Quyết định 172/QĐ-UBND

Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 172/QĐ-UBND 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo)
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh
- Lưu: VT, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 172/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả nội dung của Hiến pháp đến tất cả các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sỹ LLVT trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật

b) Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

c) Xác định rõ nội dung, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của các cấp chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể nhân dân tỉnh Ninh Bình trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

b) Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải bám sát các quy định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh..

c) Hình thức, nội dung phổ biến những quy định của Hiến pháp phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư để đảm bảo quyền được thông tin pháp luật và chủ động tìm hiểu pháp luật của công dân.

B. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

I. Nội dung triển khai

- Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp.

- Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Các văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Những nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

II. Hình thức tổ chức

1. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp, gồm:

a. Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp và các văn bản về triển khai thi hành Hiến pháp của Trung ương, của tỉnh cho Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày (tháng 4 năm 2014).

- Báo cáo viên: Sở Tư pháp mời Báo cáo viên Trung ương về truyền đạt tại Hội nghị.

b. Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các Sở, Ban, ngành của tỉnh (120 người).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày (tháng 4 năm 2014, sau hội nghị của UBND tỉnh).

- Báo cáo viên: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

c. Hội nghị phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2014 và các năm tiếp theo.

- Báo cáo viên: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã.

d. Tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn. Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức cấp xã, các khu dân cư, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị phổ biến đến toàn thể nhân dân trên địa bàn.

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2014 và các năm tiếp theo.

2. Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, gồm:

+ Biên soạn Đề cương tuyên truyền Hiến pháp cấp cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật;

+ Trang bị Hiến pháp phát cho tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn; tủ sách pháp luật của các tổ chức hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

+ Biên soạn, in tờ gấp pháp luật cấp phát cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài giới thiệu nội dung Hiến pháp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình.

+ Cơ quan chủ trì: Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trên Bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử của đơn vị.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện triển khai thi hành Hiến pháp trên hệ thống truyền thanh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II- Quý IV năm 2014.

5. Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản QPPL của tỉnh phù hợp với Hiến pháp và các văn bản QPPL mới của Trung ương

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

6. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản QPPL của Trung ương

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

7. Kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV hàng năm.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạchtổ chức hội nghị cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các Sở, Ban, ngành của.

- Lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét, quyết định.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương triển khai thi hành Hiến pháp; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tình hình triển khai thi hành Hiến pháp; tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật của sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc thi hành Hiến pháp trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, bộ đội biên phòng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với sở ngành liên quan cập nhật đăng tải các tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc lập dự toán các nội dung chi cụ thể và bố trí đủ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho việc triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên, tầng lớp nhân dân tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

7. Các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch (gắn với báo cáo kết quả hoạt động PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương) về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5) và hàng năm (trước ngày 20/11) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu172/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 172/QĐ-UBND 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 172/QĐ-UBND 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu172/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành20/03/2014
        Ngày hiệu lực20/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 172/QĐ-UBND 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam tỉnh Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 172/QĐ-UBND 2014 thi hành Hiến pháp nước Việt Nam tỉnh Ninh Bình

           • 20/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực