Quyết định 1729/QĐ-UBND

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 1729/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1729/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghđịnh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 26 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện từ giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: đ/c Trường;
- Trung tâ
m Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.Trangnt
.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

3

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

4

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

5

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

6

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyn của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuc, nguyên liệu làm thuc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ schuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyn)

10

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

11

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

12

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tchức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

13

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phi hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

14

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

15

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

16

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

17

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

18

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

19

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT

20

Đánh giá đáp ứng Thực hành tót phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

21

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại

22

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

23

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT

24

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

25

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đi với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

26

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Phần II:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hsơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý Hành nghề y dược

01

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

08

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết định cấp Giấy chứng nhn đ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP

Đoàn đánh giá thực tế

07

Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở

Thẩm định hồ sơ; Xây dựng kế hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế hoạch đánh giá thực tế cho cơ sở

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Tiến hành đánh giá thực tế

Đoàn đánh giá thực tế

15

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá thực tế

07

Bước 4

Ký duyệt Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP

Giám đốc Sở

01

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

- Trường hợp không phải tchức đánh giá thc tế tại cơ sở

20 ngày

- Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở

30 ngày

2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điêu 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC (Chứng chỉ hành nghề Dược), trình Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược

Công chức được giao xử lý hồ sơ

09

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược.

01

Bước 5

Ký duyệt Quyết định cấp Chứng chhành nghề dược

Giám đốc Sở

01

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày

3. Tên thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng, chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

1/2 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC (Chứng chỉ hành nghề Dược), trình Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1,5

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược.

1/2 ngày

Bước 5

Ký Quyết định cấp Chng chỉ hành nghề dược

Giám đốc Sở

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC (Chứng chỉ hành nghề Dược), cho cá nhân.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một ca

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

4. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hsơ điện tử, Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phn Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

1/2 ngày

Bước 3

Xem xét, thm định hồ sơ. Dự thảo kết quả thc hin thủ tục TTHC, trình Hội đồng tư vn cấp, cấp lại, thu hồi chng chỉ hành nghề dược

Công chức được giao xử lý h

1,5

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược.

1/2 ngày

Bước 5

Ký duyệt Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Giám đốc Sở

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết qugiải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

5. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Qun lý hành nghề Y, Dược

1/2 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm đnh hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình Hội đồng tư vn cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1,5

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược.

1/2 ngày

Bước 5

Ký duyệt Quyết đnh cấp Chứng chhành nghề dược

Giám đốc Sở

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

6. Tên thủ tục hành chính: Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý Hành nghề y dược

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở

Thẩm định hồ sơ

Công chc được giao xử lý hồ sơ

08

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP

Đoàn đánh giá thực tế

07

Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở

Thm định hồ sơ, Xây dựng kế hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế hoạch đánh giá thực tế cho cơ sở

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Tiến hành đánh giá thực tế

Đoàn đánh giá thực tế

15

Dự tho kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá thực tế

07

Bước 4

Ký duyệt Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP

Giám đốc Sở

01

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại B phn Mt cửa

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

- Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở

20 ngày

- Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở

30 ngày

7. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý Hành nghề y dược

01

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

08

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP

Đoàn đánh giá thực tế

07

Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở

Thẩm định hsơ; Xây dựng kế hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế hoạch đánh giá thực tế cho cơ sở

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Tiến hành đánh giá thực tế

Đoàn đánh giá thực tế

15

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá thực tế

07

Bước 4

Ký duyệt Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giy chứng nhận GDP hoặc GPP

Giám đốc Sở

01

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

- Trường hợp không phi tchức đánh giá thực tế tại cơ sở

20 ngày

- Trường hợp phải tchức đánh giá thực tế tại cơ s

30 ngày

8. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(ngày/ngày làm việc)

Trưng hợp GCN đđiều kiện KD dược bị mất, hư hỏng

Trường hp cấp lại do lỗi của cơ quan cp GCN đủ điều kiện KD ợc

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01 ngày

01 ngày làm việc

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Qun lý Hành nghề y dược

01 ngày

01 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

05 ngày

01 ngày làm việc

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh dược và Giấy chng nhận GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá thực tế

05 ngày

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký duyệt Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP

Giám đốc Sở

01 ngày

01 ngày làm việc

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý h

01 ngày

01 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại B phn Mt cửa

01 ngày

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 Ngày

07 Ngày làm việc

9. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

05

Bước 4

Tiến hành đánh giá; Dự thảo kết quả thc hiện thủ tục TTHC (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP), trình Giám đốc Sở Y tế quyết định cấp

Đoàn đánh giá thực tế

05

Bước 5

Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP

Giám đốc Sở

01

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP) cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày

10. Tên thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động.

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

1/2 ngày

Bước 3

Thẩm đnh hồ sơ, Dự thảo kết quả thc hiện thủ tục TTHC (Văn bản công bố).

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1,5

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC (Văn bản công bố)

Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược

1/2 ngày

Bước 5

Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC (Văn bản công bố)

Giám đốc Sở

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Website Sở Y tế công bố; thông báo cho Phòng y tế quản lý địa bàn bán lẻ lưu động.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

11. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tvà lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thm định hồ sơ, Dự thảo kết quả thc hiện thủ tục TTHC.

Công chức dược giao xử lý hồ sơ

03

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

1/2 ngày

Bước 5

Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC

Giám đốc S

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

12. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phn mềm một cửa điện tvà lưu trhồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưng phòng Quản lý Hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thẩm đnh hồ sơ, Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

1/2 ngày

Bước 5

Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC

Giám đốc Sở

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

13. Tên thủ tục hành chính: Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

02

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

19

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc SPhê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

02

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở

02

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xlý hồ sơ

02

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa.

02

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

14. Tên thủ tục hành chính: Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế. (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

02

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

10

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

02

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở

02

Bước 6

Chuyn kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phn Mt cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày

15. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

04

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

01

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở

01

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày

16. Tên thủ tục hành chính: Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Nghiệp vụ Dược xử lý

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

1/2 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Phòng

Công chức được giao xlý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

1/2 ngày

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ Y tế

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Bộ Y tế tổng hợp và công bố trên Cổng thông tin điện tcủa đơn vị.

Bộ Y tế

04 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

17. Tên thủ tục hành chính: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện từ hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển, cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thm đnh hồ sơ, thành lập Đoàn đánh giá thực tế; xây dựng kế hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế hoạch đánh giá thực tế cho cơ s

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Bước 4

Tiến hành đánh giá thực tế.

Đoàn đánh giá thực tế

15

Bước 5

Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt

Đoàn đánh giá thực tế

07

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở

01

Bước 7

Chuyến kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tchức.

Công chức tiếp nhận hsơ tại Bộ phận Một ca

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 Ngày

18. Tên thủ tục hành chính: Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thẩm định h sơ, thành lập Đoàn đánh giá thực tế; xây dựng kế hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế hoạch đánh giá thc tế cho cơ sở

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Bước 4

Tiến hành đánh giá thực tế.

Đoàn đánh giá thực tế

15

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện thtục TTHC, trình Giám đốc SY tế phê duyệt

Đoàn đánh giá thc tế

07

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở

01

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 Ngày

19.Tên thủ tục hành chính: Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT .

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả thc hiện thủ tục TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sphê duyệt kết quả TTHC

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 5

Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC

Giám đốc Sở

01

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một ca

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày

20. Tên thủ tục hành chính: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dưc xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, thành lập Đoàn đánh giá thực tế; xây dựng kế hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế hoch đánh giá thực tế cho cơ s.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Bước 4

Tiến hành đánh giá thực tế.

Đoàn đánh giá thực tế

15

Bước 5

Dự thảo kết qu thc hiện thủ tục TTHC, trình Giám đc Sở Y tế phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Đoàn đánh giá thực tế

07

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở

01

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một ca

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 Ngày

21. Tên thủ tục hành chính: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thm định hồ sơ, thành lập Đoàn đánh giá thực tế; xây dng kế hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế hoch đánh giá thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Bước 4

Tiến hành đánh giá thực tế.

Đoàn đánh giá thực tế

15

Bước 5

Dự thảo kết quả thc hin thủ tục TTHC, trình Giám đốc SY tế phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Đoàn đánh giá thực tế

07

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở

01

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một ca

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

22. Tên thủ tục hành chính: Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí (nếu có); cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện thiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, thành lập Đoàn đánh giá thực tế; xây dựng kế hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế hoch đánh giá thc tế cho cơ s.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Bước 4

Tiến hành đánh giá thực tế.

Đoàn đánh giá thực tế

15

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình Giám đốc SY tế phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Đoàn đánh giá thực tế

07

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đc Sở

01

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

23. Tên thủ tục hành chính: Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT .

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết qu thc hiện thủ tục TTHC (Văn bản thông báo).

Công chức được giao xử lý hồ sơ

05

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC (Văn bn thông báo)

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 5

Giám đốc Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC (Văn bản thông báo)

Giám đốc S

01

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày

24. Tên thủ tục hành chính: Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện thiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

1/2 ngày

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC (Văn bản công bố).

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1,5

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC (Văn bản công bố)

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

1/2 ngày

Bước 5

Giám đốc Sphê duyệt kết quả TTHC (Văn bản công bố)

Giám đốc Sở

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Website Sở Y tế công bố; thông báo cho Phòng y tế quản lý địa bàn bán lẻ lưu động.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

25. Tên thủ tục hành chính: Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

01

Bước 3

Thm định hồ sơ, xây dng kế hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế hoạch đánh giá thực tế cho cơ s

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Bước 4

Tiến hành đánh giá thực tế.

Đoàn đánh giá thực tế

15

Bước 5

Dự thảo kết quả thc hiện thủ tục TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt

Đoàn đánh giá thực tế

07

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở

01

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

26. Tên thủ tục hành chính: Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận; cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử hiện đại và lưu trhồ sơ điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

01

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

1/2 ngày

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC (Văn bản cho phép).

Công chức được giao xử lý hồ sơ

3,5

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sphê duyệt kết quả TTHC (Văn bản cho phép)

Trưng phòng Quản lý hành nghề y, dược

1/2 ngày

Bước 5

Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC (Văn bản cho phép)

Giám đốc Sở

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC (Văn bản cho phép) cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1729/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1729/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1729/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1729/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1729/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1729/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành21/06/2019
        Ngày hiệu lực21/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1729/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1729/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính Thái Nguyên

         • 21/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực