Quyết định 1729/QĐ-UBND

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2009 sửa đổi Quyết định 1500/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Quyết định 1729/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1500/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức sở tài nguyên môi trường Yên Bái 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 17/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức sở tài nguyên môi trường Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 11/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1729/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1500/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức sở tài nguyên môi trường Yên Bái 2009


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1729/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1500/QĐ-UBND NGÀY 30/9/2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 301/TTr-SNV ngày 23/10/2009, đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 163/BC-STNMT ngày 07/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái như sau:

“ c. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Công nghệ Tài nguyên và môi trường;

- Trung tâm Thông tin Tài nguyên và môi trường;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và tổ chức phát triển quỹ đất.

Việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1729/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1729/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2009
Ngày hiệu lực10/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1729/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1729/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1500/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức sở tài nguyên môi trường Yên Bái 2009


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1729/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1500/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức sở tài nguyên môi trường Yên Bái 2009
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1729/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Thương Lượng
       Ngày ban hành10/11/2009
       Ngày hiệu lực10/11/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1729/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1500/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức sở tài nguyên môi trường Yên Bái 2009

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1729/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1500/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức sở tài nguyên môi trường Yên Bái 2009