Quyết định 1703/QĐ-UBND

Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm chùa tại khu vực Đồng Thông, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đấu thầu xây dựng điểm chùa Đồng Thông Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1703/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU THUỘC QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM CHÙA TẠI KHU VỰC ĐỒNG THÔNG, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 69/TTr-SVHTTDL ngày 06/11/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 364/BC-SKHĐT ngày 06/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, với nội dung sau:

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình.

- Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông (tỷ lệ 1/500).

2. Kế hoạch đấu thầu: (Có biểu chi tiết kèm theo).

3. Các nội dung khác: Theo Báo cáo số 364/BC-SKHĐT ngày 06/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Sơn Động và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, TKCT, TPKT, XD, KTN;
+ Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

BẢN PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GIAI ĐOẠN 1 CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN THUỘC QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM CHÙA TẠI KHU VỰC ĐỒNG THÔNG, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG, TỶ LỆ  (1/500)
(Kèm theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013)

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn Nhà thầu

Phương thức Đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500

405.052.000

Vốn ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Thương thảo, ký kết hợp đồng

10 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Theo đơn giá cố định

60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2

Lập quy đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông (tỷ lệ 1/500)

500.000.000

Vốn ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Thương thảo, ký kết hợp đồng

10 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Trọn gói

120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1703/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1703/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1703/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đấu thầu xây dựng điểm chùa Đồng Thông Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đấu thầu xây dựng điểm chùa Đồng Thông Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1703/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đấu thầu xây dựng điểm chùa Đồng Thông Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đấu thầu xây dựng điểm chùa Đồng Thông Bắc Giang

            • 07/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực