Quyết định 1734/QĐ-UBND

Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1734/QĐ-UBND 2015 lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ Đắk Lắk


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH Đ
K LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1734/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN hành KẾ hoẠch lẬp lẠi trẬt tỰ hành lang an toàn đưỜng bỘ giai đoẠn 2014 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 793/TTr-SGTVT ngày 16/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải ( “ );
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ( “ );
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.40).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hiếu

 

KẾ HOẠCH

LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN 2014-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 07/07/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; duy trì quản lý, bảo vệ hành lang an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng đường bộ.

Phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này phải xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ triển khai cụ thể, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục để việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đáp ứng tiến độ.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, an toàn đường bộ bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức và tự giác chấp hành.

2. Rà soát, phân loại và thống kê các công trình vi phạm nằm trong hành lang an toàn đường bộ, các đường nhánh đấu nối trái phép vào quốc lộ.

3. Thực hiện giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm; cưỡng chế giải tỏa các công trình không tự giác tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ, xóa bỏ đường đấu nối trái phép vào đường bộ; hoàn thiện cắm mốc lộ giới và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ hệ thống mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ, quản lý, bảo vệ phần đất hành lang an toàn đường bộ đã giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới.

4. Rà soát các điểm đấu nối theo Quy hoạch đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề xuất xây dựng các đường gom để xóa bỏ các điểm đấu nối trái phép.

5. Xây dựng, bổ sung quy hoạch đấu nối đối với các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Rà soát các quy định của pháp luật về hành lang an toàn đường bộ, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm với yêu cầu về quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.

6. Lập kế hoạch về kinh phí thực hiện hàng năm; tăng cường các giải pháp để xã hội hóa việc xây dựng đường gom đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao năng lực khai thác các tuyến đường.

7. Khi lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất không quy hoạch các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ bám dọc theo các tuyến quốc lộ.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn I, giai đoạn II Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện:

1. Giai đoạn 2014 - 2017:

- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đề xuất các nội dung cần điều chỉnh phù hợp với yêu cầu về quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện cắm mốc lộ giới đường bộ:

+ Xác định phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ; rà soát hệ thống cọc mốc giải phóng mặt bằng và cắm bổ sung. Xác định giới hạn hành lang an toàn đường bộ để cắm mốc giới bảo vệ hành lang an toàn đường bộ (mốc lộ giới) theo quy định.

+ Đối với các tuyến quốc lộ chưa cắm mốc lộ giới: Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án cắm mốc lộ giới cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong thời hạn không quá 30 ngày, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, cơ quan quản lý đường bộ chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi tuyến đường đi qua công bố công khai mốc lộ giới và cắm mốc lộ giới trên thực địa, bàn giao mốc lộ giới cho UBND cấp xã nơi có công trình để quản lý.

+ Đối với các tuyến quốc lộ đã cắm mốc lộ giới: Cơ quan quản lý đường bộ rà soát lại hệ thống cọc mốc lộ giới hiện có, tiến hành cắm các cọc mốc lộ giới bị mất hoặc thiếu và bàn giao cho UBND cấp xã nơi có tuyến đường đi qua để quản lý.

- Rà soát, thống kê, phân loại các công trình, cây cối nằm trong phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ và hành lang an toàn đường bộ của hệ thống quốc lộ: Cơ quan quản lý đường bộ chủ trì phối hợp với UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi tuyến đường đi qua:

+ Đối với phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ:

Rà soát các công trình, cây cối lấn chiếm nằm trong phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ để cưỡng chế, giải tỏa đối với các tuyến quốc lộ đã thu hồi đủ phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ.

Rà soát, thống kê và phân loại các loại đất, các công trình, cây cối nằm trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ đối với các tuyến quốc lộ chưa thu hồi đủ phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ. Kết quả rà soát gửi UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) trước ngày 01/9/2015 để xây dựng kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo các quy định của pháp luật về đất đai.

+ Đối với phần đất hành lang an toàn đường bộ:

Rà soát, thống kê và phân loại các loại đất, các công trình, cây cối nằm trong hành lang an toàn đường bộ. Xác định các nút giao, các vị trí điểm đến, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông có nguyên nhân do hạn chế tầm nhìn cần giải tỏa hành lang an toàn đường bộ. Xác định các trường hợp đất ở, đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nằm trong hành lang an toàn đường bộ khi xây dựng công trình mới sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông để xây dựng phương án bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất.

Thống kê các loại đất, các công trình, cây cối nằm trong hành lang an toàn đường bộ cần giải tỏa, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất hành lang an toàn đường bộ trước ngày 01/10/2015.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập điều chỉnh Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ đến năm 2020, trình UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

- Đến hết năm 2015:

+ Hoàn thành công tác kiểm kê số lượng và giá trị nhà, công trình, cây cối, vật nuôi và tài sản khác, xác định diện tích đất, áp giá, lập phương án, đối chiếu giữa tờ khai và kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi trên các Quốc lộ 27, 29 và 14C.

+ UBND tỉnh ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất hành lang an toàn đường bộ.

- Đến hết năm 2016:

+ Tổ chức thu hồi xong phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ đối với tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) qua địa bàn tỉnh.

+ Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đối với đất và thiệt hại về tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ đối với các khu vực, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các nút giao, điểm đến.

+ Triển khai cắm đầy đủ mốc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới đối với các tuyến, vị trí đã được thu hồi đất. Đơn vị quản lý quốc lộ tiếp nhận phần đất của đường bộ để quản lý, đối với phần đất hành lang an toàn đường bộ đã thu hồi, bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý, bảo vệ.

- Đến hết năm 2017:

+ Tổ chức thu hồi xong phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ đối với các tuyến Quốc lộ 26, Quốc lộ 27.

+ Tiếp tục bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đối với đất và thiệt hại về tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ đối với các khu vực, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các nút giao, điểm đen.

+ Tiếp tục triển khai cắm đầy đủ mốc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới đối với các tuyến, vị trí đã được thu hồi đất. Đơn vị quản lý quốc lộ tiếp nhận phần đất của đường bộ để quản lý, đối với phần đất hành lang an toàn đường bộ đã thu hồi, bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý, bảo vệ.

2. Giai đoạn 2018 - 2020:

- Đến hết năm 2018:

+ Tiếp tục thực hiện các công việc còn lại của giai đoạn 2014 - 2017.

+ Tổ chức thu hồi xong phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ đối với các tuyến Quốc lộ 29.

+ Tiếp tục triển khai cắm đầy đủ mốc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới đối với các tuyến, vị trí đã được thu hồi đất. Đơn vị quản lý quốc lộ tiếp nhận phần đất của đường bộ để quản lý, đối với phần đất hành lang an toàn đường bộ đã thu hồi, bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý, bảo vệ.

- Đến hết năm 2019:

+ Tổ chức thu hồi xong phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ đối với tuyến Quốc lộ 14C.

+ Tiếp tục triển khai cắm đầy đủ mốc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới đối với các tuyến, vị trí đã được thu hồi đất. Đơn vị quản lý quốc lộ tiếp nhận phần đất của đường bộ để quản lý, đối với phần đất hành lang an toàn đường bộ đã thu hồi, bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý, bảo vệ.

- Đến hết năm 2020:

Rà soát thực hiện trên toàn bộ các tuyến quốc lộ còn lại trên địa bàn tỉnh; triển khai đối với các tuyến đường đường tỉnh, đường huyện.

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan theo nhiệm vụ được giao thực hiện:

a) Xây dựng kế hoạch, dự toán chi phí cho các công việc liên quan, gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

2. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị:

a) Sở Giao thông vận tải:

- Làm cơ quan đầu mối theo dõi thực hiện Kế hoạch này, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của năm trước trước ngày 31 tháng 03 hàng năm. Tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định;

- Tham mưu cho UBND tỉnh về kế hoạch bồi thường, hỗ trợ giải tỏa của năm sau để cáo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh về việc lập quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối hoặc nâng cấp quy mô đấu nối với tuyến quốc lộ đi qua địa phương; xây dựng hệ thống đường gom, hệ thống đường nội bộ, khu dân cư để thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

b) Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra công tác lập và thực hiện quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ đảm bảo không được bám dọc theo các tuyến quốc lộ; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trong việc cấp phép và quản lý xây dựng công trình không được vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn, theo dõi việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo cho việc không quy hoạch các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ bám dọc theo các tuyến quốc lộ.

- Hướng dẫn UBND huyện, thành phố, các cơ quan liên quan trong việc rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ; việc rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ; việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, đền bù, giải tỏa đất hành lang an toàn đường bộ;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và hướng dẫn công tác chuyên môn cho các đơn vị thực hiện.

d) Công an tỉnh:

Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia tổ công tác liên ngành ở địa phương trong việc cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

e) Sở Tài chính:

Chủ trì hướng dẫn công tác lập dự toán, kinh phí cho việc thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo quy định.

g) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Triển khai việc đưa nội dung các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ vào chương trình giảng dạy pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

h) Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thu thập tài liệu tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; vai trò, tác dụng của an toàn đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

i) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu nguồn vốn bố trí cho công tác bồi thường giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, xây dựng, cải tạo các công trình đường bộ (đường gom, hầm chui, cầu vượt, công trình phụ trợ,...) thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo quy định hiện hành.

k) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ về các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kế hoạch giải tỏa trong hành lang an toàn đường bộ.

- Rà soát, phân loại, thống kê đất ở và các công trình nằm trong hành lang an toàn đối với các quốc lộ thuộc phạm vi quản lý, gửi kết quả về Sở Giao thông vận tải trước ngày 01/10/2015 để tổng hợp; xây dựng và thực hiện kế hoạch giải tỏa đối với các tuyến quốc lộ trên địa bàn theo lộ trình thực hiện.

- Rà soát, thực hiện kế hoạch giải tỏa các vị trí nằm trong phần đất bảo vệ đường bộ và đất hành lang an toàn đã được bồi thường, giải tỏa bị tái lấn chiếm trên các quốc lộ.

- Tổ chức tiếp nhận và phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ, quản lý, bảo vệ phần hành lang an toàn đường bộ đã giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới và xử lý các hành vi vi phạm.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc lập quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối hoặc nâng cấp quy mô đầu nối với tuyến quốc lộ đi qua địa phương; xây dựng hệ thống đường gom, hệ thống đường nội bộ, khu dân cư; thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc mở đường ngang đấu nối trái phép vào quốc lộ.

- Khi lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất không quy hoạch các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ bám dọc theo các tuyến quốc lộ.

3. Chế độ tổng hợp, báo cáo:

Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện năm trước về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 03 hàng năm theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp/tham mưu

1

Giai đoạn 2014-2017

 

 

1.1

Tuyên truyền, phổ biến quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các quy định về quản lý, bảo vệ KCHT GTĐB.

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thị xã, thành phố

1.2

Thống kê, phân loại các công trình nằm trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và HL ATĐB của hệ thống quốc lộ trước ngày 01/10/2015

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thị xã, thành phố

1.3

Thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HLAT ĐB ảnh hưởng đến ATGT:

- Đến hết năm 2016:

+ Triển khai công tác thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ (chưa thu hồi) đối với tuyến, đoạn tuyến quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) qua địa bàn tỉnh.

+ Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HL ATĐB gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông của các điểm đến trên hệ thống quốc lộ (dự kiến khoảng 15 vị trí);

- Đến hết năm 2017:

+ Triển khai công tác thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ (chưa thu hồi) đối với các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ QL.26, QL.27.

+ Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HL ATĐB gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại khu vực các nút giao, vị trí điểm đến (nếu phát sinh), vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên toàn bộ các quốc lộ còn lại (dự kiến khoảng 30 vị trí);

UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải, đơn vị quản lý quốc lộ

1.4

Triển khai cắm mốc GPMB xác định giới hạn phần đất của đường bộ, MLG xác định phần đất HL ATĐB

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2

Giai đon 2018-2020

 

 

2.1

+ Tiếp tục thực hiện các công việc còn lại của giai đoạn 2014-2017;

Thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HLAT ĐB:

- Năm 2018:

Triển khai công tác thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HLAT ĐB ảnh hưởng đến ATGT trên tuyến QL.29.

- Năm 2019:

+ Triển khai công tác thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HL ATĐB gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến QL.14C;

- Năm 2020:

Triển khai các công việc còn lại và triển khai trên các tỉnh lộ

UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

2.2

Triển khai cắm mốc GPMB xác định giới hạn phần đất của đường bộ, MLG xác định phần đất HL ATĐB.

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1734/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1734/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực07/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1734/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1734/QĐ-UBND 2015 lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1734/QĐ-UBND 2015 lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1734/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýTrần Hiếu
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực07/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1734/QĐ-UBND 2015 lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1734/QĐ-UBND 2015 lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ Đắk Lắk

           • 07/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực