Quyết định 1713/QĐ-UBND

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2015 về việc thành lập Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1713/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ Phòng chống tội phạm Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 246/TTr-STC ngày 27/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Qũy Phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Nam, để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

* Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh Quảng Nam (dưới đây gọi tắt là Quỹ) do Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều hành; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam theo quy định; ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản của Quỹ để theo dõi, quản lý thu, chi, quyết toán theo quy định và được sử dụng con dấu của Sở Tài chính để giao dịch.

Điều 2. Nguồn hình thành Quỹ:

1. Tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, phương tiện, tang vật bị tuyên tịch thu sung công (trừ các chất ma tuý và những tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật), sau khi trừ đi các chi phí hợp lý theo quy định hiện hành về bán đấu giá tài sản (nếu có) từ các vụ án hình sự và các vụ án ma tuý trên địa bàn tỉnh, sau khi Quyết định của Toà án có hiệu lực thi hành.

2. Các khoản tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.

3. Nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Mức trích thưởng và trích lập Quỹ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

1. Công an tỉnh:

a) Phối hợp cơ quan Thi hành án dân sự các cấp trong quá trình thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đối với các vụ án phạm tội về hình sự và các vụ án phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh để trích Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và Quỹ phòng chống tội phạm của tỉnh.

b) Phối hợp Sở Tài chính trong việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng Quỹ, nội dung chi, mức chi, công tác lập dự toán, thẩm định, xét duyệt quyết toán việc sử dụng kinh phí được cấp từ Quỹ.

b) Tiếp nhận tài sản, tang vật, phương tiện thu được từ các vụ án hình sự, các vụ án ma túy (trừ các chất ma túy và tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật) do cơ quan Thi hành án dân sự các cấp chuyển giao; thực hiện hợp đồng với các cơ quan, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện tịch thu theo quy định; tham mưu UBND tỉnh trích thưởng, trích lập Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh trong việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh.

d) Tham mưu UBND tỉnh báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh gửi Bộ Công an và Bộ Tài chính theo định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của cấp có thẩm quyền.

3. Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ vật chứng, tài sản tạm giữ trong các bản án hình sự bị tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước do cơ quan Thi hành án dân sự các cấp quản lý (trừ các chất ma túy và vật chứng phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật) cho Sở Tài chính để tổ chức bán đấu giá và đề xuất phương án trích thưởng, trích lập Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh gởi Sở Tài chính.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Các Bộ: Công an, Tài chính;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT,NC,KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2015
Ngày hiệu lực14/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1713/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ Phòng chống tội phạm Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1713/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ Phòng chống tội phạm Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1713/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành14/05/2015
        Ngày hiệu lực14/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1713/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ Phòng chống tội phạm Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1713/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ Phòng chống tội phạm Quảng Nam

            • 14/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực