Quyết định 1737/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1737/2008/QĐ-UBND tạm thời bãi bỏ, điều chỉnh khoản thu tại Quyết định 567/QĐ-UBND về Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1737/2008/QĐ-UBND tạm thời bãi bỏ, điều chỉnh khoản thu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1737/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM THỜI BÃI BỎ, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ KHOẢN THU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 567/QĐ-UBND NGÀY 24/3/2008 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH DANH MỤC VÀ MỨC PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 30/11/2007 của HĐND tỉnh khóa VII về thông qua Danh mục và mức phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Căn cứ Công văn số 178/HĐND-KT ngày 01/7/2008 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phúc đáp đề nghị cho tạm thời không thực hiện thu và điều chỉnh mức thu một số loại phí quy định tại Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 30/11/2007 của UBND tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 733/STC-NS ngày 03/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời bãi bỏ, điều chỉnh một số khoản thu tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ các khoản thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tại Khoản 2, mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND vì hiện nay các đơn vị quản lý hành chính về lĩnh vực đất đai ở cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã không thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ; chỉ có các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị đo đạc trong và ngoài tỉnh thực hiện và thu phí đo đạc, lập bản đồ theo Quyết định 33/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 của UBND tỉnh.

2. Điều chỉnh mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng làm nhà ở tại gạch đầu dòng thứ nhất, Khoản 3, mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND từ 1.000.000 đồng/hồ sơ xuống 50.000 đồng/hồ sơ, vì việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sử dụng làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tương đối đơn giản không tốn nhiều thời gian. Mặt khác, khi cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân còn phải nộp các khoản phí khác có liên quan.

3. Điều chỉnh mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai tại Khoản 7, mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND từ 50.000 đồng/hồ sơ lên 100.000 đồng/hồ sơ, vì việc khai thác tài liệu đất đai gồm nhiều loại giấy tờ, hồ sơ công đoạn khai thác sao lục tài liệu phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh nói trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 11/08/2006 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư, Thương mại & Du lịch, Nông nghiệp & PTNT, Công nghiệp, Văn hóa Thông tin, Y tế, Nội vụ, Lao động Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng ban Ban Quản lý các KCN, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn thiệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1737/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1737/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1737/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1737/2008/QĐ-UBND tạm thời bãi bỏ, điều chỉnh khoản thu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1737/2008/QĐ-UBND tạm thời bãi bỏ, điều chỉnh khoản thu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1737/2008/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
      Người kýTrương Tấn Thiệu
      Ngày ban hành22/08/2008
      Ngày hiệu lực22/08/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1737/2008/QĐ-UBND tạm thời bãi bỏ, điều chỉnh khoản thu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1737/2008/QĐ-UBND tạm thời bãi bỏ, điều chỉnh khoản thu

         • 22/08/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/08/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực