Quyết định 1714/QĐ-UBND

Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 1714/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Y tế Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 2341/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính y tế cấp tỉnh huyện xã Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1714/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Y tế Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục kiểm soát TTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Website Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Danh mc thủ tục hành chính mới

1

Thủ tục đề nghị công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

2

Thủ tục đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong trường hợp thay đổi một trong các nội dung liên quan đến hồ sơ công bố trước đó trừ trường hợp thay đổi bảng kê danh sách người hướng dẫn đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược của cơ sở

3

Thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

4

Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

5

Thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận

II

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp mất, hư hỏng; Thông tin ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

3

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

4

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề Dược

5

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược

6

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

7

Thủ tục cấp điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1714/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1714/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2017
Ngày hiệu lực03/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2018
Cập nhật11 tháng trước
(04/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1714/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1714/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Y tế Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1714/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Y tế Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1714/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành03/08/2017
        Ngày hiệu lực03/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2018
        Cập nhật11 tháng trước
        (04/12/2018)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1714/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Y tế Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1714/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Y tế Lâm Đồng