Quyết định 1729/QĐ-UBND

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2011 ban hành Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1729/QĐ-UBND 2011 chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1729/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015.

Điều 2. Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Phần I

TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

I. Tình hình thanh niên

Lâm Đồng hiện có 270.099 thanh niên (trong độ tuổi từ 15 đến 30); trong đó có 88.843 đoàn viên sinh hoạt tại 3.778 chi đòan và 115.230 hội viên Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) sinh hoạt tại 145 Ủy ban Hội LHTN xã, phường, thị trấn thuộc 148 xã, phường, thị trấn và 1.259 chi hội thôn, buôn, khu phố, chi hội nghề nghiệp trong toàn tỉnh. Lực lượng thanh niên chiếm 22,7% dân số tòan tỉnh. Tỷ lệ thanh niên tập hợp được qua các phong trào Đoàn - Hội chiếm 65%.

Phát huy truyền thống cách mạng các thế hệ đi trước, trong thời kỳ đổi mới thanh niên Lâm Đồng đã có bước trưởng thành nhanh chóng và khẳng định trên nhiều lĩnh vực như tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn, tay nghề được cải thiện đáng kể. Đa số thanh niên nhạy bén, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, biết tích lũy kiến thức và kinh nghiệm làm giàu chính đáng. Đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của thanh niên được nâng lên. Tinh thần xung kích tình nguyện được khơi dậy, ý thức về trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội của thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua các phong trào hành động, các chương trình cách mạng của tổ chức Đoàn - Hội đã góp phần hình thành lớp thanh niên mới giàu về ý chí, giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, địa phương và khẳng định vai trò tổ chức đoàn hội.

Tuy nhiên thanh niên trong tỉnh đang đứng trước những khó khăn, bức xúc, đó là: thanh niên, sinh viên tốt nghiệp ra trường thiếu việc làm, thu nhập và không ổn định chiếm tỷ lệ cao. Tình trạng thanh niên trong tỉnh rời quê đi làm ăn tại các tỉnh, thành phố khác diễn ra phổ biến. Nhu cầu về việc làm, thu nhập luôn là vấn đề bức thiết của thanh niên. Mặc dù hàng năm các ngành, các cấp, các cơ sở Đoàn trong tỉnh chú trọng tổ chức “Hội chợ việc làm”, ‘Tháng việc làm”...nhằm giải quyết thực trạng này cho thanh niên; song, số thanh niên được tuyển dụng vào các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh không nhiều do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là do yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với người lao động cao, quy trình sản xuất theo công nghệ hiện đại; trong khi đó trình độ văn hóa, tay nghề, kỹ năng ngoại ngữ, tin học, tư duy kinh tế, khả năng làm việc nhóm của thanh niên …còn thấp, không đáp ứng được yêu cầu đề ra và chế độ đãi ngộ, mức lương, thu nhập của người lao động còn nhiều hạn chế, không đủ cho việc chi phí, sinh hoạt của thanh niên.

Bên cạnh đó, trong thực tế vẫn còn một bộ phận thanh niên non kém về nhận thức chính trị; thiếu bản lĩnh, ý thức phấn đấu rèn luyện; thụ động, sống thực dụng, lười lao động, học tập…Tình trạng vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh niên những năm gần đây có chiều hướng gia tăng; nhất là vi phạm luật an toàn giao thông, mắc các tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng…

II. Công tác thanh niên

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố trọng yếu quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Công tác thanh niên là một trong những nội dung rất quan trọng, cần phải được tăng cường quản lý, triển khai thực hiện và giám sát nhằm chăm lo bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, bộ máy quản lý Nhà nước về công tác thanh niên dần được hình thành. Tuy nhiên, Việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh chưa xuất phát từ yêu cầu phát triển thanh niên và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nên tính khả thi không cao; quá trình xây dựng và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng chưa quan tâm nhiều đến vai trò của thanh niên, thanh niên còn đứng ngoài các chương trình, dự án lớn của tỉnh; các giải pháp, lộ trình thực hiện còn chung chung nên kết quả đạt được còn thấp so với tiềm năng; Vai trò tham mưu của các tổ chức Đoàn các cấp còn hạn chế, nhất là sự phối hợp liên ngành trong triển khai và kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình; một số vấn đề bức xúc của thanh niên như: tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, tỉ lệ thanh niên mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật còn chiếm tỉ lệ cao; việc đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện hoạt động cho thanh niên còn hạn chế, các chính sách cho thanh niên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế và tình hình phát triển kinh tế hiện nay.

Những hạn chế, yếu kém trên đây có phần do nguyên nhân khách quan, trong đó nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế làm cho thành phần xã hội của thanh niên có những thay đổi. Công tác nghiên cứu về thành phần xã hội của thanh niên và tình hình thanh niên chưa được quan tâm đúng mức; Tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và niềm tin của thanh niên...

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu đã dẫn đến những yếu kém nêu trên, đó là: khi xây dựng Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2005 – 2010 chưa xây dựng được các nguồn lực để thực hiện chỉ tiêu đặt ra; chưa có cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thanh niên; Cấp ủy các cấp có nơi chưa nhận thức đầy đủ sự cần thiết trong việc xây dựng chương trình thực hiện Chương trình thanh niên; Việc triển khai thực hiện Chương trình thanh niên còn phụ thuộc vào sự tham mưu, đề xuất của Đoàn thanh niên. Quá trình xây dựng Chương trình thanh niên chưa làm tốt việc khảo sát, đánh giá tình hình nên một số chỉ tiêu, giải pháp đưa ra chưa phù hợp với điều kiện của thực tế. Việc lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực gặp khó khăn, công tác phối hợp các sở, ban, ngành cũng như công tác triển khai của UBND các cấp còn hạn chế.

Phần II

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015

I. Mục đích yêu cầu

- Xây dựng thế hệ thanh niên Lâm Đồng giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên; có đạo đức cách mạnh, có tri thức, có sức khỏe, có nghề nghiệp và việc làm; có ý thức chấp hành pháp luật và tác phong lao động công nghiệp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong học tập, hoạt động khoa học, công nghệ; trong lao động việc làm; trong bảo vệ tổ quốc; trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; trong bảo vệ sức khỏe và hoạt động thể dục thể thao.

- Hoàn thiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên trở thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao ở tất cả các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác dạy nghề, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp

II. Nội dung chương trình

Chương trình 1: Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, lý tưởng sống, kiến thức pháp luật và kỹ năng sống cho thanh niên.

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật và kỹ năng sống cho thanh niên để thanh niên hiểu biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên.

Chỉ tiêu: Hàng năm, có ít nhất 90% thanh niên trong Quân đội và Công an, 80% thanh niên là học sinh và sinh viên, 90% thanh niên là công chức và viên chức, 60% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, lý tưởng sống; được học các bài lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn biên soạn; các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên. Đảm bảo 100% thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự được tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự; 100% thanh niên trong lực luợng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được tham gia chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng; 100% học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học được bồi dưỡng chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh. Thành lập các câu lạc bộ kỹ năng sống và tổ chức các hội thi tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng sống trong thanh niên.

Chương trình 2: Đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên.

Mục tiêu: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp cho thanh niên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác dạy nghề, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp.

Chỉ tiêu: Hàng năm, 100% thanh niên học sinh trong độ tuổi hoàn thành trung học cơ sở; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp; trên 40% thanh niên lao động được đào tạo nghề; 50% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn về nghề nông và được tuyên truyền, tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Giảm số thanh niên thất nghiệp ở đô thị, nâng tỉ lệ thời gian làm việc cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ cho thanh niên có việc làm và thu nhập ổn định. Mỗi năm, tạo việc làm mới tại chỗ từ 24.000 – 25.000 thanh niên; phối hợp giải quyết trên 500 thanh niên xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

100% thanh niên là công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng để sử dụng thông thạo tin học văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; trên 40% thanh niên học sinh sau khi tốt nghiệp THPT được phổ cập tin học.

Chương trình 3: Chương trình quy hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh niên, đảm bảo quyền hưởng thụ văn hoá, vui chơi, giải trí của thanh niên.

Mục tiêu: Quy định các thiết chế văn hóa để đảm bảo quyền thụ hưởng đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên, ưu tiên các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; phấn đấu các huyện, thành phố trong tỉnh có nhà văn hóa đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động theo quy định đáp ứng nhu cầu tối thiểu của thanh niên.

Chỉ tiêu: 100% các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn hoàn chỉnh quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao và sân chơi cho thanh thiếu niên; 100% cấp huyện xây dựng trung tâm văn hóa thể thao có đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động và 80% cấp xã phường thị trấn có nhà văn hóa xã, có sân chơi cho thanh niên; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thanh niên.

Chương trình 4: Phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh niên

Mục tiêu: Ngăn chặn có hiệu quả và đẩy lùi tội phạm, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội trong thanh niên, xây dựng xã hội phát triển lành mạnh.

Chỉ tiêu: trên 90% thanh niên được tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nội dung văn bản pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Luật Phòng chống ma túy; Luật An tòan giao thông.

100% cơ sở xã, phường, thị trấn và các trường THPT, trung học chuyên nghiệp, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học thành lập câu lạc bộ hoặc đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội.

Tổ chức cai nghiện cho 100% thanh niên nghiện ma túy; 100% thanh niên hư được cảm hóa, giáo dục.

Phần III

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên và việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên: Quán triệt quan điểm phát triển thanh niên là xây dựng thế hệ con người mới, phát triển toàn diện. Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho tương lai. Quán triệt nội dung Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015 trong sở, ngành, địa phương mình tạo sự chuyển biến về nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc phát triển thanh niên, quản lý Nhà nước về thanh niên và việc triển khai thực hiện Chương trình.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về thanh niên đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: Bố trí đủ biên chế để thành lập phòng thanh niên thuộc Sở Nội vụ và cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên ở Phòng Nội vụ cấp huyện; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên.

3. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển thanh niên: Đầu tư ngân sách Nhà nước đảm bảo cho phát triển thanh niên và khuyến khích, huy động các nguồn lực của xã hội cho phát triển thanh niên.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, truyền thống, lối sống mới cho thanh niên.

5. Đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh niên, chú trọng phát huy vai trò của thanh niên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức của thanh niên trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách thanh niên. Lồng ghép các mục tiêu phát triển thanh niên trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng lộ trình bổ sung, hoàn chỉnh các chính sách đối với thanh niên, trong đó có chính sách phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học và công nghệ cho sinh viên; chính sách về dạy nghề, hướng thanh niên vào các ngành nghề mũi nhọn; chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi cho các đối tượng thanh niên mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật được tái hòa nhập với cộng đồng.

6. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên. Đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội; có cơ chế và chính sách thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên nông dân, đặc biệt đối với người bị thu hồi đất; nâng cao tỷ lệ lao động thanh niên qua đào tạo.

7. Phát triển phong trào thanh niên và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, các Hội thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Tăng cường đầu tư cho công tác thanh niên và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của thanh niên.

8. Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin có định hướng cho thanh niên; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút đông đảo thanh niên vào hoạt động; quan tâm đến các đối tượng thanh niên yếu thế ở vùng sâu, vùng xa và các vùng đặc biệt khó khăn.

9. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp chính quyền, các tổ chức kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên, đẩy mạnh xã hội hóa công tác thanh niên.

10. Đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về công tác thanh niên. Tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ngành và có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các nhiệm vụ liên ngành về công tác thanh niên. Tăng cường công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên.

11. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp đối với việc triển khai thực hiên Chương trình phát triển Thanh niên.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015 trong sở, ngành, địa phương mình tạo sự thống nhất cả về ý chí và hành động trong việc triển khai thực hiện chương trình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các sở, ngành, địa phương, Đòan Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện và tiến hành sơ, tổng kết báo cáo UBND tỉnh.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Chương trình này có trách nhiệm:

- Xây dựng lồng ghép các chỉ tiêu, mục đích, yêu cầu và giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015 vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của ngành, lĩnh vực và địa phương mình để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên của Tỉnh.

- Lập kế hoạch lộ trình từng năm và điều kiện cụ thể để thực hiện Chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo, UBND tỉnh.

3. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh việc hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các sở, ngành, địa phương việc thực hiện chương trình, sơ kết và tổng kết thực hiện chương trình. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho thanh niên là công chức, viên chức Nhà nước.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện, thành phố để huy động và đảm bảo các nguồn lực để phát triển thanh niên, đồng thời hướng dẫn các huyện, thành phố bố trí kinh phí hợp lý để đảm bảo cho việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015.

5. Sở Lao động, Thương bình và xã hội chủ trì phối hợp với các ngành liên quan trong thực hiện công tác dạy nghề, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp và giải quyết việc làm cho thanh niên; Thực hiện quản lý, giáo dục người nghiện ma túy, gái mại dâm và công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các ngành liên quan triển khai phổ biến, hướng dẫn về nghề nông, tuyên truyền, tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, trang trại, hỗ trợ vốn, kĩ thuật cho thanh niên.

7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong phòng chống HIV/AIDS, ma túy, tổ chức cai nghiện cho thanh niên.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thực hiện chương trình phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong học đường, chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn – Hội trong truờng học hoạt động có hiệu quả.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo sân chơi cho thanh niên trong rèn luyện sức khỏe.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc nâng cao trình độ tin học cho thanh niên và phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền năng cao ý thức pháp luật cho thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

11. Sở Tư pháp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên.

12. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các ngành trong việc thực hiện chương trình 1 và chương trình 4.

13. Tỉnh đòan chủ động phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch liên tịch trong từng lĩnh vực cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu niên, phát huy vai trò của Đòan trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình phát triển thanh niên, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

14. UBND các huyện, thành phố khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện (giao Phòng Nội vụ cấp huyện là cơ quan thường trực), bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trên địa bàn mình quản lý, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện từng chương trình.

15. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội tham gia tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của đơn vị./-

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1729/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1729/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2011
Ngày hiệu lực12/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1729/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1729/QĐ-UBND 2011 chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1729/QĐ-UBND 2011 chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1729/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành12/08/2011
        Ngày hiệu lực12/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1729/QĐ-UBND 2011 chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1729/QĐ-UBND 2011 chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng

           • 12/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực