Quyết định 171/QĐ-UBND

Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động cán bộ đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ tướng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- Lưu VT; VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 171/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương 1.

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của tỉnh bao gồm: cán bộ đầu mối tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh (cán bộ đầu mối cấp tỉnh); cán bộ đầu mối tại UBND các huyện, thành phố, thị xã (cán bộ đầu mối cấp huyện) và cán bộ đầu mối tại UBND các xã, phường, thị trấn (cán bộ đầu mối cấp xã).

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, thành phần, số lượng của hệ thống cán bộ đầu mối các cấp

1. Cán bộ đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận, theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp; Cán bộ đầu mối cấp tỉnh, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cán bộ đầu mối cấp huyện, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố, thị xã; Cán bộ đầu mối cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí không quá 02 cán bộ đầu mối (Trừ Sở Tư pháp): 01 lãnh đạo sở, ban, ngành, 01 cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính có trình độ Đại học chuyên ngành luật; Trường hợp cơ quan đơn vị chưa bố trí được cán bộ có trình độ chuyên môn ngành luật thì bố trí cán bộ có trình độ từ Đại học (tương đương) trở lên có thâm niên công tác và hiểu sâu về lĩnh vực, ngành mình công tác.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã bố trí 02 cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, gồm: 01 lãnh đạo Văn phòng UBND, 01 lãnh đạo phòng Tư pháp.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn bố trí 02 cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, gồm: 01 Phó chủ tịch UBND, 01 cán bộ, công chức Tư pháp - hộ tịch.

5. Cán bộ đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp.

Chương 2.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1. Chủ động, tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách TTHC và kiểm soát TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý và thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Đề xuất, phổ biến văn bản, tài liệu có nội dung liên quan đến cải cách TTHC và kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị; Đồng thời chủ động phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC do thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao.

3. Giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

4. Theo dõi đôn đốc các bộ phận, công chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

5. Giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo các nội dung có liên quan đến hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của ngành dọc cấp trên.

6. Nghiên cứu đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương và phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp về các ý kiến, sáng kiến, giải pháp để đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC.

7. Khi có yêu cầu, tham gia vào các hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ, ngành, địa phương cùng với cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC của tỉnh về các vấn đề có liên quan đến phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.

8. Có trách nhiệm tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát TTHC do Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp tổ chức.

9. Được hưởng các chế độ theo quy định và được khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 4. Hoạt động của cán bộ đầu mối

1. Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ kiểm soát TTHC do Cục kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp tổ chức;

- Nghiên cứu đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc phối hợp thực hiện công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC.

2. Hoạt động kiểm soát quy định về TTHC trong dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật

- Hướng dẫn các cán bộ, công chức của các bộ phận có liên quan trong đơn vị cách thức thực hiện, điền biểu mẫu đánh giá tác động TTHC và tính toán chi phí tuân thủ TTHC trong dự thảo các văn bản QPPL của tỉnh có quy định về TTHC;

- Tham gia ý kiến về thể thức, nội dung vào bộ hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn chỉnh dự thảo, các biểu mẫu đánh giá tác động TTHC trước khi gửi cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC để trình công bố TTHC;

- Tham gia các hoạt động tham vấn, các buổi làm việc giữa cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và cơ quan soạn thảo văn bản có các vấn đề liên quan đến quy định về TTHC trong dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật.

3. Công bố, công khai thủ tục hành chính

- Cán bộ, công chức đầu mối các cấp hướng dẫn cán bộ, công chức của các bộ phận liên quan trong đơn vị thực hiện việc hoàn chỉnh hồ sơ công bố, công khai các TTHC theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn của Sở Tư pháp;

- Cán bộ đầu mối cấp tỉnh tham gia góp ý kiến; Kiểm soát chất lượng về thể thức, nội dung hoàn chỉnh lần cuối hồ sơ TTHC, dự thảo Quyết định công bố TTHC trước khi trình lãnh đạo cơ quan đơn vị phê duyệt, gửi Sở Tư pháp để lập thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để trình ký ban hành.

4. Rà soát đánh giá thủ tục hành chính

- Hướng dẫn phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, theo kế hoạch rà soát hàng năm của cơ quan, đơn vị cấp trên;

- Tham gia các hoạt động rà soát, đánh giá TTHC cùng với cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC đã được phê duyệt theo kết quả rà soát, đánh giá.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, theo phiếu chuyển của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; đôn đốc theo dõi kết quả xử lý.

6. Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Tham gia viết tin, bài về hoạt động tổ chức triển khai cải cách TTHC, kiểm soát TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và của các địa phương đăng tải.

7. Tổng hợp, báo cáo

Tổng hợp, báo cáo về thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định định kỳ hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC các cấp thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế này, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ làm đầu mối hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi việc chấp hành Quy chế này; tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động cán bộ đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động cán bộ đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu171/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành20/03/2014
        Ngày hiệu lực20/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động cán bộ đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2014 hoạt động cán bộ đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Bình

           • 20/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực