Quyết định 1718/QĐ-UBND

Quyết định 1718/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 kèm theo Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1718/QĐ-UBND 2015 bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư nước sạch nông thôn Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1718/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN, TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/08/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-KHĐT ngày 31/10/2014 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông báo số 996-TB/TU ngày 29/7/2015 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch và xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 122/TTr-SKHĐT ngày 30/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với các nội dung như sau:

Bổ sung Điều 1:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

d) Dự án nhận chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, thực hiện tiếp nhận công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp và quản lý, khai thác công trình đã tiếp nhận có hiệu quả phục vụ cấp nước sạch cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.”

2. Bổ sung Khoản 4 Điều 4:

“Điều 4. Các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư

4. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình:

d) Đối với dự án nhận chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, được ngân sách tỉnh hỗ trợ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc đầu tư tiếp nhận quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn với mức 1,5 triệu đồng/m3/ngày-đêm theo công suất cấp nước của công trình tiếp nhận.

- Hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp đối với trường hợp đầu tư nâng cấp, mở rộng công suất cấp nước với mức 02 triệu đồng/m3/ngày-đêm theo công suất thiết kế phần nâng cấp, mở rộng công suất cấp nước của công trình được các sở, ngành liên quan xác nhận sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.

- Hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp đối với trường hợp đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước với mức 1,5 triệu đồng/m3/ngày-đêm theo công suất thiết kế phần mở rộng phạm vi cấp nước của công trình được các sở, ngành liên quan xác nhận sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.”

Điều 2. Ngoài chính sách hỗ trợ tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này, các doanh nghiệp tiếp nhận công trình theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh còn được hưởng các ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp và hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, lãi suất tiền vay ngân hàng theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai hướng dẫn thi hành Quyết định này;

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền về chủ trương, kết quả thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1718/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1718/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2015
Ngày hiệu lực31/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1718/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1718/QĐ-UBND 2015 bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư nước sạch nông thôn Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1718/QĐ-UBND 2015 bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư nước sạch nông thôn Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1718/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành31/07/2015
       Ngày hiệu lực31/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1718/QĐ-UBND 2015 bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư nước sạch nông thôn Thái Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1718/QĐ-UBND 2015 bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư nước sạch nông thôn Thái Bình

          • 31/07/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/07/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực