Quyết định 1725/QĐ-BTC

Quyết định 1725/QĐ-BTC năm 2013 sửa đổi Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá kèm theo Quyết định 1042/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1725/QĐ-BTC năm 2013 sửa đổi biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm tôm cá


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TẮC, BIỂU PHÍ VÀ MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM TÔM, CÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1042/QĐ-BTC NGÀY 08/5/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013; Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 27/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giao đoạn 2011-2013;

Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1042/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 và Quyết định số 2114/QĐ-BTC ngày 24/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

"5. Sửa đổi Phụ lục biểu phí bảo hiểm tôm, cá ban hành kèm theo Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BTC như sau:

- Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cho tất cả các hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến và được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm.

Loại hình bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

Bảo hiểm tôm

13,73

Bảo hiểm cá tra

6,83

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan TW và các đoàn thể;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;
- Lưu VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1725/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1725/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2013
Ngày hiệu lực23/07/2013
Ngày công báo23/08/2013
Số công báoTừ số 493 đến số 494
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1725/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1725/QĐ-BTC năm 2013 sửa đổi biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm tôm cá


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1725/QĐ-BTC năm 2013 sửa đổi biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm tôm cá
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1725/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Xuân Hà
       Ngày ban hành23/07/2013
       Ngày hiệu lực23/07/2013
       Ngày công báo23/08/2013
       Số công báoTừ số 493 đến số 494
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1725/QĐ-BTC năm 2013 sửa đổi biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm tôm cá

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1725/QĐ-BTC năm 2013 sửa đổi biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm tôm cá

        • 23/07/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 23/08/2013

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 23/07/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực