Quyết định 1716/QĐ-UBND

Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh một phần Quyết định 1540/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh một phần Quyết định 1540/QĐ-UBND do


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1716/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1540/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;

Căn cứ Thông tư số 965/QĐ-TTg sửa đổi 289/QĐ-TTg 602/QĐ-TTg Thông tư 35/2008/TT-BTC đánh bắt thủy hải sản">71/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Qua xem xét Tờ trình số 150/TTr-SNN ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một phần Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với nội dung như sau:

Điều chỉnh một phần mục 4.2 phần III: Kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân:

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện chính sách cho từng huyện, thị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán chi hỗ trợ ngư dân cho từng huyện, thị;

- Căn cứ dự toán chi hỗ trợ ngư dân được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã lập phương án phân bổ kinh phí, trình Ủy ban nhân dân các huyện, thị xem xét, quyết định. Căn cứ dự toán chi được Ủy ban nhân dân các huyện, thị quyết định và danh sách các hộ ngư dân được hỗ trợ do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thị xã trình, Ủy ban nhân dân các huyện, thị quyết định danh sách và mức hỗ trợ cho các hộ ngư dân theo quy định;

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh một phần Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Bê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1716/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1716/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 22/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1716/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh một phần Quyết định 1540/QĐ-UBND do


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh một phần Quyết định 1540/QĐ-UBND do
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1716/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Phạm Hoàng Bê
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 22/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh một phần Quyết định 1540/QĐ-UBND do

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh một phần Quyết định 1540/QĐ-UBND do