Quyết định 1710/QĐ-UBND

Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1710/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (có 08 Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm niêm yết, công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh có tên tại Điều 1 Quyết định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHHC tỉnh;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

CÁC PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Phụ lục số

Tên Phụ lục

Số lượng TTHC

1.

Phụ lục 1

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

10

2.

Phụ lục 2

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông Vận tải

5

3.

Phụ lục 3

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động, TB và XH

8

4.

Phụ lục 4

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

1

5.

Phụ lục 5

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT

6

6.

Phụ lục 6

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

10

7.

Phụ lục 7

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

21

8.

Phụ lục 8

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh

5

 

 

Cộng

56

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

 

2

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

 

3

Cấp học bng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đdùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sgiáo dục

 

4

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

 

5

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phthông là người dân tộc thiểu số

 

6

Htrợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

 

7

Chuyn trường đối với học sinh trung học ph thông

 

8

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

 

9

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

 

10

Đề nghị miễn giảm học phí và htrợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 

Tổng cộng: 10 TTHC

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tc hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực cấp đi giấy phép lái xe

 

1.

Cấp mới Giấy phép lái xe

 

II

Lĩnh vực cấp phép liên vận

 

2.

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

 

3.

Gia hạn Giy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

 

4.

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

 

5.

Gia hạn Giy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

 

Tổng cộng: 05 TTHC

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực An toàn lao động

 

1

Khai báo tai nạn lao động

 

II

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

 

2

Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

 

3

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

 

4

Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

 

III

Lĩnh vực Người có công

 

5

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

IV

Lĩnh vực Bo hiểm thất nghiệp

 

6

Giải quyết hưởng trợ cấp tht nghiệp

 

7

Giải quyết hưởng hỗ trợ học nghề

 

8

Chuyn nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Tổng cộng: 08 TTHC

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Thủ tục hành chính

Ghi chú

1.

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu tr

 

Tổng cộng: 01 TTHC

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Thú y

 

1

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, trin lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

 

2

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

3

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

 

II

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

4

Cấp Giấy chứng nhận kim dịch thực vật đối với các lô vật thvận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

 

III

Lĩnh vực Thủy sản

 

5

Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước

 

6

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

 

Tổng cộng: 6 TTHC

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Đăng ký giao dịch đảm bảo (đối với tchức)

 

1.

Đăng ký thế chấp quyn sử dụng đt, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

 

2.

Đăng ký thế chấp dự án đu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

 

3.

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

 

4.

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

 

5.

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

 

6.

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

 

7.

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

8.

Chuyển tiếp đăng ký thể chấp quyn tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

 

9.

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

II

Lĩnh vc Đo đạc bản đồ

 

10.

Cung cp thông tin, dữ liệu Đo đạc - Bản đồ

 

Tổng cộng: 10 TTHC

 

PHỤ LỤC 7

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

 

1.

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

 

2.

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

 

3.

Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

 

4.

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

5.

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

6.

Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

 

7.

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

 

II

Lĩnh vực Công chứng

 

8.

Công chứng bản dịch

 

9.

Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

 

10.

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

 

11.

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

12.

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

 

13.

Công chứng di chúc

 

14.

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

 

15.

Công chứng văn bản khai nhận di sản

 

16.

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

 

17.

Công chứng hợp đồng ủy quyền

 

18.

Nhận lưu giữ di chúc

 

19.

Cấp bản sao văn bản công chứng

 

20.

Chứng thực bản sao từ bản chính

 

21.

Chứng thực ch

 

Tổng cộng: 21 TTHC

 

PHỤ LỤC 8

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1.

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

 

2.

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

 

3.

Giải quyết khiếu nại ln hai tại cấp tỉnh

 

4.

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

 

5.

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

 

Tổng cộng: 05 TTHC

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1710/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1710/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1710/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1710/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1710/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ Quảng Trị

            • 10/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực