Quyết định 1709/QĐ-UBND

Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là vàng được xác lập quyền sở hữu nhà nước đang gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1709/QĐ-UBND giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là vàng Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ VÀNG ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/NĐ-CP thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước">159/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh về việc xác lập quyền sở hữu nhà nước và phương án xử lý tài sản khi xác lập quyền sở hữu nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1870/TTr-STC ngày 01 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là vàng được xác lập quyền sở hữu nhà nước đang gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; cthể như sau:

1. Trng lượng theo kết quả kiểm định: 99,76 chỉ vàng (chi tiết số lượng và trọng lượng theo Tờ trình số 1870/TTr-STC ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Sở Tài chính).

2. Giá khởi điểm: 320.051.000 đồng (ba trăm hai mươi triệu, không trăm năm mốt ngàn đồng chẵn).

Điều 2: Sở Tài chính có trách nhiệm:

1. Căn cứ giá khởi điểm được phê duyệt tại điều 1 Quyết định này, hợp đồng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký và tham gia đấu giá; đồng thời tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định hiện hành;

2. Quản lý và sử dụng số tiền thu được từ việc đấu giá giao tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Lâm Đồng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./-

 


Nơi nhận:
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1709/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1709/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/08/2016
Ngày hiệu lực 05/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1709/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1709/QĐ-UBND giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là vàng Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1709/QĐ-UBND giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là vàng Lâm Đồng 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1709/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành 05/08/2016
Ngày hiệu lực 05/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1709/QĐ-UBND giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là vàng Lâm Đồng 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1709/QĐ-UBND giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là vàng Lâm Đồng 2016

  • 05/08/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/08/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực