Quyết định 1735/QĐ-UBND

Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

Quyết định 1735/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1358/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung Sở Giao thông vận tải Sơn La 2016 và được áp dụng kể từ ngày 08/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1735/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ /THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La. (có Danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp (B/c);
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, M.Hòa, (100b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SƠN LA

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Đăng ký mở tuyến mới

Đường bộ

Sở GTVT

2

Đăng ký khai thác và điều chỉnh phương án khai thác đang thực hiện trên tuyến

Đường bộ

Sở GTVT

3

Công bố tuyến vận tải hành khách nội tỉnh

Đường bộ

Sở GTVT

4

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Đường bộ

Sở GTVT

5

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Đường bộ

Sở GTVT

6

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Đường bộ

Sở GTVT

7

Công bố lại bến xe đang khai thác

Đường bộ

Sở GTVT

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

TT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

T - SLA-196718-TT

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ GTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Đường bộ

Sở GTVT

2

T - SLA-198137-TT

Cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Đường bộ

Sở GTVT

3

T - SLA-198138-TT

Cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Đường bộ

Sở GTVT

4

T - SLA-201935-TT

Cấp phù hiệu xe vận chuyển du lịch

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Đường bộ

Sở GTVT

5

T - SLA-202390-TT

Cấp phù hiệu xe taxi

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Đường bộ

Sở GTVT

6

T - SLA-202394-TT

Công bố mở, điều chỉnh hành trình, tuyến, tần suất chạy xe, ngừng hoạt động đối với tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Đường bộ

Sở GTVT

7

T - SLA-203192-TT

Công bố bến xe vào khai thác

- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách.

Đường bộ

Sở GTVT

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

TT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

T-SLA-198016 -TT

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

- Căn cứ Điều 13 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thay thế bằng thủ tục Đăng ký mở tuyến mới

Đường bộ

Sở GTVT

2

T-SLA-198030-TT

Công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

- Căn cứ Mục 2 Điều 14 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Quy định về thẩm quyền công bố tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Đường bộ

Sở GTVT

3

T-SLA-198036-TT

Bổ sung xe vận tải hành khách cố định

- Căn cứ Điều 16 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Đường bộ

Sở GTVT

4

T-SLA-196794-TT

Điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô đến 20%

- Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải

Đường bộ

Sở GTVT

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1735/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1735/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1735/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1735/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1735/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1735/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/06/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1735/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1735/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Giao thông vận tải Sơn La