Quyết định 171/QĐ-UBND

Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Bắc Giang do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bắc Giang đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của: UBND thành phố Bắc Giang tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 08/02/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 135/TTr-TNMT ngày 09/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Bắc Giang như sau:

Diện tích 1.269,0 m2 đất nuôi trồng thủy sản sang đất thủy lợi.

Địa điểm: tại thôn Song Khê 2, xã Song Khê.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ công văn số 103/UBND-CN ngày 12/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích cửa xả CX4, CX5, CX6, CX7 thuộc khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng.

Điều 2. Giao UBND thành phố Bắc Giang công bố công khai quy hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh:
+ PVPTN, CN;
+ Trung tâm Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2018
Ngày hiệu lực20/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bắc Giang đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bắc Giang đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu171/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành20/03/2018
        Ngày hiệu lực20/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bắc Giang đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bắc Giang đến 2020

            • 20/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực