Quyết định 1727/QĐ-UBND

Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1727/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1727 /QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 10 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDCB, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

Quy trình số 01/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1727 /QĐ-UBND ngày 22 / 5 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

13,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (20 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

35 ngày làm việc

Quy trình số 02/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

13,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (20 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

 

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

35 ngày làm việc

Quy trình số 03/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

13,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (20 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

 

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

35 ngày làm việc

Quy trình số 04/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

13,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (20 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

35 ngày làm việc

Quy trình số 05/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

18,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (25 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

 

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

Quy trình số 06/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN, ĐÔ THỊ LOẠI V CHƯA CÔNG NHẬN LÀ THỊ TRẤN

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

18,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (25 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

Quy trình số 07/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

18,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (25 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

 

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

Quy trình số 08/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

18,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (25 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

 

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

Quy trình số 09/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

18,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (25 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

 

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

Quy trình số 10/QH-KT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN, ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra cơ bản, giao chuyên viên xử lý.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quy hoạch- Kiến trúc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn khác (nếu có liên quan), dự thảo báo cáo thẩm định và quyết định, trình Trưởng phòng soát xét.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để được phê duyệt thì tham mưu văn bản từ chối giải quyết có nêu rõ lý do; gửi trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC.

18,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc soát xét, ký trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt kết quả

2,0 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kiến trúc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở vào số văn bản; tổ chức lưu trữ hồ sơ; chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng ở Trung tâm HCC.

1,0 ngày làm việc

Bước 7

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

 

Kết thúc giai đoạn thẩm định (25 ngày làm việc)

 

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên VPUBND tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND và UBND tỉnh phê duyệt kết quả; vào số văn bản, trả kết quả cho Trung tâm HCC.

14 ngày làm việc

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ VPUBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Xây dựng.

02 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Kiến trúc-Quy hoạch để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Kết thúc giai đoạn phê duyệt (15 ngày làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1727/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1727/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1727/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1727/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1727/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1727/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1727/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1727/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch Quảng Bình

            • 22/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực