Quyết định 1709/QĐ-UBND

Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung kinh phí cho khối huyện để thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1709/QĐ-UBND bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1709/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO KHỐI HUYỆN, ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2006/NĐ-CP NGÀY 20/6/2006 CỦA CHÍNH PHỦ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 258/TTr-STC-NS ngày 09/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung kinh phí cho khối huyện, số tiền là 12.786.000.000 đồng ( mười hai tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu đồng ), từ nguồn cải cách tiền lương năm 2008, để thực hiện chế độ ưu đãi cho các đối tượng được hưởng theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ, như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

TT

Địa phương

Tổng nhu cầu kinh phí theo địa phương báo cáo

Tổng nhu cầu kinh phí được thẩm định

Đã cấp theo QDD342/QĐ-UBND ngày 23/01/2008

Cấp tiếp đợt này

1

Nam Giang

3.415

3.266

1.700

1.566

2

Phước Sơn

4.409

3.411

2.200

1.211

3

Nam Trà My

6.830

5.826

3.400

2.426

4

Tây Giang

4.799

4.047

2.400

1.647

5

Đông Giang

3.282

2.575

1.600

975

6

Bắc Trà My

5.046

4.693

2.500

2.193

7

Hiệp Đức

2.491

2.179

1.200

979

8

Quế Sơn

825

802

400

402

9

Núi Thành

1.592

2.187

800

1.387

 

Tổng cộng

32.689

28.986

16.200

12.786

 

Điều 2.            

+ Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp phát kinh phí cho các địa phượng.

+ Chủ tịch UBND các huyện nêu trên, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định đối tượng là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hiện đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước, mức của từng người được hưởng ở từng thời điểm cụ thể theo số tháng còn lại được hưởng, hệ số bậc lương của từng đối tượng được hưởng ... để thực hiện chi trả cho từng đối tượng theo đúng quy định và quyết toán ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTUBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT,KTTH(Mỹ-1).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1709/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1709/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2008
Ngày hiệu lực16/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1709/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1709/QĐ-UBND bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1709/QĐ-UBND bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1709/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Đức Hải
        Ngày ban hành16/05/2008
        Ngày hiệu lực16/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1709/QĐ-UBND bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1709/QĐ-UBND bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP

         • 16/05/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/05/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực