Quyết định 1711/TCHQ/QĐ/GSQL

Quyết định 1711/TCHQ/QĐ/GSQL năm 2003 ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1711/TCHQ/QĐ/GSQL quy chế phối hợp giữa đơn vị trong ngành hải quan thực hiện phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1711/TCHQ/QĐ/GSQL

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH HẢI QUAN VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 được Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục hải quan;
Căn cứ Quyết định 30/2003/QĐ-BTC ngày 17/03/2003 của Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Văn phòng và Thanh tra thuộc Tổng cục hải quan;
Căn cứ Quyết định 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 của Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát và quản lý về Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan trong việc thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH HẢI QUAN VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Hải quan)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Vụ Giám sát quản lý thực hiện nhiệm vụ phân loại hàng hoá theo quy định tại Quyết định 30/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và quy định cụ thể tại Quy chế này.

Điều 3. Các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá (trung tâm) thực hiện phân loại (xác định mã số hàng hoá) trong trường hợp Trung tâm phân tích mẫu hàng theo yêu cầu của các đơn vị Hải quan và các quy định cụ thể tại Quy chế này.

Điều 4. Việc phân loại hàng hoá phải đảm bảo một mặt hàng chỉ có một mã số và được áp dụng thống nhất trong toàn ngành Hải quan.

Chương 2.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG ĐƠN VỊ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRONG VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ

Điều 5. Nhiệm vụ của Vụ Giám sát quản lý

1. Xây dựng văn bản pháp quy về phân loại hàng hoá

2. Là đầu mối thực hiện Công ước HS của Tổng cục hải quan

3. Giải thích nội dung các quy định hiện hành về phân loại hàng hoá

4. Hướng dẫn việc áp dụng trong toàn ngành kết quả phân loại hàng hoá của các Trung tâm và mặt hàng mới

5. Hướng dẫn Hải quan địa phương, doanh nghiệp trong việc áp mã mặt hàng cụ thể khi có vướng mắc hoặc Hải quan địa phương chưa rõ (trừ trường hợp mặt hàng phải được phân tích trong phòng thí nghiệm mới áp mã được thuộc nhiệm vụ của các Trung tâm)

6. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về phân loại hàng hoá trong toàn ngành 

7. Từ thực tiễn theo dõi, hướng dẫn việc phân loại hàng hoá trong toàn ngành, tham mưu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục hải quan trong vấn đề sửa đổi thuế suất các mặt hàng, đảm bảo cho việc phân loại hàng hoá và xác định thuế suất được minh bạch , dễ làm và giảm chi phí

8. Giúp lãnh đạo Tổng cục quản lý hoạt động của các Trung tâm

9. Đào tạo về phân loại hàng hoá cho toàn ngành Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp

10. Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân về phân loại hàng hoá.

11. Là đơn vị chủ trì đề xuất Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết trường hợp có ý kiến khác nhau về phân loại hàng hoá

Đìêu 6. Nhiệm vụ của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá

1. Thực hiện phân tích mẫu hàng, trên cơ sở đó xác định tên hàng và mã số hàng hoá của mặt hàng theo yêu cầu của các đơn vị hải quan

2. Trường hợp không tự phân tích được thì yêu cầu các cơ sở phân tích chuyên ngành (các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, Trường đại học ...) phân tích. Trên cơ sở kết quả phân tích của các cơ sở phân tích chuyên ngành, Trung tâm thực hiện việc xác định mã số cho mặt hàng được phân tích.

3. Kết quả phân loại của Trung tâm được gửi cho nơi yêu cầu để làm thủ tục hải quan và Vụ giám sát để nghiên cứu khả năng áp dụng cho toàn ngành

4. Phối hợp với Vụ giám sát quản lý trong việc xác định tên gọi và mã số hàng hoá khi được yêu cầu

5. Tham gia vào việc xây dựng văn bản pháp quy đào tạo, bồi dưỡng về phân loại hàng hoá

Điều 7. Nhiệm vụ của Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu

1. Tham gia với Vụ giám sát quản lý, các Trung tâm về phân loại hàng hoá khi được yêu cầu

2. Từ thực tiễn theo dõi, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế phát hiện những bất hợp lý, sai sót trong phân loại hàng hoá để đề nghị sửa đổi

Điều 8. Nhiệm vụ của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

1. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phân loại hàng hoá đảm bảo áp mã chính xác theo đúng quy định của pháp luật và thống nhất trong toàn đơn vị.

2. Hướng dẫn các Chi cục hải quan trực thuộc xác định mã số hàng hoá đối với các trường hợp phức tạp, khó

3. Báo cáo Tổng cục hải quan mã số những mặt hàng mới để nghiên cứu khả năng áp dụng toàn ngành

4. Giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá theo Thẩm quyển quy định tại phần D.2 Thông tư 85/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Điều 9. Nhiệm vụ của các Chi cục Hải quan

1. Thực hiện phân loại hàng hoá theo quy định tại nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ và Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính đảm bảo chính xác, một mặt hàng chỉ có một mã số

2. Đối với mặt hàng mới thì sau khi xác định được mã số phải báo cáo Cục để kiểm tra và nghiên cứu khả năng áp dụng toàn Cục và để báo cáo Tổng cục hải quan nghiên cứu khả năng áp dụng toàn ngành.

3. Trường hợp qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu kỹ thuật không tự xác định được mã số của mặt hàng thì gửi yêu cầu về Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày hôm sau để được hướng dẫn. Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải trả lời cho Chi cục yêu càu. Nếu Cục hải quan tỉnh, thành phố không xác định được thì đề nghị Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) hướng dẫn. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn. Những trường hợp phức tạp vượt quá thời hạn giải quyết này Tổng cục sẽ có thông báo.

4. Trường hợp phải phân tích mẫu hàng mới phân loại được thì lấy mẫu và yêu cầu Trung tâm phân loại theo quy định tại Quyết định 710/2003/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2003 của Tổng cục hải quan

Trường hợp không nhất trí với kết luận của Trung tâm thì báo cáo Cục để cục báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét.

5. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân về phân loại hàng hoá khi có yêu cầu

6. Giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền quy định tại phần D.1 Thông tư 85/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Trường hợp Chi cục áp dụng kết quả phân loại của Trung tâm hoặc hướng dẫn của Cục hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan mà chủ hàng khiếu nại thì Chi cục Hải quan vẫn thực hiện giải quyết khiếu nại lần đầu theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, nếu thấy khiếu nại của tổ chức, cá nhân là hợp lý thì Chi cục đề nghị các cơ quan trên xem xét lại

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Thủ trưởng các đơn vị Vụ giám sát quản lý, Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố các Trung tâm có trách nhiệm phổ biến Quy chế này trong toàn đơn vị quán triệt, thực hiện

2. Các đơn vị, cá nhân có nhiệm vụ phân loại hàng hoá phải nghiên cứu kỹ quy chế này để thực hiện theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền

3. Trong quá trình thực hiên nếu phát sinh vướng mắc cần báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1711/TCHQ/QĐ/GSQL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1711/TCHQ/QĐ/GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2003
Ngày hiệu lực18/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1711/TCHQ/QĐ/GSQL

Lược đồ Quyết định 1711/TCHQ/QĐ/GSQL quy chế phối hợp giữa đơn vị trong ngành hải quan thực hiện phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1711/TCHQ/QĐ/GSQL quy chế phối hợp giữa đơn vị trong ngành hải quan thực hiện phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1711/TCHQ/QĐ/GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Văn Tạo
        Ngày ban hành18/12/2003
        Ngày hiệu lực18/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1711/TCHQ/QĐ/GSQL quy chế phối hợp giữa đơn vị trong ngành hải quan thực hiện phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1711/TCHQ/QĐ/GSQL quy chế phối hợp giữa đơn vị trong ngành hải quan thực hiện phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu

           • 18/12/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực