Quyết định 171/QĐ-UBND

Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2007 về thẩm định giá và mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 171/QĐ-UBND 2007 thẩm định giá mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ MỨC THU TIỀN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 20-10-2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP Pháp lệnh giá">15/2004/TT-BTC ngày 9-3-2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 3042/QĐ-UBND ngày 5-9-2004 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ thẩm định giá tài sản, bất động sản Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03-08-2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 101/2005/NĐ-CP">17/2006/TT-BTC ngày 13-3-2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 12/TTr-STC ngày 18-01-2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định việc thực hiện thẩm định giá và mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

1. Về thẩm định giá tài sản:

1.1- Tất cả các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị thụ hưởng ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh khi mua sắm tài sản, vật tư, đồ dùng, trang thiết bị phương tiện làm việc… (gọi tắt là tài sản) bằng một phần kinh phí hay bằng toàn bộ kinh phí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước có tổng giá trị mua sắm từ 40 triệu đồng trở lên đối với lô hàng; mua sắm tài sản cố định đơn chiếc, bộ tài sản theo quy định nhận biết tài sản cố định của Nhà nước có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên, đều phải thực hiện thẩm định giá.

1.2- Việc mua sắm vật tư, đồ dùng, dụng cụ hành chính có tổng giá trị nhỏ hơn 40 triệu đồng đối với lô hàng và nhỏ hơn 10 triệu đồng đối với sản phẩm đơn chiếc do Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm quyết định mức giá mua sắm.

1.3- Việc thẩm định giá đối với tài sản mua sắm không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và cung cấp thông tin về giá đối với các khách hàng là: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đơn vị có nhu cầu, Trung tâm dịch vụ thẩm định giá tài sản Nhà nước Sở Tài chính được thực hiện ký hợp đồng, thỏa thuận mức thu theo quy định hiện hành.

2. Mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá:

2.1- Mức thu: Thu theo tỷ lệ % theo giá trị tài sản thẩm định:

Số TT

Trị giá tài sản thẩm định

Mức thu

1

Từ 40 triệu đến 200 triệu

0,5%

2

Từ > 200 triệu đến 500 triệu

0,4%

3

Từ > 500 triệu đến 1 tỷ đồng

0,3%

4

Từ > 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

0,2%

5

Từ 10 tỷ đồng trở lên

0,1%

2.2- Mức thu tiền các trường hợp tái thẩm định được thu bằng 50% mức thu của lần thẩm định đầu tiên.

2.3- Trường hợp đặc biệt do tính chất phức tạp của công việc cần phải thu mức thu cao hơn, Trung tâm dịch vụ thẩm định giá tài sản, bất động sản Nhà nước thỏa thuận với khách hàng nhưng không được tăng quá 10% mức quy định ở Điểm 2.1 nêu trên.

Trường hợp thẩm định lại vì lý do khách quan (cùng một đơn vị, cùng một mặt hàng) thì mức thu bằng 70% mức giá quy định trên.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu thẩm định giá đối với những lô hàng mua sắm có giá trị thấp hơn 40 triệu đồng và sản phẩm đơn chiếc có giá trị thấp hơn 10 triệu đồng thì Sở Tài chính được phép quy định mức thu nhưng không được vượt quá 0,5%.

3. Cơ quan thẩm định giá: Trung tâm dịch vụ thẩm định giá tài sản, bất động sản Nhà nước (thuộc Sở Tài chính):

3.1- Được phép thu tiền dịch vụ thẩm định giá, cung cấp thông tin giá, tư vấn thị trường giá cả đối với khách hàng là cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có yêu cầu.

3.2- Có trách nhiệm quản lý và sử dụng tiền thu dịch vụ thẩm định giá theo đúng quy định của Nhà nước về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị thụ hưởng ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh khi mua sắm tài sản, đồ dùng, vật tư, trang thiết bị phương tiện làm việc bằng nguồn vốn ngân sách phải chấp hành đúng quy định của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước về thẩm định giá và tổ chức mua sắm tài sản, đồ dùng, vật tư, trang thiết bị phương tiện làm việc.

2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định về thẩm định giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 171/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/01/2007
Ngày hiệu lực 19/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(05/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 171/QĐ-UBND 2007 thẩm định giá mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 171/QĐ-UBND 2007 thẩm định giá mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 171/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Trần Ngọc Ái
Ngày ban hành 19/01/2007
Ngày hiệu lực 19/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(05/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 171/QĐ-UBND 2007 thẩm định giá mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/QĐ-UBND 2007 thẩm định giá mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá Vĩnh Phúc

  • 19/01/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/01/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực