Quyết định 1712/QĐ-UBND

Quyết định 1712/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1712/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Thái Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1712/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Lut T chc Hi đng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Lut Giao tng đưng b;

Căn cứ các ngh định ca Chính phủ: S 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 vkinh doanh và điu kin kinh doanh vn ti bng xe ô tô; s63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 ca Chính ph v kiểm soát th tc hành cnh; s 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 v việc sa đổi, bsung mt s điu ca Ngh đnh s 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009; s 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 sa đổi, b sung mt s điều ca các ngh đnh liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ các thông tư ca B Giao thông vận ti: S 46/2012/TT- BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 quy định vđào to cp giấy phép lái xe; s38/2013/TT- BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013, sa đi mt s điu ca Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT;

Căn cứ các thông tư ca B Tài cnh: S 73/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2012 v việc sa đổi, b sung Thông tư s 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 ca B Tài cnh hưng dẫn v p, l phí trong lĩnh vc giao thông đưng bộ; s 23/2013/TT-BTC ny 27 tháng 2 năm 2013 quy định mc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hch lái xe cơ giới đưng b;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 ca Bộ Tư pháp hưng dẫn công bố, niêm yết th tc hành chính và báo cáo vtình hình, kết quthc hin kiểm soát th tục hành chính;

Xét đ ngh ca Giám đốc S Giao thông vn ti ti T trình s 151- SGTVT/TTHC ngày 17 tháng 7 năm 2014, và đ ngh ca Giám đốc S Tư pháp ti Văn bn s 375/STP-KSTTHC ngày 08 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết định này 31 (ba mươi mốt) th tc hành chính mới ban hành, 40 (bốn mươi) th tục hành chính b bãi b thuc thẩm quyền gii quyết ca Sở Giao thông vn tải tỉnh Thái Bình ti Quyết đnh s 2488/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2012 ca y ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Ph lc kèm theo).

Điều 2. Quyết đnh này hiu lực thi hành kể t ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn png y ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Giao thông vn ti, Th trưng các Sở, ban, ngành và các quan, đơn v, nhân liên quan chu tch nhim thi hành Quyết đnh y./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PCHỦ TỊCH

Phm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC

DANH MC THỦ TC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CA SỞ GIAO THÔNG VẬN TI TI TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1712/QĐ-UBND ny 28 tháng 7 m 2014 ca y ban nn dân tỉnh Thái Bình).

PHN I. DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục 31 thủ tục hành chính mới ban nh thuc thm quyền giải quyết ca Sở Giao thông vn ti.

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

1

Công bố ln đầu đưa trạm dng nghỉ vào khai thác

2

Công bố li trm dng nghỉ

3

Công bố bến xe hàng

4

Công bố ln đầu đưa bến xe khách vào khai thác

5

Công bố li bến xe khách

II. LĨNH VỰC QUN VN TI BỘ

1

Mở tuyến vận tải khách mới

2

Công bố tuyến đưa vào khai thác

3

Đăng khai thác điều chỉnh phương án khai thác đang thực hiện trên tuyến

4

Cấp phù hiệu, biển hiu

5

Xác nhận về tình trng của xe ô tham gia kinh doanh vận tải

III. LĨNH VỰC ĐÀO TO SÁT HCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

1

Học, sát hạch cấp mới Giy phép lái xe

2

Học, sát hạch cấp GPLX lên hạng B2, C, D, E và các hạng F

3

Đổi GPLX do ngành GTVT cấp

4

Đổi GPLX do ngành công an cấp

5

Đổi GPLX quân đội do Bộ Quốc phòng cp

6

Đổi Giy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước ngoài

7

Đổi giy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

8

Cấp lại GPLX bị mất lần thứ nhất

9

Cấp lại GPLX bị mất lần thứ hai

10

GPLX bị mất lần thứ ba

11

Giy phép lái xe b tưc quyn s dụng không thi hn

12

Lập lại hồ sơ gốc Giy phép lái xe

13

Cấp Giy chng nhận giáo viên dy thc nh lái xe

14

Cấp Giy phép xe tập lái

15

Cấp mới giy phép đào tạo lái xe ô

16

Cấp lại giy phép đào tạo lái xe ô tô

17

Cấp mới giy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4

18

Cấp lại giy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4

19

Cấp mới Giy chng nhận trung tâm sát hạch loại 1, loại 2

20

Cấp mới Giy chng nhận trung tâm sát hạch loại 3

21

Cấp lại Giy chng nhận trung tâm sát hạch

2. Danh mục 40 th tục hành chính b bãi b thuc thm quyền gii quyết của S Giao thông vn ti tnh Thái Bình ti Quyết đnh s 2488/QĐ- UBND ngày 18 tháng 10 năm 2012 ca y ban nhân dân tnh Thái Bình về công b bộ TTHC thuc thm quyền gii quyết của Sở Giao thông vn ti tnh Thái Bình.

STT

Số hồ sơ TTHC (1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính (2)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

1

T-TBH-

220726-TT

Công bố đưa bến xe, trm dừng nghỉ vào khai thác (Thủ tục số 15 phần I, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

Tng tư s 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 ca Bộ Giao thông vn ti quy định về t chc, qun lý hot động kinh doanh vn ti bng xe ô tô và dch v h tr vn ti đưng bộ.

II. LĨNH VỰC QUN VN TI BỘ

1

T-TBH-

221169-TT

Mở tuyến vn tải khách c định bng ô (Thủ tục số 5 phần III, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày

18/10/2012)

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh điều kiện kinh doanh vn tải bng xe ô tô;

- Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về vic sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vn tải bng xe ô tô;

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 ca Bộ Giao thông vn tải quy định về tổ chức, qun lý hot động kinh doanh vn tải bng xe ô dịch vụ hỗ trợ vn tải đường bộ.

2

T-TBH-

221171-TT

Công bố tuyến vn tải cố định sau thời gian khai thác(Thủ tục số 6 phần III, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

3

T-TBH-

221173-TT

Đăng ký khai thác tuyến vn tải khách c định bng ô tô (Thủ tục số 7 phần III, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

4

T-TBH-

221175-TT

Đăng ký bổ sung xe vào tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô (Thủ tục số 8 phần III, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

5

T-TBH-

221178-TT

Thay xe khai thác tuyến vn tải khách c định bng ô tô (Thủ tục số 9 phần III, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

6

T-TBH-

221180-TT

Ngng khai thác tuyến vn tải khách c định bng ô tô (Thủ tục số 10 phần III, Quyết đnh số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

 

7

T-TBH-

221182-TT

Cp phù hiệu xe hợp đng (ô tô khách) (Thủ tục số 10 phần III, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

8

T-TBH-

221184-TT

Đổi phù hiệu xe hợp đng (ô khách) (Thủ tục số 12 Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

9

T-TBH-

221185-TT

Cp phù hiệu xe vn chuyn khách du lch (ô tô khách) (Thủ tục số 5 phần III, Quyết đnh số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

10

T-TBH-

221188-TT

Đổi phù hiệu xe vn chuyn khách du lch (ô tô khách ) (Thủ tục số 14 Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

11

T-TBH-

221190-TT

Cp phù hiệu xe taxi (ô tô khách) (Thủ tục số 15 phần III, Quyết đnh số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

12

T-TBH-

221192-TT

Đổi phù hiệu xe taxi (ô tô khách) (Thủ tục số 16 phần III, Quyết đnh số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

13

T-TBH-

221194-TT

Cp phù hiệu xe chy tuyến c định (ô tô khách) (Thủ tục số 17 phần III, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

14

T-TBH-

221197-TT

Đổi phù hiệu xe chy tuyến c định (ô tô khách) (Thủ tục số 18 phần III, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

 

15

T-TBH-

221198-TT

Cp sổ nht trình (ô tô khách) (Thủ tục số 19 phần III, Quyết đnh số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

16

T-TBH-

221200-TT

Đổi lại sổ nht trình (ô tô khách) (Thủ tục số 20 phần III, Quyết đnh số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

 

III. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

1

T-TBH-

221467-TT

Học, sát hạch cấp mới giy phép lái xe (Thủ tục số 1, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

- Thông tư số 46/2012/TT- BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vn tải;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTC ca B Tài chính quy định mức thu, nộp, qun lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2013/TT- BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ Giao thông vn tải.

2

T-TBH-

221472-TT

Học, sát hạch nâng hng giy phép lái xe ôtô lên hng B2, C, D, E và c hng F (Thủ tục số 2, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

3

T-TBH-

221474-TT

Đổi Giy phép lái xe do ngành giao thông vn tải cấp (Thủ tục số 3, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

4

T-TBH-

221493-TT

Đổi Giy phép lái xe do ngành Công an cấp (Thủ tục số 4, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

5

T-TBH-

221495-TT

Đổi Giy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cp (Thủ tục số 5, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

 

6

T-TBH-

221499-TT

Đổi Giy phép lái xe hoc bng lái xe của nước ngoài (Thủ tục số 6, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

7

T-TBH-

221501-TT

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam (Thủ tục số 7, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

8

T-TBH-

221504-TT

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất, còn hạn sử dụng hoặc quá hạn sử dụng dưới 3 tháng (Thủ tục số 8, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

9

T- TBH-

221507-TT

Cp lại Giy phép lái xe bị mất, quá hn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm (Thủ tục số 9, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

10

T-TBH-

221508-TT

Cp lại Giy phép lái xe bị mất, quá hn sử dụng trên 1 năm (Thủ tục số 10, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

11

T-TBH-

221509-TT

Cp lại Giy phép lái xe quá hn sử dụng từ 03 tháng trở lên nhưng chưa quá 1 năm kể từ ngày hết hạn (Thủ tục số 11, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

12

T-TBH-

221510-TT

Cp lại Giy phép lái xe quá hn sử dụng trên 1 năm kể từ ngày hết hn (Thủ tục số 12, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

 

13

T-TBH-

221511-TT

Cấp lại Giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Thủ tục số 13, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

14

T-TBH-

221512-TT

Lập lại hồ sơ gốc Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp (Thủ tục số 14, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

15

T-TBH-

221513-TT

Cp Giy phép đào tạo lái xe c hng A1, A2, A3 và A4 (Thủ tục số 15, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

16

T-TBH-

221514-TT

Cp lại Giy phép đào to lái xe c hng A1, A2, A3 và A4 (Thủ tục số 16, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

17

T-TBH-

221515-TT

Cp mới Giy phép đào tạo lái xe ô (Thủ tục số 17, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

18

T-TBH-

221517-TT

Cp lại Giy phép đào to lái xe ô tô(Thủ tục số 18, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

19

T-TBH-

221518-TT

Điu chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô đến 20% (Thủ tục số 19, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/10/2012)

 

20

T-TBH-

221274-TT

Cp Giy chứng nhn trung tâm sát hạch loại 1, 2 (Thủ tục số 20, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

21

T-TBH-

221281-TT

Cp Giy chứng nhn trung tâm sát hch loi 3 (Thủ tục số 21, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

22

T-TBH-

221287-TT

Cp lại Giy chứng nhn trung tâm sát hạch lái xe (Thủ tục số 22, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

23

T-TBH-

221341-TT

Cp Giy chứng nhn giáo viên dy thực hành lái xe (Thủ tục số 23, phần VI, Quyết định số 2488/QĐ- UBND ngày 18/10/2012)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1712/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1712/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1712/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1712/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1712/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1712/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành28/07/2014
        Ngày hiệu lực28/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1712/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1712/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Thái Bình

            • 28/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực