Quyết định 1711/QĐ-UBND

Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả đã được thay thế bởi Quyết định 1246/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 13/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1711/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp của Luật sư;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 610/STP-VP ngày 13/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 89 (tám mươi chín) thủ tục hành chính được sửa đổi, 19 (mười chín) thủ tục hành chính được bổ sung và 08 (tám) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 và Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 03/11/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Trang Website tỉnh;
- Trung tâm Công báo -Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1711/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1711/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2012
Ngày hiệu lực13/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1711/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1711/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýTrần Minh Kỳ
       Ngày ban hành13/06/2012
       Ngày hiệu lực13/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/04/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả