Quyết định 1703/QĐ-UBND

Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014-2015 và đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1703/QĐ-UBND 2014 điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Kạn 2014 2015 đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1703/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2014-2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/12/2006 ;

Căn cứ Nghị định số : 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Nghị định số : 108/2007/NĐ- CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Thông tư số : 96/2012/NĐ-CP về điều trị nghiện">12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Quyết định số : 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 1012/TTr-SYT ngày 11/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014-2015 và đến năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Đề án được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

ĐỀ ÁN

ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2014-2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1703/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đảm bảo cho ít nhất 70% số người nghiện chích ma túy, ngăn chặn sự lây truyền HIV/AIDS và các bệnh liên quan; tăng cường nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, mục đích, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (gọi tắt là điều trị thay thế); góp phần duy trì tính bền vững hiệu quả của công tác phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2014 - 2015: Đảm bảo cho ít nhất 60% số người nghiện chích ma túy trên địa bàn tỉnh được điều trị bằng thuốc thay thế Methadone.

2.2. Giai đoạn từ 2016 đến năm 2020: Đảm bảo điều trị cho ít nhất 70% số người nghiện chích ma túy trên địa bàn tỉnh được điều trị thay thế.

II. ĐỐI TƯỢNG, QUY TRÌNH, LỘ TRÌNH

1. Về đối tượng, quy trình điều trị thay thế

Thực hiện theo Nghị định số: 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Thông tư số: 96/2012/NĐ-CP về điều trị nghiện">12/2013/TT-BYT ngày 13/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP.

2. Lộ trình thực hiện

2.1. Giai đoạn từ năm 2014 - 2015:

- Năm 2014: Duy trì hoạt động điều trị Methadone tại thị xã Bắc Kạn và huyện Chợ Mới. Triển khai mở mới 01 cơ sở điều trị tại huyện Bạch Thông.

- Năm 2015: Triển khai mở mới các cơ sở điều trị Methadone mới tại huyện Chợ Đồn, Na Rì, Ba Bể. Mở các điểm cấp phát thuốc tại thị trấn Nà Phặc.

2.2. Giai đoạn từ năm 2016 - 2020:

- Triển khai 02 điểm cấp phát thuốc Methadone tại huyện Ngân Sơn và huyện Pác Nặm.

- Mở các điểm điều trị hoặc cấp phát thuốc Methadone trong Trung tâm Chữa Bệnh, Giáo dục lao động và Xã hội tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về tăng cường truyền thông và giáo dục sức khỏe

Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng nghiện chích ma túy về lợi ích xã hội và sức khỏe của việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Đa dạng hóa về các hình thức giáo dục, truyền thông có các nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi, trình độ, phong tục tập quán ; lồng ghép truyền thông về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên tại các địa phương.

2. Giải pháp về nguồn lực

2.1. Cải tạo cơ sở vật chất:

Sử dụng cơ sở vật chất sẵn có tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, phòng Y tế tại Trung tâm CB-GD-LĐ-XH, trại tạm giam công an tỉnh, bố trí, sắp xếp; cải tạo, sửa chữa các phòng điều trị Methadone tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu của cơ sở điều trị thay thế, cơ sở cấp phát thuốc theo đúng quy định.

2.2. Nguồn nhân lực:

Sử dụng nhân lực hiện có của Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện thị xã, các đơn vị liên quan để bố trí làm việc tại các cơ sở điều trị thay thế, cơ sở cấp phát thuốc. Lồng ghép công tác điều trị thay thế với các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các dịch vụ y tế khác tại địa phương.

Tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, cho phép thành lập khoa Điều trị thay thế, có chức năng và nhiệm vụ, cơ cấu nhân sự khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

2.3. Nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động điều trị thay thế:

- Nguồn ngân sách nhà nước.

- Nguồn thu từ hoạt động xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Các nguồn tài trợ, huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

3. Giải pháp về cơ chế chính sách:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm đầu tư, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị; phối hợp với Ngành Y tế để đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động điều trị thay thế tại địa phương.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở giáo dục bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, tại các cơ sở điều trị công lập. Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 23, Nghị định 96/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ; Khoản 2, Điều 3, Thông tư 25/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 16/7/2014 Thông tư Liên Bộ Y tế - Tài Chính.

- Bệnh nhân được điều trị thay thế có trách nhiệm đóng một phần chi phí điều trị theo quy định.

- Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; huy động các nguồn lực của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho việc triển khai Đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

Chủ trì phối hợp với các ban ngành, các ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp, lộ trình của Đề án; định kỳ 06 tháng, hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổ chức thẩm định cấp phép, cấp lại giấy phép hoạt động, thu hồi giấy phép đối với các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Nghị định 96/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ. Chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm y tế các huyện, thị xã, các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo đúng các quy định và quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.

Xây dựng Đề án về định mức thu chi phí khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Thực hiện xã hội hóa công tác điều trị thay thế đảm bảo duy trì hoạt động của các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế theo lộ trình thực hiện Đề án.

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm liên quan đến việc triển khai hoạt động điều trị thay thế theo quy định của pháp luật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động điều trị thay thế bằng Methadone; thực hiện công tác quản lý người điều trị Methadone về học nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn, chấp hành luật pháp nơi cư trú.

3. Công an tỉnh:

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai lồng ghép các hoạt động phòng, chống ma túy với điều trị thay thế. Chỉ đạo công tác điều tra, phân loại người nghiện ma túy để cung cấp số liệu thực tế về nhu cầu triển khai cơ sở điều trị thay thế ở các huyện, thị xã;

Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động điều trị thay thế, giữ gìn an ninh trật tự và quản lý người bệnh tại các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc cũng như địa phương nơi người bệnh cư trú.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cân đối phân bổ các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, ngân sách tỉnh cho hoạt động điều trị thay thế.

5. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan xây dựng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 23 Nghị định 96/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ; Khoản 2, Điều 3, Thông tư 25/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 16/7/2014 Thông tư Liên Bộ Y tế, Bộ Tài Chính;

Thẩm định định mức thu chi phí khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

6. Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông:

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc phối hợp với các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tổ chức các hoạt động tuyên truyền về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, lồng ghép trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

7. Sở Nội vụ:

Chỉ đạo và phối hợp với Sở Y tế lập kế hoạch bổ sung, cơ cấu nguồn nhân lực làm việc tại các cơ sở Điều trị thay thế, cơ sở cấp phát thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đảm bảo thực hiện Đề án.

8. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể khác:

Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn quy định trong các văn bản pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm; các văn bản về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc triển khai hỗ trợ hoạt động điều trị thay thế của Đề án đạt hiệu quả.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và các giải pháp thực hiện, tổ chức triển khai hoạt động điều trị thay thế tại địa phương theo lộ trình của Đề án. Chỉ đạo các Ngành Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý, xác minh đối tượng nghiện chích ma túy tại cộng đồng; tư vấn và hỗ trợ bệnh nhân tuân thủ trong quá trình điều trị; tạo điều kiện hỗ trợ về tinh thần, vật chất, việc làm cho người nghiện chích ma túy tham gia điều trị tại các cơ sở điều trị thay thế, cơ sở cấp phát thuốc.

Đầu tư kinh phí cho việc cải tạo, sửa chữa phòng làm việc, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở điều trị thay thế, cơ sở cấp phát thuốc.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên Mặt trận phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành liên quan tăng cường giáo dục, truyền thông đến các đối tượng được điều trị; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho công tác điều trị thay thế./.

 

GIAO CHỈ TIÊU BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE GIAI ĐOẠN 2014-2015

(Kèm theo Đề án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014-2015 và đến năm 2020)

TT

Huyện/thị xã

Tổng số người nghiện ma tuý theo báo cáo của Công an tỉnh đến 5/2014

Số người nghiện ma túy được điều trị bằng Methadone đến 31/8/2014

Chỉ tiêu điều trị Methadone năm 2014

Chỉ tiêu điều trị Methadone năm 2015

Ghi chú

1

Thị xã Bắc Kạn

199

191

280

280

 

2

Huyện Bạch Thông

235

12

70

200

 

3

Huyện Chợ Mới

197

95

150

200

Gồm cả điều trị tại thị xã Bắc Kạn

4

Huyện Chợ Đồn

106

28

-

80

 

5

Huyện Ba Bể

156

13

-

80

 

6

Huyện Ngân Sơn

159

15

-

80

 

7

Huyện Na Rì

145

-

-

80

 

8

Huyện Pác Nặm

45

-

-

 

 

9

Trại Tạm giam CA tỉnh

61

-

-

 

 

10

Trung tâm CB-GD-LĐ-XH tỉnh

159

-

-

 

 

11

Khác

02

-

-

 

Khối cơ quan

 

Tổng cộng

1.463

354

500

1.000

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1703/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1703/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/10/2014
Ngày hiệu lực 06/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1703/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1703/QĐ-UBND 2014 điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Kạn 2014 2015 đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1703/QĐ-UBND 2014 điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Kạn 2014 2015 đến 2020
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1703/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Triệu Đức Lân
Ngày ban hành 06/10/2014
Ngày hiệu lực 06/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1703/QĐ-UBND 2014 điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Kạn 2014 2015 đến 2020

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1703/QĐ-UBND 2014 điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bắc Kạn 2014 2015 đến 2020

  • 06/10/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/10/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực