Quyết định 1711/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1711/QĐ-BKHĐT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung toàn văn Quyết định 1711/QĐ-BKHĐT 2018 thủ tục hành chính đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1711/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B DANH MỤC TH TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯC NGOÀI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính ph sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn v nghiệp vụ kiểm soát th tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Đầu tư nước ngoài va Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết định này danh mục th tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phụ lục I về danh mục thủ tục hành chính sửa đi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của B Kế hoạch và Đầu tư, Phụ lục II về nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính sửa đổi, b sung lĩnh vực đầu tư ra từ Việt Nam nước ngoài thuộc phạm vi qun lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đăng ti trên Cng thông tin điện t của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại chuyên mục "Bộ Th tục hành chính và dịch vụ công” tại địa ch: http://wwvv.mpi.gov.vn/Page/tinbai.aspx?idTin=41506&idcm=154.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưng Cục Đầu tư nước ngoài. Chánh Văn phòng Bộ và Th trưng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (đ b/c);
- C
c KSTTHC (VPCP);
- UBND các t
nh, thành ph trực thuộc TW;
- Sở Kế hoạch v
à Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ:
- Trung t
âm tin học (đ đưa tin):
- V
ăn phòng Bộ (P.KSTTHC-TH);
- Lưu: VT,
ĐTNN (Ha172)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BKHĐT ngày         tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

CƠ QUAN THỰC  HIỆN

1

BKH-271878

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Đầu tư 2014)

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài (Nghị định 83/2015/NĐ-CP)

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài (Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT).

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

2

BKH-272047

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT .

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

3

BKH-272048

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT .

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

4

BKH-272049

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT .

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

BKH-272050

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT .

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

BKH-272051

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT .

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7

BKH-272052

Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT .

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1711/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1711/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2018
Ngày hiệu lực14/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1711/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 1711/QĐ-BKHĐT 2018 thủ tục hành chính đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1711/QĐ-BKHĐT 2018 thủ tục hành chính đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1711/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVũ Đại Thắng
        Ngày ban hành14/11/2018
        Ngày hiệu lực14/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1711/QĐ-BKHĐT 2018 thủ tục hành chính đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1711/QĐ-BKHĐT 2018 thủ tục hành chính đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư

            • 14/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực