Quyết định 1712/QĐ-UBND

Quyết định 1712/QĐ-UBND năm 2017 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1712/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động ngoài nước Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1712/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng, quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1509/TTr-SLĐTBXH ngày 16/5/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn s 575/STP-KSTTHC ngày 05/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 11 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- C
ng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Stt

Số hồ TTHC (1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính (2)

 

Lĩnh vực: Lao động ngoài nước

1

T-THA-279261-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hết hiệu lực thi hành.

2

T-THA-279260-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

3

T-THA-279259-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức chào bán dịch vụ.

4

T-THA-279258-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.

5

T-THA-279276-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

6

T-THA-279275-TT

Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 102/2013 NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

 

7

T-THA-279273-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 102/2013 NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

 

8

T-THA-279271-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điểm c, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

 

9

T-THA-212196-TT

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

10

T-THA-279270-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động.

 

11

T-THA-286880-TT

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giy phép lao động.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1712/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1712/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2017
Ngày hiệu lực25/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1712/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1712/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động ngoài nước Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1712/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động ngoài nước Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1712/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành25/05/2017
        Ngày hiệu lực25/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1712/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động ngoài nước Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1712/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động ngoài nước Thanh Hóa

            • 25/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực