Quyết định 1721/QĐ-UBND

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quyết định 418/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1721/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 418/QĐ-UBND Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1721/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 418/QĐ-UBND NGÀY 07/02/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh về Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 249/TTr- STC ngày 05/5/2015 (kèm theo Biên bản họp các ngành ngày 20/4/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung quy định tại Điều 1, Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh, như sau:

1. Các tiết từ tiết thứ 2 đến tiết thứ 7 (-), điểm b, khoản 2, Điều 1:

- Cơ quan Kiểm lâm và các ngành, các cấp khác: 30%.

Trường hợp, đối với tang vật, phương tiện do cơ quan có thẩm quyền thuộc các ngành, các cấp phát hiện, điều tra, trực tiếp bắt giữ chuyển giao hồ sơ vụ việc, tang vật, phương tiện cho cơ quan Kiểm lâm ra quyết định tịch thu hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu, thì tỷ lệ mức khoán chi phí 40% nêu trên được phân phối như sau:

+ Cơ quan phát hiện, điều tra, trực tiếp bắt giữ:               20%.

+ Cơ quan Kiểm lâm:                                                      10%.

- Cơ quan Quản lý thị trường:                                         10%.

- Cơ quan Công an:                                                        35%.

- Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển:                                35%.

- Cơ quan Hải quan:                                                       25 %.

- Các cơ quan khác trực tiếp bắt giữ xử lý:                     25%.

2. Điểm b, khoản 2, Điều 1:

c) Mức khoán chi phí cho các cơ quan, đơn vị được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) nêu trên, nhưng tổng mức khoán chi phí tối đa không quá 200 triệu đồng/01 vụ việc. Đối với những vụ việc do cơ quan Bộ đội Biên phòng, Vùng Cảnh sát biển phát hiện, điều tra, xử phạt, tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì mức khoán chi phí tối đa không quá 500 triệu đồng/01 vụ việc.

Riêng, đối với tang vật, phương tiện do cơ quan Cảnh sát biển tịch thu trong trường hợp đặc biệt, có những vụ việc nghiêm trọng, thời gian điều tra xác minh dài, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố và có giá trị tang vật, phương tiện lớn từ 02 tỷ đồng trở lên, thì cơ quan ra quyết định tịch thu tổng hợp chi phí, có văn bản trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương giải quyết thanh toán vụ việc theo chi phí thực tế quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vùng Cảnh sát biển 2, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (B/c);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH (Mỹ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1721/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1721/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2015
Ngày hiệu lực15/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1721/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1721/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 418/QĐ-UBND Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1721/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 418/QĐ-UBND Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1721/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýĐinh Văn Thu
       Ngày ban hành15/05/2015
       Ngày hiệu lực15/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1721/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 418/QĐ-UBND Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1721/QĐ-UBND 2015 sửa đổi Quyết định 418/QĐ-UBND Quảng Nam

           • 15/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực