Quyết định 171/QĐ-UBND

Quyết định 171/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 171/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 93/STP-XDVBQPPL ngày 20/01/2014; đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 362/TTr-VPUBND ngày 25/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2014.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng nội dung và tiến độ mà Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014 đã quyết định.

2. Các cơ quan được phân công soạn thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định, Chỉ thị trong năm 2014 có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân.

3. Sở Tư pháp căn cứ vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị, của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014 tiến hành thẩm định các dự thảo văn bản do các cơ quan soạn thảo gửi tới, trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Trong trường hợp không bảo đảm tiến độ, chất lượng soạn thảo hoặc không cần thiết phải ban hành văn bản đã đề nghị vì lý do khách quan, hoặc theo chỉ đạo của cấp trên cần ban hành văn bản mới (chưa có trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định), các Sở, Ban, ngành làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh 50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ (QPPL) CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 171/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Thời gian

Tên văn bản

Cơ quan son thảo

1

Quí I

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Xây dựng

Quyết định ban hành Quy định quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Tư pháp

Quyết định sửa đổi, bổ sung vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Hòa Bình

Sở Nội vụ

Quyết định ban hành về việc phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định ban hành về việc sửa đổi Quy chế thi đua - Khen thưởng tỉnh Hoà Bình

Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Quyết định sửa đổi, bổ sung vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

Chỉ thị về tăng cường quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Quyết định về việc quản lý, điều hành thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Quyết định ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020

Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh

Quy định đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Giao thông Vận tải

2

Quí II

Quyết định ban hành Quy định về quản lý về hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm học 2014 và tuyển sinh năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ

Quyết định ban hành về việc sửa đổi Quy chế xét tặng Danh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hoà Bình

Chỉ thị về tăng cường mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt chủ lực của tỉnh Hòa Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Quyết định ban hành Quy định quản lý các dự án, các cơ sở khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

3

Quí III

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua)

Sở Nội vụ

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Tiêu chí phân loại xóm, tổ dân phố tỉnh Hoà Bình

Quyết định ban hành về việc sửa đổi Quy chế xét, công nhận sáng kiến, giải pháp trong xét tặng danh hiệu thi đua của tỉnh Hoà Bình

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành Quy định tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thanh tra tỉnh

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thanh tra tỉnh

4

Quí IV

Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Công thương

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật

Sở Giao thông Vận tải

Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định ban hành Quy định cấp phép, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 171/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 171/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu171/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 171/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị tỉnh Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/QĐ-UBND 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị tỉnh Hòa Bình

            • 20/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực