Quyết định 1720/QĐ-UBND

Quyết định 1720/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1720/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng cháy chữa cháy rừng Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1720/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ “Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng”;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1049/TTr-SNN ngày 23/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hòa” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c),
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP Huỳnh Ngọc Bông;
- Lưu: VP, HP, HB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò của chủ rừng và các cơ quan, tổ chức có liên quan được tăng cường và triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm “Phòng cháy rừng là chính, chữa cháy rừng phải khẩn trương, kịp thời, triệt để và an toàn” theo nguyên tắc bốn tại chỗ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), trên cơ sở quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 1316/CT-BNN-TCLN ngày 03/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR; ban hành Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hòa với những nội dung như sau:

Phần I

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCCR

1. Mục tiêu

Nâng cao khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Bảo đảm chủ động và hiệu quả trong việc chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, tài nguyên rừng và ảnh hưởng của cháy rừng đến môi trường sống.

2. Giải pháp

Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về các chính sách của Nhà nước, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân và cộng đồng trong việc PCCCR. Triển khai thực hiện tốt Quy ước bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư thôn, bản. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình, cơ quan báo chí để thông tin bài viết và phát tin tuyên truyền các quy định về công tác PCCCR.

Nâng cao nghiệp vụ quản lý cháy rừng, huấn luyện kỹ thuật PCCCR cho lực lượng chuyên ngành, cán bộ quản lý và chuyên trách lâm nghiệp, lực lượng hợp đồng PCCCR, các tổ đội chữa cháy rừng ở các đơn vị chủ rừng và các địa phương.

Tiếp tục tăng cường đầu tư các công trình phòng cháy. Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong suốt mùa khô hanh.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp. Tổ chức lực lượng PCCCR ở cấp tỉnh, huyện, xã và các đơn vị chủ rừng, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các lực lượng PCCCR các cấp.

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, tích cực tham gia công tác PCCCR. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Phần II

NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCCR

1. Nội dung của công tác PCCCR

1.1. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng

1 1.1. Nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng về công tác PCCCR

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác PCCCR sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Xây dựng các bảng tường, pa nô tuyên truyền, in các tờ rơi quy ước PCCCR phát đến các hộ gia đình và dán ở các nơi công cộng, trường học, tụ điểm vui chơi, giải trí. Ký cam kết thực hiện tốt công tác PCCCR…, lồng ghép chương trình phổ biến các quy định PCCCR vào các buổi chiếu phim phục vụ trên địa bàn xã nhằm nâng cao ý thức của nhân dân về công tác PCCCR. Thông tin đến các địa phương, chủ rừng về cấp dự báo cháy rừng hàng ngày trong mùa khô hanh để các địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động tổ chức tuần tra trực gác, phát hiện sớm đám cháy và tổ chức chữa cháy kịp thời.

Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng”; nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng”.

Triển khai thực hiện tốt Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, bản; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn.

1.1.2. Xác định thời gian dễ xảy ra cháy rừng

Tỉnh Khánh Hòa mùa khô thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, đặc biệt là khi thời tiết khô hanh liên tục trong nhiều ngày, có lượng mưa thấp làm cho lớp vật liệu cháy dưới tán rừng (thảm thực vật, cành khô, lá rụng) bị khô, nỏ rất dễ cháy khi có nguồn lửa và tạo ra cháy rừng.

1.1.3. Xây dựng bản đồ phân vùng khu vực trọng điểm cháy rừng

Khánh Hòa là tỉnh có nhiều phân vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, diện tích rừng phân bố có ở 09 huyện, thị xã, thành phố; tập trung nhiều nhất ở huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, tiếp đến là các huyện: Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Diên Khánh, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang và huyện Trường Sa. Điều kiện địa hình bị chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, rừng tự nhiên có lớp thảm mục dày, các khu vực rừng trồng tập trung lại chủ yếu là rừng thuần loài. Kết quả thống kê nhiều năm các đối tượng rừng dễ xảy ra cháy trên địa bàn tỉnh chủ yếu là rừng Thông ở xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn; rừng Cẩm xe ở xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa và các khu vực rừng trồng tập trung có diện tích lớn; đây là cơ sở để xác định các khu vực rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy và xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng.

1.1.4. Thực hiện công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa thực hiện thông báo kịp thời nội dung "Cảnh báo nguy cơ cháy rừng" hàng ngày trong các tháng mùa khô ở tỉnh (không thu phí) trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Khánh Hòa để các địa phương, các chủ rừng và nhân dân biết, đặc biệt là khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V. Cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng hàng ngày được gửi đến các địa phương, đơn vị chủ rừng để chủ động trong công tác phòng cháy và tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các biện pháp PCCCR khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V theo quy định tại Quyết định số 127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, những công việc cần được quan tâm thực hiện là:

- Khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV là cấp nguy hiểm phải tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác, kiểm soát chặt chẽ việc dùng lửa trong rừng và ven rừng, phát hiện nhanh các điểm cháy, có kế hoạch huy động kịp thời lực lượng, phương tiện để tổ chức cứu chữa, đặc biệt chú ý các khu vực rừng gần khu dân cư, gần các nương rẫy, các khu vực rừng đã thường xảy ra cháy rừng trong các năm qua.

- Khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp V là cấp cực kỳ nguy hiểm, ngoài việc phải thực hiện những nội dung như trên, các địa phương, các chủ rừng phải huy động lực lượng chuẩn bị sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng bằng hiệu lệnh quy định trong phương án PCCCR của địa phương, đơn vị, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nội quy dùng lửa trong rừng và ven rừng đối với các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao.

1.1.5. Thực hiện các công trình bằng phòng cháy, chữa cháy rừng

Các địa phương, các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng căn cứ các quy định hiện hành cần đặc biệt lưu ý thực hiện các công trình phòng cháy tại các khu vực rừng trồng tập trung hiện do các đơn vị chủ rừng Nhà nước quản lý, cần xây dựng hệ thống đường giao thông lâm nghiệp phục vụ công tác PCCCR. Xây dựng hệ thống đường băng cản lửa, hệ thống chòi canh lửa rừng ở các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

1.1.6. Thực hiện các giải pháp làm giảm nguồn vật liệu cháy

Thực hiện tốt chăm sóc rừng trồng, vệ sinh rừng sau khai thác và các biện pháp làm giảm khối lượng vật liệu cháy dưới tán rừng; áp dụng các biện pháp nông lâm kết hợp trong những năm đầu đối với rừng trồng khi chưa khép tán. Khi lập dự án trồng rừng phải có giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao cần có kế hoạch tu bổ rừng ở vùng giáp ranh, xây dựng băng cản lửa dọc theo các khu vực có nguy cơ cháy lan và thường xuyên thực hiện các biện pháp làm giảm nguồn vật liệu cháy nhằm hạn chế nguy cơ rừng.

1.1.7. Quản lý hoạt động canh tác nương rẫy

Tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy, tổ chức ký cam kết và vận động người dân trước khi đốt phải phát dọn đường ranh cản lửa, chấp hành quy định về PCCCR. Kiểm soát chặt chẽ những hành vi dùng lửa tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao.

1.1.8. Xây dựng chòi canh lửa, tổ chức tuần tra canh gác

Tổ chức duy trì hoạt động của hệ thống chòi canh lửa rừng trong suốt thời kỳ khô hanh, phân công trực gác 24/24 giờ trong ngày; bố trí người thường xuyên tuần tra canh gác ở các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; có kế hoạch cụ thể, tổ chức hình thành mạng lưới thông tin để kịp thời thông báo cho nhau một cách nhanh chóng nhất khi có đám cháy xảy ra để tổ chức lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy.

1.1.9. Đào tạo, huấn luyện và diễn tập chữa cháy rừng

Hàng năm Chi cục Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang và các đơn vị chủ rừng (các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, các Công ty Lâm nghiệp) xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện việc đào tạo, tập huấn và diễn tập chữa cháy rừng nhằm nâng cao kiến thức và năng lực về công tác PCCCR; tổ chức diễn tập cần có sự phối hợp các lực lượng cùng tham gia chữa cháy theo nguyên tắc bốn tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.

1.1.10. Về thực hiện chính sách trong công tác PCCCR

Hàng năm, các địa phương, các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để chi trả cho những người tham gia công tác PCCCR; đề xuất khen thưởng kịp thời, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; đồng thời điều tra các trường hợp để xảy ra cháy rừng, xử lý nghiêm minh những người có hành vi vi phạm, không thực hiện các quy định về công tác PCCCR.

1.2. Biện pháp kỹ thuật khi chữa cháy rừng

Trong điều kiện cụ thể ở các khu vực rừng có thể xảy ra cháy trên địa bàn tỉnh hiện nay, việc chữa cháy rừng trên thực tế chủ yếu vẫn là dùng sức người sử dụng các dụng cụ thủ công như câu liêm, bàn dập, bình bơm nước đeo vai.... để dập lửa là chính. Vì vậy đối với những đám cháy lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh, cần giới hạn đám cháy bằng cách tạo ra các băng trắng ngăn cản lửa có chiều rộng từ 15 đến 20m. Nếu tốc độ gió lớn, địa hình dốc, lửa lan tràn quá mạnh phải làm băng trắng có độ rộng từ 20 đến 30m. Khi tạo băng trắng đón đầu ngọn lửa phải tính toán cự ly phù hợp, khẩn trương thi công dọn sạch các vật liệu cháy trên đường băng trước khi ngọn lửa lan đến. Đồng thời, tăng cường lực lượng và thực hiện các biện pháp chữa cháy để khống chế và dập tắt đám cháy.

1.3. Tổ chức lực lượng thực hiện các biện pháp chữa cháy rừng

Căn cứ các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt các nội dung:

1.3.1. Thành lập và củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp

Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và các Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, cấp xã hàng năm được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ thành phần của các ngành có liên quan tham gia để có thể thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác PCCCR. Trưởng Ban Chỉ đạo Ban hành Quy chế hoạt động và có sự phân công, phân nhiệm cụ thể với từng thành viên của Ban Chỉ đạo để tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác PCCCR tại cơ sở, coi công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo các cấp.

1.3.2. Tổ chức lực lượng PCCCR cấp tỉnh

Các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh có kế hoạch phối kết hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên cơ sở Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong công tác bảo vệ rừng; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đã được hướng dẫn cụ thể tại văn bản liên ngành số 190 CV-LT/NN-KL-CA-BCHQS-BCHBĐBP ngày 28/3/2003.

Khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V, các đơn vị thuộc các ngành chức năng như Quân đội, Công an, Kiểm lâm có kế hoạch chuẩn bị huy động lực lượng của đơn vị để sẵn sàng tham gia chữa cháy theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

Tại Chi cục Kiểm lâm có Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR là đơn vị thường trực, luôn chuẩn bị lực lượng sẵn sàng thực hiện yêu cầu chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm trong mùa khô hanh có phương án, kế hoạch để chủ động, phối hợp huy động lực lượng phương tiện thuộc các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn để sẵn sàng tham gia chữa cháy; thông báo số điện thoại trực của đơn vị đến Văn phòng Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT, các Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, các ngành có liên quan để thông tin, liên lạc kịp thời huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng khi có yêu cầu huy động chữa cháy.

1.3.3. Tổ chức lực lượng PCCCR cấp huyện

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang thành lập Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; có Quy chế phối kết hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên cơ sở Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại các Hạt Kiểm lâm cấp huyện có Tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR là lực lượng thường trực, sẵn sàng thực hiện yêu cầu chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang xây dựng phương án PCCCR có xác định các khu vực rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy và trực tiếp chỉ huy chữa cháy rừng trong phạm vi kiểm soát của địa phương.

1.3.4. Tổ chức lực lượng PCCCR cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các Tổ, đội bảo vệ rừng và PCCCR ở các xã thôn, bản và kết hợp với lực lượng quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn, có kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp, triển khai thực hiện các quy định về công tác PCCCR phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Xây dựng phương án PCCCR của địa phương và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn thuộc phạm vi mình quản lý và hỗ trợ các chủ rừng trong việc chữa cháy khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân cấp xã, lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng Nhà nước thực hiện mối quan hệ phối hợp, phân định trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR theo quy định tại Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy chế phân định trách nhiệm; quan hệ phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng và UBND cấp xã trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1.3.5. Tổ chức lực lượng PCCCR ở các đơn vị chủ rừng Nhà nước

Các đơn vị chủ rừng Nhà nước chủ động xây dựng phương án PCCCR trên lâm phần được giao quản lý, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị, địa phương trên địa bàn để bố trí, sắp xếp, tổ chức lực lượng, chuẩn bị phương tiện của đơn vị và trực tiếp chỉ huy chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

1.4. Tổ chức chỉ đạo, quản lý lực lượng PCCCR

- Chủ rừng là cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thành lập và trực tiếp quản lý, duy trì hoạt động của Tổ, đội PCCCR và ban hành Quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động của Tổ, đội PCCCR.

- Cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm thành lập và trực tiếp quản lý, duy trì hoạt động của các đơn vị PCCCR thuộc phạm vi quản lý của mình; chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ PCCCR đối với lực lượng chuyên ngành PCCCR.

- Cơ quan Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức lực lượng phòng cháy.

- Công tác phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCCR như sau:

+ Cấp tỉnh: Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản liên ngành số 190 CV-LT/NN-KL-CA-BCHQS-BCHBĐBP ngày 28/3/2003; theo đó các ngành Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tổ chức bố trí lực lượng thường trực thuộc các đơn vị do mình quản lý, chủ động sẵn sàng triển khai lực lượng theo yêu cầu huy động của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để tham gia chữa cháy rừng

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng.

+ Cấp huyện: Trên cơ sở theo hướng dẫn tại văn bản liên ngành số 190 CV-LT/NN-KL-CA-BCHQS-BCHBĐBP ngày 28/3/2003 “Hướng dẫn việc phối hợp giữa các cơ quan Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; cụ thể theo tình hình thực tế ở địa phương xây dựng phương án phối hợp, tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo sự huy động của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện.

+ Cấp xã: Thực hiện quan hệ phối hợp, phân định trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc “Ban hành Quy chế phân định trách nhiệm; quan hệ phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng và UBND cấp xã trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

- Khi phát hiện xảy ra cháy rừng, các địa phương, các chủ rừng phát ngay hiệu lệnh báo cháy đã được quy định trong phương án PCCCR của địa phương, đơn vị mình, khẩn trương huy động lực lượng, sử dụng phương tiện tại chỗ để tham gia chữa cháy, khống chế đám cháy, hạn chế tối đa không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Việc phối kết hợp các lực lượng, tổ chức đội hình tham gia chữa cháy được thực hiện trên cơ sở là khi có cháy rừng xảy ra thì lực lượng chữa cháy ở các đơn vị cơ sở tổ chức huy động ngay lực lượng của mình để chữa cháy, đồng thời thường xuyên có thông tin đến cấp trên của mình biết để sẵn sàng có kế hoạch yêu cầu hỗ trợ lực lượng khi cần thiết. Khi xảy ra cháy rừng, đặc biệt là có khả năng xảy ra cháy lớn chủ rừng phải báo cáo kịp thời cho các cấp thẩm quyền, các địa phương để thực hiện trách nhiệm tổ chức lực lượng chữa cháy trên địa bàn quản lý. Khi có yêu cầu của cấp xã hoặc của các đơn vị chủ rừng thì lực lượng thuộc các ngành ở huyện theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện huy động ngay lực lượng do mình quản lý để cùng phối hợp tham gia chữa cháy.

Khi xảy ra cháy rừng trên diện rộng, vượt quá khả năng cứu chữa của cấp huyện, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện báo cáo ngay cho Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để kịp thời huy động tối đa lực lượng và phương tiện của các ngành chức năng như Quân đội, Công an, Kiểm lâm tham gia cứu chữa.

- Chỉ huy chữa cháy rừng:

+ Đối với những vụ cháy rừng trong phạm vi kiểm soát của địa phương: Khi xảy ra cháy rừng, theo địa bàn quản lý Chủ tịch UBND các cấp có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy việc chữa cháy rừng. Chỉ huy đơn vị Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, lãnh đạo cơ quan Kiểm lâm địa phương có mặt tại nơi xảy ra cháy để tham gia chỉ huy chữa cháy. Chủ rừng là cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo vệ rừng do mình quản lý tham gia chữa cháy rừng; Trưởng thôn, bản tại nơi xảy ra cháy rừng có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy; nếu chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân thì Trưởng thôn, bản hoặc người được ủy quyền tại nơi xảy ra cháy rừng là người chỉ huy chữa cháy.

+ Đối với những vụ cháy rừng khi vượt quá tầm kiểm soát của địa phương, có sự tham gia hỗ trợ chữa cháy của Trung ương, người chỉ huy chữa cháy cao nhất là lãnh đạo Ban Chỉ đạo nhà nước có mặt tại hiện trường hoặc ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ huy, Cục trưởng Cục Kiểm lâm phối hợp với lãnh đạo các lực lượng Công an, Quân đội được Ban Chỉ đạo nhà nước huy động tham gia chữa cháy phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ huy chữa cháy tại hiện trường.

- Thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lệnh huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

+ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh ban hành lệnh huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị Kiểm lâm.

Trong trường hợp cháy rừng vượt quá tầm kiểm soát và khả năng giải quyết của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng chỉ đạo giải quyết và huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng kịp thời.

1.5. Báo cáo tình hình PCCCR, khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra và xử lý vi phạm:

Khi xảy ra cháy rừng, các đơn vị chủ rừng, các cơ quan chức năng, các địa phương cần nắm bắt tình hình kịp thời, có báo cáo nhanh lên các cấp theo quy định; sau khi chữa cháy tổ chức xác định diện tích, loại rừng, mức độ thiệt hại, nguyên nhân gây ra cháy để có biện pháp khắc phục hậu quả và điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm gây ra cháy rừng.

2. Kinh phí thực hiện

Căn cứ các quy định hiện hành, hàng năm các đơn vị chủ rừng, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch và cân đối kinh phí để thực hiện tốt công tác PCCCR.

2.1. Các đơn vị chủ rừng

Các đơn vị chủ rừng căn cứ yêu cầu thực tế về công tác PCCCR hàng năm của đơn vị, lập kế hoạch kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để thực hiện các công trình phòng cháy; trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy rừng; tổ chức các Tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR.

2.2. Các cơ quan chuyên môn

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kế hoạch kinh phí cho nhu cầu PCCCR của các đơn vị chủ rừng Nhà nước; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo cho các yêu cầu của công tác PCCCR, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hàng năm, Chi cục Kiểm lâm lập kế hoạch kinh phí, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các nội dung sau: Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động giáo dục pháp luật về công tác PCCCR; tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt thực hiện công tác PCCCR; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc thông tin cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

2.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm lập kế hoạch kinh phí để thực hiện công tác PCCCR trên cơ sở kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và Phương án PCCCR của huyện và theo đề nghị của các cơ quan quản lý chuyên ngành trên địa bàn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1720/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1720/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực30/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1720/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1720/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng cháy chữa cháy rừng Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1720/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng cháy chữa cháy rừng Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1720/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýĐào Công Thiên
        Ngày ban hành30/06/2015
        Ngày hiệu lực30/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1720/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng cháy chữa cháy rừng Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1720/QĐ-UBND 2015 Phương án phòng cháy chữa cháy rừng Khánh Hòa

         • 30/06/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực