Quyết định 1726/QĐ-UBND

Quyết định 1726/QĐ-UBND năm 2014 kế hoạch triển khai Quyết định 1133/QĐ-TTg về Phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1726/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1133/QĐ-TTg Phú yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1133/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án chi tiết tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số /TTr-STP ngày tháng năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Công an tỉnh; BCHQS tỉnh;
- Toà án ND, Viện KSND tỉnh;
- Sở Tư pháp và các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Phú Yên;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh ( NC);
- Lưu: VT, NC, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Nhất

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1133/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726 /QĐ-UBND  ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì triển khai thực hiện Đề án kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả, sát với yêu cầu nội dung Đề án và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án theo Quyết định 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thành phần Ban chỉ đạo gồm một đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng Ban, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó trưởng ban thường trực, lãnh đạo một số sở, ban, ngành làm thành viên.

- Ban chỉ đạo có có chức năng điều phối chung các hoạt động của Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) được ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg tại địa phương.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc thành lập Ban chỉ đạo.

2. Triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Hội Nông dân, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

a) Mục tiêu của Đề án:

- Mục tiêu chung: Tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần từng bước ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Mục tiêu cụ thể: Thông qua tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm: Giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Tăng cường mối quan hệ, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn.

b) Phạm vi thực hiện Đề án: Đề án được triển khai trực tiếp ở xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh

c) Các nhiệm vụ của Đề án

- PBGDPL về khiếu nại, tố cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tổ chức biên soạn, xuất bản các tài liệu phục vụ công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo;

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; người làm công tác, người tham gia công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo;

- Tổ chức phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

d) Tiến độ thực hiện Đề án:

- Năm 2014: Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án (đã hoàn thành); Xây dựng các văn bản phục vụ cho việc triển khai thực hiện; Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Năm 2015 đến hết năm 2016: Tiếp tục mở rộng thực hiện phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án và báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh.

3. Triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016".

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

a) Mục tiêu của Đề án:

- Mục tiêu chung: Huy động sự phối hợp hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, phát huy sáng kiến và tính chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân, tạo nếp sống tự quản theo pháp luật trong từng cộng đồng dân cư; từng bước hạn chế vi phạm pháp luật; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Mục tiêu cụ thể: Nâng cao kỹ năng tập hợp, tuyên truyền nhận thức pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên ở cộng đồng khu dân cư; Phấn đấu đến hết năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, người đứng đầu các tổ chức thành viên Mặt trận của cấp xã; Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn của các tổ chức thành viên ở cộng đồng khu dân cư trên toàn tỉnh được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; Tiếp tục xây dựng, phát huy và nhân rộng mô hình của nhóm nòng cốt, các câu lạc bộ pháp luật, các điểm sáng về chấp hành pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

b) Phạm vi thực hiện Đề án:

Đề án được triển khai tại các khu dân cư trong phạm vi toàn tỉnh, tập trung ở một số địa bàn làm điểm, ưu tiên vùng khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và những địa bàn có nhiều bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

c) Các nhiệm vụ của Đề án:

- Tiếp tục phát động phong trào chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư;

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng lực lượng nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư;

- Tiếp tục xây dựng địa bàn điểm về chấp hành pháp luật ở một số lĩnh vực trọng điểm;

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp trong thực hiện Đề án, đồng thời có các giải pháp về nhân lực thực hiện và các hình thức khen thưởng đối với cá nhân, gia đình và tập thể chấp hành pháp luật tốt tại địa bàn khu dân cư; tổ chức, cá nhân và nhóm nòng cốt làm tốt công tác vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở, cộng đồng.

d) Tiến độ của Đề án:

- Năm 2014: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án (xong trước ngày 15/11/2014); xây dựng các văn bản triển khai thực hiện, lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình điểm, tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.

- Năm 2015 đến hết năm 2016: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, kế thừa và nhân rộng các mô hình điểm, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nội dung của Đề án.

4. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016”.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan.

a) Mục tiêu của Đề án:

- Mục tiêu chung: Tạo sự chuyển biến rõ về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới biển của tỉnh; nâng cao kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ các đơn vị quân đội ở địa bàn này, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh.

- Mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh; Nâng cao năng lực cho những người thực hiện công tác PBGDPL; Mỗi xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ pháp luật; 100% các xã, phường và đồn Biên phòng có tủ sách pháp luật; 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường có ngăn sách pháp luật.

b) Phạm vi thực hiện Đề án: được triển khai tại 27/27 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh thuộc huyện Đông Hòa, huyện Tuy An, Thị xã Sông Cầu và Thành phố Tuy Hòa.

c) Các nhiệm vụ của Đề án:

- Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển để xác định nội dung, hình thức, đề ra giải pháp PBGDPL phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

- Xây dựng các văn bản kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng làm công tác PBGDPL, gồm: Cán bộ Đồn Biên phòng; cán bộ cấp xã, thôn; người có uy tín trong cộng đồng dân cư; chức sắc tôn giáo tại các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển.

- Tổ chức PBGDPL cho tất cả các xã, phường khu vực biên giới biển của tỉnh bằng nhiều hình thức.

d) Tiến độ của Đề án:

- Năm 2014: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án (đã hoàn thành); xây dựng, ban hành văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành và thực hiện Đề án; biên soạn tài liệu pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL phục vụ việc triển khai Đề án; chọn mô hình làm điểm công tác PBGDPL; tổ chức tập huấn cho lực lượng làm công tác PBGDPL và triển khai tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển; kiểm tra kết quả, sơ kết 2 năm thực hiện Đề án và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong các năm tiếp theo.

- Năm 2015 đến hết năm 2016: Tiếp tục tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm có hiệu quả; tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Đề án; tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án.

5. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016".

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

a) Mục tiêu của Đề án:

- Mục tiêu chung: Nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn trọng điểm. Tăng cường, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong phạm vi đề án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2016, 70% nhân dân tại địa bàn trọng điểm được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, phù hợp đặc thù ở từng địa bàn; 100% cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL về các lĩnh vực pháp luật liên quan; kiềm chế và làm giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

b) Phạm vi thực hiện Đề án:

- Phạm vi: Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật được Đề án xác định là đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); Lựa chọn từ 2 - 3 địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; Các lĩnh vực pháp luật Đề án xác định tập trung thực hiện phổ biến, giáo dục tại địa bàn trọng điểm gồm: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước và an toàn thực phẩm (gọi chung là môi trường); hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông.

- Đối tượng: Nhân dân tại địa bàn trọng điểm; Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an; đối tượng có trình độ nhận thức và văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm; Cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác PBGDPL, hòa giải viên ở các địa bàn trọng điểm.

c) Các nhiệm vụ của Đề án:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác PBGDPL và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tại các địa bàn trọng điểm;

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL cho nhân dân ở các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi của Đề án;

- Chỉ đạo điểm về tăng cường công tác PBGDPL theo lĩnh vực tại địa bàn trọng điểm được lựa chọn;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; người làm công tác PBGDPL, hòa giải viên tại địa bàn trọng điểm.

d) Tiến độ của Đề án:

- Năm 2014: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án (hoàn thành trước 15/11/2014); tổ chức khảo sát, đánh giá, lựa chọn địa bàn trọng điểm và tổ chức triển khai các hình thức PBGDPL; tổ chức các nội dung của Đề án;

- Năm 2015 đến hết năm 2016: tiếp tục triển khai các hoạt động PBGDPL đối với các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; kiểm tra; đánh giá tổng kết Đề án.

6. Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình giai đoạn 2013 - 2016".

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông.

a) Mục tiêu của Đề án:

- Mục tiêu chung: Tăng cường và phát huy vị trí, vai trò, chức năng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Mục tiêu cụ thể: Đến hết năm 2014, hoàn thành 70% các hoạt động: Quảng bá chương trình; xây dựng, phát sóng chương trình, chuyên mục về pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tăng cường sử dụng thông tin, chương trình về tuyên truyền, PBGDPL của các Đài Truyền thanh địa phương; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trên làn sóng phát thanh - truyền hình để phổ biến các quy định của pháp luật, tình hình thi hành pháp luật và các thông tin khác về pháp luật; tăng cường số lượng cán bộ, phóng viên thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; Đến hết năm 2016, hoàn thành 100% các hoạt động nêu trên.

b) Phạm vi và đối tượng:

- Đề án được triển khai ở tất cả các Phòng, Ban thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Đài Truyền thanh cấp huyện.

- Đối tượng của Đề án: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (bao gồm cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

c) Các nhiệm vụ của Đề án:

- Họp báo, thông cáo báo chí, quảng bá chương trình;

- Tăng cường xây dựng, phát sóng chương trình, chuyên mục về pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình với nhiều hình thức: phản ánh, đưa tin, phân tích - bình luận chuyên sâu, phổ biến kiến thức, giải đáp pháp luật, câu chuyện pháp luật, hỏi đáp pháp luật…

- Tăng cường sử dụng thông tin, chương trình về tuyên truyền, PBGDPL của các Đài địa phương trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL để phổ biến các quy định, tình hình thi hành pháp luật và các thông tin khác về pháp luật.

d) Tiến độ của Đề án:

- Năm 2014: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án (hoàn thành trước 15/11/2014); xây dựng, ban hành văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành và thực hiện Đề án; tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung tuyên truyền, PBGDPL trong các chương trình, chuyên mục và kênh phát sóng của Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh và các Đài địa phương.

- Năm 2015 đến hết năm 2016: Tiếp tục triển khai các hoạt động của Đề án; kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án.

7. Triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016".

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

a) Mục tiêu của Đề án:

- Mục tiêu tổng quát: Tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý, cung cấp kịp thời, có chất lượng dịch vụ công về PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho người dân trên cơ sở phát huy vai trò của luật gia và Hội Luật gia cũng như các tổ chức, cá nhân khác nhằm đáp ứng nhu cầu về quyền được thông tin và cung cấp dịch vụ pháp lý của nhân dân, góp phần tăng cường hiệu quả thực thi công vụ và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

- Mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh triển khai các mô hình PBGDPL và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp; phấn đấu đến hết năm 2016, các hội viên Hội Luật gia tham gia làm tư vấn viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật, luật sư được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

b) Phạm vi của Đề án:

Đề án được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh, tập trung ở một số địa bàn làm điểm, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

c) Các nhiệm vụ của Đề án:

- Nghiên cứu, đề xuất để hoàn thiện một số quy định pháp luật hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường xã hội hóa hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

- Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tại cơ sở, ở một số tổ chức xã hội và doanh nghiệp gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng chủ thể để tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng ra trong toàn hệ thống.

- Nâng cao năng lực trong các hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho các hội viên Hội Luật gia, các tổ chức xã hội .

- Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động phối hợp của các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác để thúc đẩy các hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

d) Tiến độ của Đề án:

- Năm 2014: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án cấp tỉnh (hoàn thành trước ngày 15/11/2014); Xây dựng, ban hành văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành và thực hiện Đề án; chọn địa bàn làm mô hình điểm; tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.

- Năm 2015 đến hết năm 2016: Triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, kế thừa kết quả thực hiện các mô hình điểm, mở rộng và thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Đề án; tổng kết đánh giá việc thực hiện.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án trong Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012 được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì thực hiện các Đề án được giao tại Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 trong giai đoạn 2013-2016; cụ thể:

a) Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”:

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

b) Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển của đất nước”:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

c) Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.

d) Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các Đề án: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giai đoạn 2014 – 2016 trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và thống nhất với Sở Tài chính dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án của từng năm.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao chủ trì thực hiện các Đề án về công tác PBGDPL có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các ngành liên quan để triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn việc xây dựng dự toán ngân sách cho các sở, ngành, đoàn thể, cấp huyện trong việc tổ chức triển khai và thực hiện Đề án về công tác PBGDPL theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1726/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1726/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2014
Ngày hiệu lực22/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1726/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1726/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1133/QĐ-TTg Phú yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1726/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1133/QĐ-TTg Phú yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1726/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Quang Nhất
        Ngày ban hành22/10/2014
        Ngày hiệu lực22/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1726/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1133/QĐ-TTg Phú yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1726/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1133/QĐ-TTg Phú yên

         • 22/10/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/10/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực