Quyết định 1731/QĐ-CTUBND

Quyết định 1731/QĐ-CTUBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1731/QĐ-CTUBND 2014 Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản Khánh Hòa 2020 định hướng 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1731/QĐ-CTUBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH XUẤT BẢN - IN - PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 624/STTTT- BCXB ngày 03/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến 2030, với nội dung như sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CHUNG

1. Ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm Khánh Hòa đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm là tổ chức kinh doanh các sản phẩm xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm có mục đích phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm Khánh Hòa trên cơ sở điều kiện cụ thể của tỉnh, phù hợp với xu thế phát triển chung trong nước và thế giới, tạo ra các sản phẩm có thương hiệu của ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm Khánh Hòa và xây dựng Khánh Hòa thành trọng điểm hoạt động in của cả nước.

3. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong các lĩnh vực: Xuất bản; phát hành xuất bản phẩm đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Thu hút các nguồn lực xã hội, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng theo hướng liên kết phối hợp giữa các đơn vị, phát huy tính chủ động của các đơn vị.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu chung

Mục tiêu tư tưởng - chính trị: Phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Khánh Hòa là công cụ giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Khánh Hòa, bồi đắp nền tảng văn hóa thẩm mỹ, xây dựng lối sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, nhu cầu thụ hưởng thông tin của một trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Mục tiêu kinh tế: Phát triển các hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, xây dựng các đơn vị hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm có sản phẩm chiến lược, chủ lực, ổn định, thị trường trong tỉnh ổn định và dần được mở rộng ra phạm vi ngoài tỉnh, đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi. Phấn đấu Khánh Hòa trở thành trọng điểm in của cả nước, doanh thu ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm năm 2020 tăng gấp hơn 3 lần năm 2011.

2. Chỉ tiêu cụ thể

a) Đến năm 2020:

- Xây dựng Nhà xuất bản Khánh Hòa nhằm phục vụ các nhu cầu xuất bản tại địa phương.

- Nhịp độ tăng trưởng bình quân về sản lượng trang in đạt 15%/năm, đến năm 2015 đạt 35 - 40 tỷ trang in tiêu chuẩn, 280 - 285 tỷ sản phẩm không phải xuất bản phẩm.

- Nhịp độ tăng trưởng bình quân phát hành trên địa bàn Khánh Hòa đạt 9 - 11%/năm, đến năm 2015 phát hành sách đạt tổng 10 - 11 triệu bản, văn hóa phẩm đạt 1,8 - 2 triệu bản.

- Tổng mức tăng doanh số bình quân toàn ngành bình quân đạt 12 - 13%/năm. Doanh thu đạt 900 - 1.000 tỷ đồng.

- 100% các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở phát hành.

b) Đến năm 2030:

- Tổng đầu sách xuất bản của Nhà xuất bản Khánh Hòa đạt khoảng 200 đầu sách/năm, trong đó sách liên kết không vượt quá 50%.

- Tổng trang in tiêu chuẩn đạt khoảng 61 - 62 tỷ trang in tiêu chuẩn, tổng sản phẩm không phải xuất bản phẩm đạt 450 - 470 tỷ sản phẩm.

- Tổng số bản sách phát hành đạt khoảng 20 - 21 triệu bản, phát hành văn hóa phẩm đạt 3 - 4 triệu.

- Tổng mức tăng doanh số bình quân toàn ngành đạt 13 - 15%/năm. Doanh thu đạt 1.800 - 2.000 tỷ đồng.

- Thực hiện việc di chuyển các cơ sở in ra khỏi khu vực tập trung dân cư, khu vực nội đô thành phố Nha Trang, tiến tới đưa các cơ sở in vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trước năm 2030.

- 100% xã, phường, thị trấn có cơ sở phát hành.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của các tổ chức, công dân đối với hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm

Xác định hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm là loại hình hoạt động đặc thù, có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc tới nhiều mặt trong đời sống xã hội.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào giới thiệu Luật Xuất bản và các văn bản luật liên quan; xác định các tổ chức, đơn vị, cá nhân phải có trách nhiệm góp phần phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm, làm cho hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm vừa là công cụ tư tưởng sắc bén của cấp ủy và Ủy ban nhân dân các cấp, vừa có mục tiêu nâng cao dân trí, đồng thời cũng là hoạt động kinh doanh đặc biệt, đề phòng việc lợi dụng các hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh.

2. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, triển khai đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm

Tổ chức giám sát, đánh giá kết quả cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Rà soát và bổ sung các lĩnh vực kinh doanh của các đơn vị hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm theo định hướng phát triển của quy hoạch.

Xây dựng Đề án thành lập Nhà xuất bản của tỉnh.

Các đơn vị hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm xây dựng quy hoạch và có kế hoạch triển khai đào tạo và sử dụng cán bộ từ cấp phó quản đốc, phó trưởng phòng trở lên theo tiêu chí của Nhà nước.

Lập đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chủ chốt của ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm. Bao gồm:

- Cán bộ biên tập: Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập. Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Hướng tới có các chuyên gia biên tập am hiểu sâu sắc nội dung và có kinh nghiệm biên tập ở những chủ đề hoặc lĩnh vực chủ yếu như kinh tế - xã hội, văn hóa - lịch sử, khoa học kỹ thuật, du lịch, trong đó chú ý cán bộ biên tập và tổ chức biên tập các đề tài về du lịch, kinh tế, khoa học kỹ thuật.

- Công nhân kỹ thuật, thợ bậc cao về đứng máy và sửa chữa máy in.

- Nhân viên phát hành.

- Cán bộ nghiên cứu thị trường.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu tập trung về nhận thức lý luận chính trị, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành.

3. Nâng chất lượng các xuất bản phẩm theo cơ chế đặt hàng, trợ giá

Sau khi thành lập Nhà xuất bản, tỉnh sẽ ban hành cơ chế hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đặt hàng hoặc trợ giá cho một số xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục, tiêu chí, tiêu chuẩn các xuất bản phẩm cần phải đặt hàng, trợ giá nhằm khuyến khích tác giả tài năng và nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm.

Có kế hoạch nuôi dưỡng và khai thác có hiệu quả cao nhất đối với đội ngũ cộng tác viên có nhiều tiềm năng viết về các đề tài truyền thống của Khánh Hòa.

4. Đổi mới công nghệ thiết bị, nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm

Ưu tiên các hạng mục đầu tư sau:

- Công nghệ xuất bản sách điện tử.

- Hệ thống dữ liệu xuất bản.

- Công nghệ chế bản không phim (Computer to plate).

- Công nghệ in kỹ thuật số không sử dụng bản thông thường.

- Công nghệ in offset cuốn có sấy.

- Ứng dụng công nghệ phát hành sách qua Internet thanh toán điện tử.

5. Sắp xếp địa điểm hoạt động của các đơn vị xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm

Bố trí địa điểm, xây dựng nhà xưởng cho các công ty in để đảm bảo hoạt động tập trung, không làm ô nhiễm môi trường, các cơ sở sản xuất xa nơi dân cư sinh sống.

Chuyển địa điểm hiện có của các công ty in thành địa chỉ giao dịch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ chuyên ngành khác.

Thành phố Nha Trang, Cam Ranh, các huyện, thị xã quy hoạch đất ở các vị trí kinh doanh thuận lợi để cấp hoặc ưu tiên cho các doanh nghiệp xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm thuê xây dựng trung tâm sách, nhà sách.

Các xã, thị trấn có quy hoạch địa điểm cho các hiệu sách hoặc đại lý sách.

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp bố trí địa điểm để tổ chức các hiệu sách, đại lý sách trong khuôn viên phục vụ nội bộ nhà trường nếu quy mô học sinh, sinh viên đủ lớn.

Nhu cầu sử dụng đất như sau:

Giai đoạn 2015 - 2017: Tổng nhu cầu sử dụng đất 2.500m2

Giai đoạn 2016 - 2020: Tổng nhu cầu sử dụng đất là 4.000m2.

6. Thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, mở rộng thị trường xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm và xây dựng sản phẩm chiến lược

Chú trọng công tác liên kết toàn diện trong hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm, trong đó chủ yếu là liên kết tổ chức bản thảo, liên kết phát hành, liên kết góp vốn đầu tư công nghệ và thiết bị, liên kết góp vốn đầu tư cơ sở vật chất.

Đối tượng tham gia liên kết đầu tư bao gồm cả trong nước và nước ngoài, nằm trong quy định của Nhà nước.

Kết hợp đa dạng hóa sản phẩm với đầu tư chiều sâu để tạo các sản phẩm chiến lược của ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm Khánh Hòa. Các đơn vị xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm hỗ trợ nhau để khai thác tối đa tiềm năng hiện có, đồng thời lựa chọn và ưu tiên xây dựng sản phẩm chủ yếu của riêng đơn vị.

Khai thác tối đa thị trường trong tỉnh, chủ yếu ở hệ thống các trường học, các cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu mở rộng dần thị trường ra các tỉnh bạn.

7. Xây dựng các dự án, đề án trọng điểm để có phương án đầu tư hợp lý

Bao gồm các dự án, đề án trọng điểm:

- Dự án thành lập Nhà xuất bản.

- Dự án đầu tư hoàn thiện công nghệ in.

- Di chuyển các cơ sở in vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh.

- Dự án đầu tư xây dựng mạng lưới phát hành.

- Dự án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

- Dự án bảo đảm an ninh thông tin, chống xuất bản phẩm phản động, độc hại và cạnh tranh không lành mạnh.

- Dự án hỗ trợ thông tin huyện đảo Trường Sa.

8. Công tác quản lý nhà nước

- Xây dựng các văn bản pháp quy:

+ Quy định về hoạt động và quản lý các hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn Khánh Hòa.

+ Quy định về xuất bản các xuất bản phẩm có mục đích không kinh doanh.

- Xây dựng cơ chế chính sách:

+ Cơ chế liên kết đầu tư phát triển hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm tỉnh Khánh Hòa (liên kết đầu tư công nghệ thiết bị, liên kết góp vốn xây dựng cơ sở vật chất).

+ Cơ chế thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm sách, nhà sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Sửa đổi, bổ sung cơ chế xuất bản phẩm đặt hàng, trợ giá.

- Xúc tiến việc thành lập Hiệp hội xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm tỉnh Khánh Hòa với tôn chỉ mục đích chủ yếu là tăng thêm sự hợp tác, tạo thêm sự đồng nhất để khai thác tốt nhất các tiềm năng xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm của tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động xuất bản - in - phát hành theo định hướng quy hoạch.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm và đảm bảo an ninh thông tin:

+ Đấu tranh chống xuất bản các loại xuất bản phẩm in lậu, vi phạm quyền tác giả.

+ Quản lý các cơ sở in nhỏ lẻ, các cơ sở photo màu, các cơ sở in hàng mã.

+ Quản lý việc nộp lưu chiểu và đọc lưu chiểu xuất bản phẩm, ngăn chặn kịp thời các sai phạm về an ninh thông tin trong các xuất bản phẩm.

9. Công tác phối hợp quản lý hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm

Đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm, quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy và vai trò của đảng viên trong các đơn vị hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm. Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan tham mưu lãnh đạo xuất bản), Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý nhà nước), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cơ quan liên quan để đánh giá, điều chỉnh các hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm theo đúng định hướng của Đảng và quy định của Luật Xuất bản.

10. Hợp tác trong nước và quốc tế

Nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến công nghệ, thiết bị, thị trường và các nguồn lực liên kết xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm để có sự điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển của từng đơn vị cũng như toàn tỉnh.

Triển khai tốt công tác giao lưu trao đổi, phối hợp trong các lĩnh vực xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm với các địa phương trong và ngoài nước, trước hết ưu tiên quan hệ với các trung tâm xuất bản lớn trong nước như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Tổ chức tham quan, học tập các mô hình tiên tiến về xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm của một số nước có liên quan nhiều đến công nghệ thiết bị và tổ chức thị trường như Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan...

Điều 2. Căn cứ các nội dung về Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến 2030 được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trước mắt, tập trung phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề trọng tâm sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Công bố công khai Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến 2030 theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì thực hiện quy hoạch, xây dựng các kế hoạch, đề án, dự án theo chức năng; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan phân bổ các chỉ tiêu, nội dung của Quy hoạch vào kế hoạch hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện Quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai các nội dung liên quan đến Quy hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn và thẩm định các hồ sơ, dự án đầu tư trong nội dung của Quy hoạch theo chức năng, hướng dẫn các đơn vị thủ tục khai thác nguồn đầu tư theo chương trình quốc gia của Chính phủ;

- Tham mưu xây dựng cơ chế xã hội hóa và liên kết đầu tư phát triển xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn Khánh Hòa.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện các nội dung trong “Quy hoạch phát triển xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” mang tính chất hoạt động sự nghiệp do Nhà nước thực hiện hoặc đặt hàng.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách tài chính liên quan đến phát triển xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở in, cơ sở phát hành nhằm ngăn chặn hoạt động in lậu, in nối bản, hoạt động phát hành vi phạm bản quyền tác giả, phát hành các ấn phẩm có thông tin không phù hợp theo quy định của pháp luật.

5. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch bố trí đất xây dựng các trung tâm sách, nhà sách, hiệu sách ở thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm và các huyện.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch đất làm địa điểm xây dựng nhà xưởng của các công ty in trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm triển khai Quy hoạch trên địa bàn của địa phương.

- Bố trí đất xây dựng các trung tâm sách, nhà sách, hiệu sách theo quy hoạch.

7. Các đơn vị hoạt động xuất bản - in - phát hành

Căn cứ vào nội dung quy hoạch được ban hành, các đơn vị hoạt động xuất bản - in - phát hành trên địa bàn tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- TT. HĐND tỉnh (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- Cục XB, In, PH - Bộ TTTT;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, NN, QP

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH XUẤT BẢN - IN - PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Dự án

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Hạng mục đầu tư

Nguồn đầu tư

1

Thành lập Nhà xuất bản

Sở Thông tin và Truyền thông, Đơn vị chủ quản Nhà xuất bản

2018-2020

Xây dựng đề án thành lập Nhà xuất bản tỉnh Khánh Hòa;

Xây dựng trụ sở;

Đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ.

Ngân sách tỉnh

2

Đầu tư hoàn thiện công nghệ in

Các công ty in

2016-2020

Đầu tư đồng bộ thiết bị chế bản, tách màu và một số công nghệ trước in;

Đầu tư đồng bộ thiết bị in kỹ thuật số;

Đầu tư đồng bộ thiết bị sau in.

Nguồn xã hội

3

Di chuyển các cơ sở in vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh.

Các công ty in

2016-2030

Chuyển hệ thống nhà xưởng của các công ty in, tổ chức xây dựng và đưa vào hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh.

Nguồn xã hội

4

Đầu tư xây dựng mạng lưới phát hành

Các công ty phát hành

2015-2020

Xây dựng trung tâm sách tại trung tâm thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh có quy mô 1.500 - 2.000m2.

Xây dựng trung tâm phát hành sách tại thị xã Ninh Hòa quy mô 800 - 1000m2.

Xây dựng trung tâm phát hành sách tại huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh quy mô 600 - 800m2.

Nguồn xã hội

5

Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực

Sở Thông tin và Truyền thông

2015-2020

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ biên tập, công nhân kỹ thuật, thợ bậc cao ngành In, nhân viên phát hành, cán bộ thị trường, đào tạo và bồi dưỡng về lý luận chính trị.

Nguồn xã hội

6

Bảo đảm an ninh thông tin, chống xuất bản phẩm phản động, độc hại và cạnh tranh không lành mạnh

Công an tỉnh

2015-2020

Triển khai các biện pháp phòng chống in lậu, in và phát hành các xuất bản phẩm độc hại.

Ngân sách tỉnh

7

Hỗ trợ thông tin huyện đảo Trường Sa

Thư viện tỉnh

2014-2020

Cung cấp định kỳ các xuất bản phẩm có nội dung thông tin phục vụ giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội, thông tin giải trí tại Trung tâm văn hóa huyện đảo Trường Sa.

Ngân sách tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1731/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1731/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1731/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1731/QĐ-CTUBND 2014 Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản Khánh Hòa 2020 định hướng 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1731/QĐ-CTUBND 2014 Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản Khánh Hòa 2020 định hướng 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1731/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1731/QĐ-CTUBND 2014 Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản Khánh Hòa 2020 định hướng 2030

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1731/QĐ-CTUBND 2014 Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản Khánh Hòa 2020 định hướng 2030

            • 07/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực