Quyết định 1734/QĐ-UBND

Quyết định 1734/QĐ-UBND quy định về giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1734/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1734/-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 VÀ NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại Tờ trình số 4405/TTr-CT ngày 21/5/2018 (kèm theo Công văn số 1026/STC-GCS ngày 17/5/2018 của Sở Tài chính),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 5.500 đồng/kg (Năm ngàn năm trăm đng trên kilogam).

Điều 2. Cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện nghĩa vụ về thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mức giá quy định tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT (b/c);
- Tổng cục Thuế;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1734/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1734/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2018
Ngày hiệu lực06/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1734/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1734/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1734/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1734/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành06/06/2018
        Ngày hiệu lực06/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1734/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1734/QĐ-UBND 2018 giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Nam

            • 06/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực