Quyết định 1710/QĐ-UBND

Quyết định 1710/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1710/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA QUẬN CẨM LỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 260/TTr-STNMT ngày 08 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cẩm Lệ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp dưới

Khuê Trung

Hòa Phát

Hòa An

Hòa Thọ Tây

Hòa Thọ Đông

Hòa Xuân

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) +...+ (10)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tổng diện tích

 

3584,47

301,24

653,24

324,57

836,90

266,80

1201,72

1

Nhóm đất nông nghiệp

NNP

354,56

5,37

184,85

64,32

82,06

17,96

 

1.1

Đất trng lúa

LUA

89,78

 

45,09

1,42

43,27

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

84,49

 

24,04

11,69

30,80

17,96

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

9,51

5,37

 

 

4,14

 

 

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

162,06

 

110,85

51,21

 

 

 

1.5

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

8,72

 

4,87

 

3,85

 

 

2

Nhóm đất phi nông nghiệp

PNN

2840,81

285,66

466,51

257,99

667,31

235,16

928,18

2.1

Đất quốc phòng

CQP

396,64

0,90

257,20

10,85

126,67

1,02

 

2.2

Đất an ninh

CAN

7,29

1,23

0,61

0,03

1,53

2,95

0,94

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

126,55

 

 

 

126,55

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

19,01

 

 

 

19,01

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

27,81

19,75

1,63

0,46

0,23

1,87

3,87

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

43,84

3,97

2,57

0,39

22,68

14,23

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

29,55

 

29,55

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

886,33

99,49

54,49

85,92

142,93

74,52

428,98

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

1,38

0,52

 

 

0,41

0,40

0,05

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

22,14

0,07

 

0,03

 

 

22,04

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

904,02

105,26

96,99

154,51

131,92

112,63

302,71

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

7,56

2,68

0,90

0,16

0,66

2,75

0,41

2.15

Đt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

5,26

0,15

3,96

 

 

0,63

0,52

2.16

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất cơ sở tôn giáo

TON

15,04

0,72

 

1,81

0,26

0,67

11,58

2.18

Đt nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

65,48

0,35

16,12

0,84

47,37

0,34

0,46

2.19

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,36

0,07

0,19

0,29

0,46

0,33

0,33

2.21

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

14,48

0,40

13,88

0,49

0,09

0,02

 

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

8,61

0,24

0,63

1,42

0,98

0,80

0,29

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

224,52

6,26

30,14

 

 

41,78

17,29

2.24

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

32,94

0,92

5,73

0,29

1,46

4,16

5,24

2.25

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhóm đất chưa sử dụng

CSD

389,10

10,86

10,21

1,88

2,26

87,53

13,68

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực thuộc

Khuê Trung

Hòa Phát

Hòa An

Hòa Thọ Tây

Hòa Thọ Đông

Hòa Xuân

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + ...+ (10)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tổng diện tích

 

90,51

0,54

13,92

7,51

51,28

2,11

15,15

1

Nhóm đất nông nghiệp

NNP

33,83

0,30

12,31

3,50

16,92

0,80

 

1.1

Đất trồng lúa

SXN

21,25

 

8,80

 

12,45

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

11,81

 

3,31

3,50

4,20

0,80

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,45

0,30

 

 

0,15

 

 

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,32

 

0,20

 

0,12

 

 

2

Nhóm đất phi nông nghiệp

PNN

5,89

0,12

1,61

0,48

3,00

0,68

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1,89

 

1,49

0,40

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mi, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất có di tích lịch sử, văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất tại đô thị

ODT

2,94

0,12

0,12

0,08

1,94

0,68

 

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

DSN

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất sinh hoạt cộng đng

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,06

 

 

 

0,06

 

 

2.17

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang l, nhà hỏa táng

NTD

0,82

 

 

 

0,82

 

 

2.18

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,18

 

 

 

0,18

 

 

2.20

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực thuộc

Phường Khuê Trung

Phường Hòa Phát

Phường Hòa An

Phường Hòa Thọ Tây

Phường Hòa Thọ Đông

Phường Hòa Xuân

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) +...+ (10)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Đt nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

33,83

0,30

12,31

3,50

16,92

0,80

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

21,25

 

8,80

 

12,45

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

11,81

 

3,31

3,50

4,20

0,80

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

0,45

0,30

 

 

0,15

 

 

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đt nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

0,32

 

0,20

 

0,12

 

 

2

Chuyn đi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đt trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rng.

RSX/NKR

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyn sang đất

PKO/OCT

 

 

 

 

 

 

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Khuê Trung

Hòa Phát

Hòa An

Hòa Thọ Tây

Hòa Thọ Đông

Hòa Xuân

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) +...+ (10)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tổng diện tích

 

50,79

0,12

 

3,53

31,36

0,63

15,15

1

Nhóm đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhóm đất phi nông nghiệp

PNN

50,79

0,12

 

3,53

31,36

0,63

15,15

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

12,68

 

 

 

12,68

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

17,34

 

 

 

17,34

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4,97

 

 

1,18

1,34

0,2

2,25

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

0,05

 

 

 

 

 

0,05

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

15,40

0,12

 

2,35

 

0,43

12,5

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đ gm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,35

 

 

 

 

 

0,35

2.21

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất phi nông nghip khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

(Vị trí các loại đất trong năm kế hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tỷ lệ 1/10.000 do Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ xác lập ngày 01/4/2019).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND thành phố (B/c);
- CT và các PCT UBND thành phố;
- CPVP;
- Lưu VT, QLĐTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Việt Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1710/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1710/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1710/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1710/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýĐặng Việt Dũng
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

            • 19/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực