Quyết định 1725/QĐ-UBND

Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1725/QĐ-UBND 2015 hoạt động Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định hoạt động của Trang thông tin điện tử (TTĐT) về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lâm Đồng (tên gọi khác là website cải cách hành chính) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

Quy chế này áp dụng cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các cá nhân, tổ chức tự nguyện tham gia khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trên Trang TTĐT về CCHC tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trang thông tin điện tử hoạt động trên mạng internet là nơi tập hợp, cung cấp và trao đổi thông tin phục vụ cho các tổ chức và công dân trên môi trường mạng.

2. Cơ sở dữ liệu: là tập hợp các thông tin được lưu trữ dưới dạng điện tử số, được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

Điều 3. Địa chỉ Trang thông tin về cải cách hành chính

Địa chỉ trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng trên mạng Internet là: http://cchc.lamdong.gov.vn.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Trang thông tin điện tử

1. Chức năng: Website cải cách hành chính cung cấp công khai thông tin chính thức theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cổng thông tin điện tử Lâm Đồng.

2. Nhiệm vụ: cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về CCHC, các cơ sở dữ liệu về CCHC, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, kiểm soát thủ tục hành chính, quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sáng kiến CCHC, khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước... của tất cả các cấp hành chính thuộc tỉnh Lâm Đồng trên mạng Internet theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc cung cấp thông tin

1. Thông tin cung cấp trên Trang TTĐT phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

2. Thông tin cung cấp trên Trang TTĐT phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, phục vụ tích cực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh.

4. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Trang TTĐT về CCHC phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

Chương II

NỘI DUNG THÔNG TIN

Điều 6. Nội dung được đăng tải trên Trang thông tin điện tử

Các thông tin cung cấp trên Website cải cách hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin; Điều 4 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước như sau:

1. Các thông tin về cải cách hành chính:

- Các văn bản của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, địa phương về công tác cải cách hành chính;

- Tin tức cải cách hành chính của Trung ương, các tỉnh, thành phố và của địa phương;

- Các bài viết, bình luận, nghiên cứu về CCHC;

- Chương trình CCHC, kế hoạch CCHC hàng năm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

- Báo cáo CCHC (định kỳ, chuyên đề và đột xuất);

- Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm, các giai đoạn;

- Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

- Mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp CCHC;

- Các đề tài, đề án, công trình nghiên cứu về CCHC của tỉnh;

- Danh sách công chức chuyên trách CCHC của các sở, ban, ngành, các huyện, các xã;

- Các banner, khẩu hiệu, hình ảnh… tuyên truyền về cải cách hành chính;

2. Cơ sở dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến:

- Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính;

- Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 trở lên (liên kết tới các cổng tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã);

- Thống kê số lượng, hồ sơ TTHC đã được tiếp nhận, xử lý;

- Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hành vi, thái độ phục vụ của công chức, viên chức;

- Hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ về công tác CCHC.

Điều 7. Các hành vi nghiêm cấm khi vận hành Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính

1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

a) Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

d) Truyền bá các tác phẩm, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;

e) Lợi dụng Trang thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

2. Lợi dụng Website để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

6. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Điều 8. Về tổ chức

Thành lập Ban Biên tập Trang TTĐT về CCHC để trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động của trang thông tin điện tử về cải cách hành chính, phục vụ tích cực cho công tác tuyên truyền về CCHC.

Điều 9. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí hoạt động:

1. Trang thiết bị: sử dụng hạ tầng kỹ thuật của Cổng TTĐT Lâm Đồng, các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị.

2. Sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên Trang TTĐT về CCHC.

3. Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến việc thiết lập Trang tin điện tử trên mạng Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành gồm:

- Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Công văn số 1725/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử.

- Công văn số 3386/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 14/9/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông;

- Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

- Công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/05/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của cổng thông tin điện tử;

4. Kinh phí xây dựng và duy trì hoạt động của Trang TTĐT do ngân sách tỉnh bảo đảm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc duy trì hoạt động của Trang TTĐT về CCHC.

- Thành lập Ban Biên tập để quản lý vận hành Trang TTĐT về CCHC;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc cung cấp, khai thác thông tin trên Trang TTĐT về CCHC;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh hoạt động của Trang TTĐT về CCHC.

Điều 11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đảm bảo an toàn, ổn định hạ tầng kỹ thuật cho Trang TTĐT về CCHC tại địa chỉ http://cchc.lamdong.gov.vn

- Cấp quyền truy cập hệ thống cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị của Sở Nội vụ.

- Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo duy trì Trang TTĐT về CCHC trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Quản lý hoạt động quảng cáo trên Trang TTĐT về CCHC.

Điều 12. Các sở, ngành, địa phương

- Bố trí cộng tác viên tham gia viết bài cho Trang TTĐT về CCHC;

- Cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu, phối hợp liên kết các cơ sở dữ liệu, cung cấp các dịch vụ trực tuyến để xây dựng nội dung Trang TTĐT về CCHC, phối hợp xử lý các kiến nghị của tổ chức, cá nhân về CCHC, TTHC (nếu có);

- Khai thác một cách hiệu quả các thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định trong quy chế này hoặc có đóng góp tích cực cho hoạt động của Trang TTĐT về CCHC, tùy theo thành tích cụ thể Ban Biên tập đề nghị UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong quy chế này hoặc có hành vi cản trở các hoạt động của Trang TTĐT về CCHC, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban Biên tập, Sở Nội vụ (thông qua phòng CCHC, điện thoại: 0633.833.306) để được xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1725/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1725/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1725/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1725/QĐ-UBND 2015 hoạt động Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1725/QĐ-UBND 2015 hoạt động Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1725/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1725/QĐ-UBND 2015 hoạt động Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1725/QĐ-UBND 2015 hoạt động Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng

         • 13/08/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/08/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực