City, Hebei, China

86 311 8590 1643                      Fax: 86 311 8590 1797

50

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Shubham Pharmachem Private Limited

207 Laxmi Plaza, Building No.9, New Link Road, Andheri
(W) Mumbai Maharashtra 400053, India

91 22 2634 4608                        Fax: 91 22 6692 3929

51

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

SIC "Borshchahivskiy chemical-pharmaceutical plant" CJSC

17 Myru Str., 03134, Kyiv, Ukraine

380 44 205 4110                        Fax: 380 44 402 8474

52

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Softech Pharma Private Limited

Plot No. 708/6, Behind Somnath Temple, Somnath Road, Dabhel, Nani Daman - 396215, India

91 260 2242 705                        Fax: 91 260 2242 811

53

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Suchiang Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd

10 FL, No. 72, Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan R.O.C

886-2-25618026             Fax: 886-2-25422497

54

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Surge Laboratories (Pvt) Ltd.,

10th Km, Faisalabad Road, Bikhi, District Sheikhupura, Pakistan

(056) 3882655-6             Fax: (056) 3882653

55

Tên:

Địa chỉ:

 

 

Điện thoại:

Synokem Pharmaceuticals Limited

Văn phòng: Synokem House, 14/486, Sunder Vihar, Outer ring road, Paschim Vihar, New Delhi-110087
Nhà máy: Plot No. 35-36. Sector 6 A, II E, BHEL, Ranipur, Haridwar (Uttarakhand)-249403, India

011 25271800                            Fax: 011 25287839

56

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

TRB Chemedica International S.A.

Rue Mechel-Servet 12,1206, Geneva, Switzerland

+41(0)22 703 49 00                    Fax: +41(0)22 703 49 01

57

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

U Square Lifescience Private Ltd.

B-804 Premium House, Nr. Gandhigram Station, Off. Ashram
Road, Ahmedabad 380009, Gujarat, India

91 79 4007 0928                        Fax: 91 79 4007 0928

58

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Unimed Pharmaceuticals Inc.

251 Silok-Dong, Asan-Si, Choongnam, Korea

82 2 2240 5100                          Fax: 82 2 2240 5115

59

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.

14th km National Road 1, Kato Kifisia, Attiki, 14564, Greece

+30 210 8072512                       Fax: +30 210 8078907

60

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna

ul. Karolkowa 22/24,01-207, Warsaw, Poland

48 22 691 3825                          Fax: 48 22 691 3827

61

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Wockhardt Limited

Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai, 400051, India

91 22 6523333/4444                   Fax: 91 22 6527858/4242

62

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn. Bhd.

1-5, Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka, Malaysia

60 6 335 1515                            Fax: 60 6 335 5829

Tổng số: 62 Doanh nghiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1702/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1702/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1702/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1702/QĐ-BYT năm 2013 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động về thuốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1702/QĐ-BYT năm 2013 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động về thuốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1702/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1702/QĐ-BYT năm 2013 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động về thuốc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1702/QĐ-BYT năm 2013 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động về thuốc

            • 16/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực