Quyết định 1713/QĐ-UBND

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2012 về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2012 giá tính thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 900/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2012 giá tính thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1190/TT-TC ngày 27 tháng 11 năm 2012 về việc đề nghị phê duyệt giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên (chưa bao gồm thuế VAT)

1

Đá để làm vật liệu xây dựng (Quy ra đá hộc)

Đồng/m3

65.000

2

Đất, đá để san lấp

Đồng/m3

25.000

3

Đá Đôlômit (Hàm lượng ≥ 15%Mgo)

Đồng/m3

120.000

4

Đá nguyên liệu để sản xuất xi măng

Đồng/m3

70.000

5

Đất sét sản xuất xi măng

Đồng/m3

70.000

6

Đất làm gạch nung

Đồng/m3

35.000

7

Cát vật liệu xây dựng

Đồng/m3

35.000

8

Cát để san lấp

Đồng/m3

25.000

9

Nước thiên nhiên

Đồng/m3

2.000

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn cho Cục thuế tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013, thay quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 31/03/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 của Quyết định này có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên thì Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan khảo sát giá cả thị trường của loại tài nguyên đó lập phương án điều chỉnh giá tính thuế để trình UBND tỉnh quyết định.

Giao Sở tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước Hà Nam, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/08/2014
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2012 giá tính thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2012 giá tính thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Hà Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành 20/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/08/2014
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2012 giá tính thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2012 giá tính thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Hà Nam