Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL năm 2015 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL 2015 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật phòng chống tham nhũng


B VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1720/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 1325/KH-ĐA ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ban Điều hành Đề án 4061 (Bộ Tư pháp) về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng được chi từ nguồn hỗ trợ của Bộ Tư pháp; Chế độ công tác phí theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, ĐH (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 1720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng tới cán bộ, viên chức theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, viên chức và người lao động các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, tạo sự đồng thuận trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

II. THÀNH PHẦN

1. Chủ trì Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

2. Đại biểu: (dự kiến khoảng 100-120 người)

- Cán bộ, viên chức theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đại diện một số đơn vị trong khối Tham mưu quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Trong 02 ngày của tháng 6 hoặc 7/2015.

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Quảng Ninh- Phố Nhà hát, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

IV. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung chương trình:

- Sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Luật tiếp công dân.

- Luật tố cáo

- Nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng.

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

2. Giảng viên

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình bồi dưỡng, mời giảng viên và tổ chức triển khai các công việc liên quan để tổ chức lớp bồi dưỡng.

2. Văn phòng Bộ phối hợp triển khai các công việc có liên quan để tổ chức lớp bồi dưỡng./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1720/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1720/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2015
Ngày hiệu lực28/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1720/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL 2015 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL 2015 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật phòng chống tham nhũng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1720/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành28/05/2015
        Ngày hiệu lực28/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL 2015 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật phòng chống tham nhũng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL 2015 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật phòng chống tham nhũng

         • 28/05/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/05/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực