Quyết định 172/QĐ-UBND

Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh Quyết định 2092/QĐ-UBND về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Quyết định 172/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2092/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 1779/QĐ-UBND phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 172/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2092/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 172/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 16 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH 2092/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2007 CỦA UBND TỈNH KIÊN GIANG VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn Luật nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế khu đô thị mới;
Căn cứ Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2006/NĐ-CP">04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Qui chế khu đô thị mới theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 1543/TTr-SXD ngày 31/12/2008 Về việc điều chỉnh Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 của Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang như sau:

2. Giám đốc Sở Xây dựng.

- Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 và các Dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới không phân biệt nguồn vốn; tổ chức thẩm định các dự án phát triển nhà ở (bao gồm các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ) không phân biệt nguồn vốn.

Đối với các dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận thẩm định trước ngày Quyết định phân cấp này có hiệu lực áp dụng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Điều chỉnh Khoản 5 Điều 1 của Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang như sau:

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện, thị xã.

- Tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do thành phố, các huyện, thị xã quản lý có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thuộc các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện, thị xã quyết định đầu tư trên cơ sở báo cáo thẩm định của Phòng tài chính kế hoạch.

- Thẩm tra, ra quyết định phê duyệt quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình do Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện, thị xã quyết định đầu tư.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện, thị xã giao cho các bộ phận chuyên môn trực thuộc thuộc giúp thẩm định và thực hiện các công việc được phân cấp nêu trên.

Điều 3. Điều chỉnh Khoản 6 Điều 1 của Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang như sau:

6. Đối với các chủ đầu tư.

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt các hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát để lập quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và trong các bước thiết kế.

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu trên cơ sở báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định.

- Đối với các công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

+ Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, việc thẩm định thiết kế bước sau không được trái với các bước thiết kế trước.

- Đối với các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:

+ Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

+ Thẩm định nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát trong bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và trong các bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

- Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thẩm định thì được phép lựa chọn đơn vị có chức năng không trực tiếp thiết kế để thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán.

Các điều khoản khác không thay đổi và được thực hiện theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được ban hành.

Điều 4. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm, hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể); Giám đốc các Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, và các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 5 của QĐ;
- LĐVP, P.KTTH;
- Lưu: VT, vcdiep + 10 bản.

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 172/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/01/2009
Ngày hiệu lực 16/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/07/2009
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 172/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2092/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 172/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2092/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 172/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành 16/01/2009
Ngày hiệu lực 16/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/07/2009
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 172/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2092/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 172/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2092/QĐ-UBND