Quyết định 171/2003/QĐ.UBNDT

Quyết định 171/2003/QĐ.UBNDT ban hành Quy định tạm thời về hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 171/2003/QĐ.UBNDT hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nhân lực Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 21/2008/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nhân lực Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 171/2003/QĐ.UBNDT hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nhân lực Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/2003/QĐ.UBNDT

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông báo số 94-TB/TU, ngày 24/6/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng kết luận về Đề án đào tạo cán bộ, công chức giai đoạn 2002-2010 và chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Thông báo số 99-TB/TU, ngày 8/9/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo quy định tạm thời hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh phối hợp với Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn thực hiện Quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 171/2003/QĐ.UBNDT, ngày 13/10/2003 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực:

1. Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị thuộc tỉnh Sóc Trăng.

2. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.

3. Sinh viên có hộ khẩu tại Sóc Trăng đang học tại các trường đại học chính quy thuộc đối tượng: gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người dân tộc Khmer, sinh viên giỏi cam kết về phục vụ lâu dài ở địa phương sau khi tốt nghiệp.

Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí thu hút nguồn nhân lực:

Đối tượng là trí thức có trình độ đại học, trên đại học có hộ khẩu ngoài tỉnh, được tuyển dụng vào công tác tại các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước trong tỉnh.

Điều 3. Cán bộ, công chức được hỗ trợ kinh phí đào tạo khi dự học chuyên khoa cấp 1, cấp 2, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành học.

Chương II

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO, KINH PHÍ THU HÚT, KHEN THƯỞNG

Điều 4. Hỗ trợ kinh phí đào tạo.

1. Những đối tượng nêu tại khoản 1, 2 Điều 1 thuộc diện quy hoạch đào tạo và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cử đi đào tạo được hưởng chế độ quy định của Bộ Tài chính và quy định tại Quyết định số 124/2002/QĐ.UBNDT, ngày 21/5/2002 của UBND tỉnh Sóc Trăng, ngoài ra được hưởng trợ cấp kinh phí đào tạo như sau:

- Được cử đi học tiến sĩ: được hỗ trợ 20.000.000 đồng/toàn khóa học;

- Được cử đi học thạc sĩ: được hỗ trợ 12.000.000 đồng/toàn khóa học;

- Được cử đi học chuyên khoa cấp 2: được hỗ trợ 8.000.000 đồng/toàn khóa học;

- Được cử đi học chuyên khoa cấp 1: được hỗ trợ 6.000.000 đồng/toàn khóa học

2. Sinh viên đang học đại học hệ chính quy, có hộ khẩu tại tỉnh Sóc Trăng thuộc các đối tượng: sinh viên đạt loại giỏi hoặc sinh viên con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, sinh viên là người dân tộc Khmer có cam kết về phục vụ lâu dài tại địa bàn các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng được hỗ trợ 2.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

Điều 5. Hỗ trợ thu hút nhân lực.

- Đối với sinh viên ngoài tỉnh sau khi tốt nghiệp về công tác tại các xã trong tỉnh Sóc Trăng (theo nhu cầu của tỉnh) có cam kết công tác từ 07 năm trở lên được hỗ trợ 01 lần khi nhận nhiệm vụ là 3.000.000 đồng/sinh viên.

- Đối với cán bộ, công chức ngoài tỉnh có học hàm, học vị: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ tuổi đời không quá 55 và Thạc sĩ không quá 50 tuổi, có đủ sức khỏe, về công tác tại tỉnh Sóc Trăng theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có cam kết thời gian công tác từ 05 năm trở lên sẽ được hưởng chế độ thu hút nguồn nhân lực, cụ thể như sau:

+ Được ưu tiên mua nhà trả góp;

+ Gia đình (vợ hoặc chồng, con, cha, mẹ) được nhập hộ khẩu theo cán bộ, công chức;

+ Hưởng trợ cấp 01 lần sau khi nhận nhiệm vụ (nếu 01 người có đủ nhiều tiêu chuẩn hưởng trợ cấp thì được hưởng mức tiêu chuẩn cao nhất ):

. Giáo sư: 60.000.000 đồng;

. Phó giáo sư: 50.000.000 đồng;

. Tiến sĩ: 40.000.000 đồng;

. Thạc sĩ:20.000.000 đồng.

Điều 6. Khen thưởng.

Cán bộ, công chức, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Sóc Trăng có các đề tài, dự án khoa học thuộc các lĩnh vực, được Hội đồng khoa học của tỉnh trở lên công nhận và ứng dụng có hiệu quả thì được UBND tỉnh tặng bằng khen kèm theo phần thưởng trị giá bằng tiền hoặc hiện vật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giao Giám đốc Sở Tài chính Vật giá cân đối nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm để đầu tư cho việc hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn việc cấp phát, chi, thanh quyết toán kinh phí trên theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 8. Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

Điều 9. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị có trách nhiệm xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức của ngành, đơn vị mình từ nay đến năm 2005 và 2010 gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh xem xét trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/2003/QĐ.UBNDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/2003/QĐ.UBNDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2003
Ngày hiệu lực13/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/2003/QĐ.UBNDT

Lược đồ Quyết định 171/2003/QĐ.UBNDT hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nhân lực Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 171/2003/QĐ.UBNDT hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nhân lực Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu171/2003/QĐ.UBNDT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thành Hiệp
        Ngày ban hành13/11/2003
        Ngày hiệu lực13/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 171/2003/QĐ.UBNDT hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nhân lực Sóc Trăng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/2003/QĐ.UBNDT hỗ trợ kinh phí đào tạo thu hút nhân lực Sóc Trăng