Quyết định 1725/QĐ-CTUBND

Quyết định 1725/QĐ-CTUBND năm 2014 công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1725/QĐ-CTUBND 2014 công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn mức độ 1 Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/QĐ-CTUBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 1517/TTr-UBND ngày 29/4/2014 và ý kiến thẩm định, tham mưu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 753/SGDĐT-GDMN ngày 20/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng (địa chỉ số 39 đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Nha Trang có trách nhiệm duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Nha Trang có trách nhiệm đôn đốc, giám sát và kiểm tra Trường Mầm non Hoa Hồng trong việc thực hiện duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang; Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng; thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HPN, QP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1725/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1725/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1725/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1725/QĐ-CTUBND 2014 công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn mức độ 1 Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1725/QĐ-CTUBND 2014 công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn mức độ 1 Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1725/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1725/QĐ-CTUBND 2014 công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn mức độ 1 Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1725/QĐ-CTUBND 2014 công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn mức độ 1 Khánh Hòa

            • 07/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực