Quyết định 1732/QĐ-UBND

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2016 Danh mục các loại văn bản gửi, nhận bằng văn bản giấy và văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1732/QĐ-UBND văn bản gửi nhận bằng văn bản giấy điện tử có chữ ký số Vĩnh Long 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOẠI VĂN BẢN GỬI, NHẬN BẰNG VĂN BẢN GIẤY VÀ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ CÓ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 28/TTr-STTTT ngày 17/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các loại văn bản gửi, nhận bằng văn bản giấy và văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Kèm theo Danh mục).

Trong từng giai đoạn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các loại văn bản gửi, nhận bằng văn bản giấy và văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số theo hướng mở rộng sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế dần văn bản giấy.

Điều 2. Từ ngày 01/9/2016 các cơ quan nhà nước đã triển khai Phần mềm quản lý văn thư - hồ sơ công việc nối kết Mạng tin học của UBND tỉnh thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Phần mềm quản lý văn thư - hồ sơ công việc (kèm theo Phụ lục I - Danh sách các cơ quan sử dụng Phần mềm quản lý văn thư - hồ sơ công việc).

Các đơn vị chưa triển khai Phần mềm quản lý văn thư - hồ sơ công việc nối kết Mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống thư điện tử của tỉnh Vĩnh Long do Văn thư cơ quan quản lý, sử dụng (kèm theo Phụ lục II - Danh sách hộp thư của các cơ quan).

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật Mạng tin học của UBND tỉnh và hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long hoạt động liên thông, ổn định 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần; đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai ứng dụng chữ ký số và hướng dẫn Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy; đồng thời, định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quy định cụ thể:

- Trách nhiệm của văn thư và công chức, viên chức làm công tác chuyên môn đối với việc tiếp nhận, quản lý, phát hành văn bản điện tử (có ký số) qua hệ thống thư điện tử của tỉnh và Phần mềm quản lý văn thư - hồ sơ công việc theo quy định.

- Trách nhiệm của cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin (Quản trị mạng) đối với việc quản lý kỹ thuật vận hành, ứng dụng, đảm bảo hệ thống mạng của đơn vị hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, an ninh thông tin,...

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

DANH MỤC

CÁC LOẠI VĂN BẢN GỬI, NHẬN BẰNG VĂN BẢN GIẤY VÀ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ CÓ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên loại văn bản

Gửi Văn bản điện tử không gửi văn bản giấy

Vừa gửi Văn bản điện tử; vừa gửi văn bản giấy

1

Giấy mời

 

X

2

Văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết, Quyết định,...)

X

 

3

Thông báo: giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc

X

 

4

Giấy uỷ quyền

X

 

5

Bản sao y - Văn bản QPPL của Trung ương

X

 

6

Báo cáo

X

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý các kiến nghị ghi trong báo cáo

7

Chương trình

Các tổ chức, cá nhân ghi ở nơi nhận, để biết phối hợp

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện

8

Văn bản quy phạm cá biệt (Nghị quyết, Quyết định)

Tổ chức, cá nhân ghi ở nơi nhận (trừ Tổ chức, cá nhân ghi ở điều khoản thi hành).

Tổ chức, cá nhân ghi ở điều khoản thi hành (thường là Điều 3) có trách nhiệm thực hiện VB

9

Công văn

Các tổ chức, cá nhân ghi ở nơi nhận, để biết phối hợp

Các tổ chức, cá nhân ghi ở phần kính gửi, có trách nhiệm thực hiện văn bản

10

Tờ trình

Các tổ chức, cá nhân ghi ở nơi nhận, để biết phối hợp

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết các nội dung trình

11

Kế hoạch

Các tổ chức, cá nhân ghi ở nơi nhận, để biết phối hợp

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện

12

Chỉ thị

Các tổ chức, cá nhân ghi ở nơi nhận, để biết.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện.

13

Thông báo kết luận

Các tổ chức, cá nhân ghi ở nơi nhận, để biết phối hợp

Tổ chức, cá nhân ghi ở nơi nhận, có trách nhiệm thực hiện

Lưu ý:

- Cơ quan ban hành văn bản phải lưu hồ sơ gốc bản giấy đúng theo Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long, ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tất cả Văn bản điện tử cơ quan, tổ chức phải gửi qua phần mềm ứng dụng về quản lý văn thư - hồ sơ công việc hoặc gửi qua hộp thư công cơ quan, tổ chức do Văn thư quản lý sử dụng để đăng ký quản lý văn bản đến, phát hành văn bản đi đúng quy định.

- Việc xác thực chữ ký số trên văn bản điện tử thực hiện theo quy định về quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Mỗi ngày làm việc, cán bộ, công chức, viên chức phải cập nhật trên ứng dụng tiếp nhận đọc văn bản điện tử các nơi gửi đến để xử lý công việc.

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN THƯ - HỒ SƠ CÔNG VIỆC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

TÊN CƠ QUAN

Lotus notes (Version)

1

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Domino8, notes 8

2

Công an tỉnh

Domino6, notes 6

3

Cục Thống kê

Domino8, notes 8

4

Cục Thuế tỉnh

Domino8, notes 8 (VPN)

5

Sở Nội vụ

Domino8, notes 8.

6

Sở Tư pháp

Domino8, notes 8

7

Sở Công thương

Domino8, notes 8

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

Domino7, notes 7

9

Sở Khoa học và Công nghệ

Domino8, notes 8

10

Sở Y tế

Domino8, notes 8

11

Sở Xây dựng

Domino8, notes 8

12

Sở Tài chính

Domino8, notes 8

13

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Domino8, notes 8

14

Sở Giao thông vận tải

Domino8, notes 8

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Domino8, notes 8

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

Domino8, notes 6

17

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Domino8, notes 8

18

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Domino8, notes 8

19

Sở Thông tin và Truyền thông

Domino8, notes 8

20

Trường Chính trị Phạm Hùng

Domino8, notes 8

21

UBND huyện Bình Tân

Domino7, notes 7

22

UBND thị xã Bình Minh

Domino7, notes 7

23

UBND huyện Long Hồ

Domino8, notes 8

24

UBND huyện Mang Thít

Domino7, notes 7

25

UBND huyện Tam Bình

Domino8, notes 8

26

UBND huyện Trà Ôn

Domino8, notes 8

27

UBND huyện Vũng Liêm

Domino7, notes 7

28

UBND thành phố Vĩnh Long

Domino7, notes 7

29

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Domino8, notes 8

30

Thanh tra tỉnh

Domino8, notes 6

31

Văn phòng HĐND tỉnh

Domino8, notes 8

32

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long

Domino6, notes 6

33

Văn phòng Tỉnh uỷ

VPN (mail notes)

34

Kho bạc nhà nước tỉnh

Domino6, notes 6

35

Liên minh các Hợp tác xã tỉnh

(mail notes)

36

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH HỘP THƯ CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ mail

1

Ban Dân tộc tỉnh

[email protected]

2

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

[email protected]

3

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

[email protected]

4

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

[email protected]

5

Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long

[email protected]

6

Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long

[email protected]

7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long

[email protected]

8

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

[email protected]

9

Điện lực Vĩnh Long

[email protected]

10

Hội Cựu chiến binh

[email protected]

11

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long

[email protected]

12

Hội Nông dân tỉnh

[email protected]

13

Liên đoàn Lao động tỉnh

[email protected]

14

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

[email protected]

15

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

[email protected]

16

Liên minh các Hợp tác xã

[email protected]

17

Quỹ Đầu tư

[email protected]

18

Tỉnh Đoàn

[email protected]

19

Tòa án nhân dân tỉnh

[email protected]

20

Thanh tra tỉnh

[email protected]

21

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

[email protected]

22

Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính

[email protected]

23

Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long

[email protected]

24

Trường Trung cấp Y Tế

[email protected]

25

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

[email protected]

26

Xí nghiệp in Nguyễn Văn Thảnh

[email protected]

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1732/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1732/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1732/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1732/QĐ-UBND văn bản gửi nhận bằng văn bản giấy điện tử có chữ ký số Vĩnh Long 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1732/QĐ-UBND văn bản gửi nhận bằng văn bản giấy điện tử có chữ ký số Vĩnh Long 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1732/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành11/08/2016
        Ngày hiệu lực11/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1732/QĐ-UBND văn bản gửi nhận bằng văn bản giấy điện tử có chữ ký số Vĩnh Long 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1732/QĐ-UBND văn bản gửi nhận bằng văn bản giấy điện tử có chữ ký số Vĩnh Long 2016

           • 11/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực